Loading Posts...

آهنگ لری شاد و شوخی با کرونا که تلویزیون پخش کرد

این روزها که تلویزیون سعی دارد حال و هوای مردم را عوض کند بکی از تلویزیون های استانی کشور با آهنگ لری با ویروس کرونا شوخی کرد

Leave a Comment