پست‌های بیشتر ...

سریال عطر عشق قسمت 119

نهاد به محبوبه اعتراض می کند که رقیب تجاری او شده است و کار و بارش را کساد کرده است. محبوبه هم از لج او محصولات ارگانیک را سر سفره می گذارد و از دخترانش می خواهد از آنها بخورند تا سالم زندگی کنند.
جان و امره حین درست کردن غذا درمورد تصمیم جان برای رفتن صحبت می کنند. جان می گوید: من دیگر از با خشم زندگی کردن خسته ام و راهی برای نجات خودم از این وضعیت می خواهم پیدا کنم. امره می گوید: من، پدر و مادر را بخشیده ام و دیگر در دلم کینه ای ندارم.
ایگیت دفتر خاطرات صنم را که زیرصندلی ماشینش افتاده پیدا می کند و با خواندن آنها از نوشته های روان و پرمعنی صنم متعجب می شود و به صنم زنگ می زند و می گوید: من صاحب انتشاراتی هستم و تو هم قلم خیلی خوبی داری. ادامه بده و برای رویاهایت وقت بگذار. من هم کمکت خواهم کرد. صنم می گوید: آنها را برای دل خودم می نویسم. ولی از تماس ایگیت خوشحال می شود و با خود می گوید: وقتی جان نیست هیچ چیز نمی تواند خوشحالم کند.
گلی برای عیادت صنم به خانه ی آنها می آید و آن وقت است که محبوبه و نهاد تازه می فهمند که صنم تصادف کرده. عثمان و آیهان هم از طریق جی جی خبردار می شوند و با عجله پیش صنم می روند. مظفر هم با دسته گلی به دیدن صنم می آید ولی با دیدن گلی جوگیر شده و دسته گل را به جای صنم به گلی می دهد. عثمان که از رفتن جان و استعفای صنم مطلع شده از صنم می خواهد که بدهی صنم را او با شرکت تسویه کند چون آنها مثل یک خانواده اند و باید به هم کمک کنند. ولی صنم تشکر می کند و قبول نمی کند. بعد از رفتن همه، محبوبه به اتاق صنم می رود و از جزئیات تصادف او می پرسد و صنم گریه کنان می گوید: جان دارد می رود و من هم استعفا دادم ولی از ناراحتی زیاد تصادف کردم. محبوبه او را دلداری می دهد و می گوید: همه چیز درست خواهد شد. فقط تو خودت را فراموش نکن و به راهت ادامه بده. صنم می گوید: انگار جان قلبم را در دست گرفته و فشار می دهد. مادر و دختر در آغوش هم گریه می کنند.
هیما که از جدا شدن جان و صنم خیلی خوشحال است صبحانه ی مفصلی آماده کرده و پسرانش را دعوت می کند. در همین حین پلین هم از راه می رسد و معلوم می شود او هم از طرف هیما دعوت شده است. جان به آرامی به امره می گوید: چون لباس پوشیدنشان شبیه هم است از هم دیگر خوششان می آید! امره هم می گوید: مادر هیچ فرصتی را برای نزدیک کردن تو و پلین به همدیگر از دست نمی دهد.
Gyn Ay

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

دیدگاه شما چیست؟