Loading Posts...

سریال دستم را رها نکن قسمت 45

آزرا که حالتی عصبی دارد پیش مرت نشسته و در حال سوال و جواب کردن اوست. مرت ترسیده و اصلا نمی خواهد حرف بزند. آزرا باعث اذیت او می شود. مرت از پیش او بلند شده و به آشپزخانه پناه می برد و گوشهایش را می گیرد. جنک و آردا پیش او می روند و برای اینکه آرامش کنند در آشپزخانه با وسایل پخت و پز شروع به ساز زدن می کنند. مرت خوشش می آید و آنها را همراهی می‌کند. اما وقتی آزرا به آشپزخانه می آید دوباره از او فرار می کند و اخمهایش در هم می رود. سومرو دوباره شروع به مظلوم نمایی کرده و از اینکه مرت او را می خواهد با افتخار به اینکه خودش آدم خوبی است و آزرا بد است، قیافه گرفته است. آزرا اصرار دارد که سومرو خودش مرت را قایم کرده بوده و مدام این را تکرار می کند و می خواهد هرطور شده این را ثابت کند. مرت اصرار دارد که با سومرو به خانه برود، اما آزرا عصبانی شده و نمی‌گذارد.فریده خانم از او می خواهد خودش نیز همراه آنها برود، اما آزرا نمی خواهد پایش را در خانه سومرو بگذارد. فریده خانم به خاطر وضعیت مرت آزرا را راضی می کند که به صورت موقت مرت پیش سومرو باشد. آزرا به اجبار قبول می کند. فاطمه که حالش بد است مثل دیوانه ها در شهر را می رود و با خودش حرف می زند. او خودش را به خانه سومرو رسانده و به آنجا خیره شده است. مرت و سومرو به خانه می روند. سومرو به جانسو زنگ زده و ماجرا را می گوید. کمی بعد، وقتی بعد از صدای در، سومرو آن را باز می کند، شوهر سابقش وارد خانه می شود. سومرو از دست او عصبانی می شود و می گوید «چه از جان من میخواهی؟». برهان که کنجکاوانه به خانه نگاه می کند، دوباره پیگیر جانسو می شود و باز هم او را تهدید می کند. مرت که از حضور برهان در خانه عصبی شده است می خواهد او برود. سومرو به زور برهان را از خانه بیرون می کند. آزرا که خیلی بی قرار شده، شب از اتاقش بیرون آمده و به فریده خانم می گوید که دیگر نمی‌تواند دوری از مرت را تحمل کند و نگران اوست. فریده خانم برای آرامش آزرا تصمیم می‌گیرد که دسته جمعی به خانه سومرو بروند. FaFa

Leave a Comment