Loading Posts...

سریال دستم را رها نکن قسمت 88

آزرا که حسابی از نامه تهدید ترسیده است، وقتی سومرو جوابش را نمیدهد، خودش دم خانه سومرو می رود اما هرچه در می زند کسی در خانه نیست. هنگامی که او می رود، سرویس مدرسه مرت او را به خانه می رساند. مرت از اینکه کسی خانه نیست خیلی ترسیده و فکر میکند که دوباره گم شده است. کمی بعد، جانسو به خانه آمده و سریع مرت را داخل می برد و او را آرام می‌کند. سومرو و عظمی با یکدیگر قرار گذاشته و بیرون می روند. آنها در مورد اینکه جنک دوباره توانست شرکت را سرپا کند حرف میزند و هر دو در پی نقشه ای هستند تا بتوانند جنک را سرنگون کنند. آزرا که از بی خبری نگران است، با قدیر تماس گرفته و از او میخواهد به هتل بیاید تا در مورد نامه تهدید با او صحبت کند. جانسو پیش قدیر می رود و به او میگوید که شاید آنها اشتباه می‌کنند و جنک در مورد اجه بی تقصیر است. قدیر زیر بار نمی رود و میگوید که حتما تاوان کار جنک را به او میدهد. جنک پیش مینه رفته و به اصرار از او آدرس هتل را میگیرد و به هتل می رود. او وقتی قدیر را پیش آزرا می بیند، عصبی شده و از او میخواهد برود و خودشان. این مسأله را با وکیل شخصی حل می کنند. آزرا از دست دخالت جنک عصبی می شود اما به خاطر اینکه خیلی نا آرام است، جنک اجازه ماندن او در هتل را نمی‌دهد و او را به خانه می برد. سراب با دیدن آزرا در کنار جنک، فکر میکند که آن دو دوباره با یکدیگر آشتی کرده اند. او حرصش گرفته و سریع یه اتاق می رود و اخبار را به گوش سومرو می رساند. سومرو که با عظمی بیرون رفته و عظمی برایش کادوی جواهر گران قیمتی نیز خریده است، با این تماس عیشش به هم خورده و عصبانی می شود و با خودش تصمیم می‌گیرد تلافی این قضیه را با دور کردن مرت از آزرا جبران کند. FaFa

Leave a Comment