Loading Posts...

خواننده «غروب پاییزه» درگذشت

خواننده «غروب پاییزه» درگذشت

محید فرهنگ، خواننده ترانه قدیمی و مشهور «غروب پاییزه» درگذشت

صفحه قدیمیها در فیسبوک که اخبار مربوط به فرهنگ و هنر قدیمی را پوشش میدهد، خبر داد که دیروز، آفتاب عمر مجید فرهنگ خواننده ترانه خاطرهانگیز «غروب پاییزه» غروب کرده است.

این خواننده امروز ۲۵ شهریور ۱۰ صبح تشییع شد و در شوشتر به خاک سپرده میشود.

ترانه مشهور این خواننده خاطرهساز را با هم میشنویم:

Leave a Comment