Loading Posts...

ابرماه

وقتی ماه در حالت کامل به نزدیکترین فاصله‌ی خود از زمین می‌رسد و درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود، ماه‌افروختگی یا ابرماه (سوپرمون) روی می دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یکبار پیش می‌آید.

ابرماه بزرگترین و نزدیکترین ماه کامل در طول سال است. بنا بر ناسا، ۱۴ درصد نزدیکتر و ۳۰ درصد روشن‌تر از دیگر ماه‌های کامل سال است.

Leave a Comment