Loading Posts...

سریال سیب ممنوعه قسمت 58

زینب که بعد از رفتن به خانه علیهان حالش بد شده و برای دیدن کمال به خانه هالیت آمده بود، در اتاق او را باز کرده و کمال و ییلدیز را در حال بوسیدن میبیند. او از دست آنها بخصوص ییلدیز عصبانی شده و از آنجا می رود. هالیت متوجه علت بحث کردن آنها نمی شود. ییلدیز با او نیز بر سر ماجرای پول دادن بحث میکند و به او میگوید که متوجه شده است این کار هالیت برای امتحان کردنش بوده. هالیت انکار میکند و بعد از کمی مجادله، یا یکدیگر آشتی میکنند. اندر وقتی میفهمد که ییلدیز پول را قبول نکرده و آن دو باز با یکیدکر خوب هستند، توی ذوقش میخورد و باز هم به دنبال راه چاره ای برای از میان برداشتن ییلدیز است. ییلدیز بخاطر اتفاق صبح، استرس دارد و میخواهد با زینب حرف بزند و به او توضیح بدهد، اما زینب از دست او عصبی است و جوابش را نمی‌دهد. ییلدیز پنهانی با کمال تماس گرفته و از او میخواهد که پیش زینب برود و با او صحبت کند. زینب با کمال بخاطر کار اشتباهش بحث میکند و از او میخواهد که از زندگی ییلدیز بیرون برود و او را فراموش کند.زینب بعد از دیدن کمال، روز بعد با ییلدیز صحبت میکند و از او میخواهد که خوب فکر کند و تصمیمی برای زندگی اش بگیرد زیرا او متأهل است و این کار او درست نیست. ییلدیز بخاطر محبت‌های کمال و از طرفی پولدار بودن هالیت مستأصل است و نمی‌داند باید چه کند. زرین به خانه علیهان رفته و از دیدن هیرا در خانه او شگفت زده و خوشحال می شود. در شرکت،وقتی علیهان سر کار می آید، زینب پیش او می رود و بخاطر اینکه به سرعت وارد رابطه ای شده و او را فراموش کرده، به او تیکه می اندازد. علیهان زینب را بخاطر گوش ندادن به حرفهایش و فرصت ندادن به او مقصر می‌داند. زینب از اینکه هیرا مدام از عشقش نسبت به علیهان با او صحبت میکند معذب است و وقتی رابطه نزدیک آنها را میبیند، بخاطر لج کردن با علیهان، با جم قرار دوستانه شام میگذارد. FaFa

Leave a Comment