Loading Posts...

سریال عطر عشق قسمت 90

آیهان با صنم تماس می گیرد و می گوید: « که احسان شغال و آی سون تو و جان را باهم دیده اند و در محله شایعه کرده اند که شما باهم رابطه ای دارید و با پدر و مادرت درگیر شده  اند. » صنم فورا خودش را به خانه می رساند و سعی می کند به پدر و مادرش توضیح دهد اما محبوبه می گوید: «ما تا آخرش از شما دفاع خواهیم کرد. » نهاد هم در تایید حرف محبوبه می گوید: «من به حرف مردم اهمیت نمی دهم و به دخترهایم اعتماد دارم. » لیلا و صنم هم قرار می گذارند که با احتیاط رفتار کنند تا دهان مردم را ببندند. امره از جان درمورد رابطه اش با صنم می پرسد و جان می گوید با صنم بودن حالش را خوب می کند. امره حرف جیدا را پیش می کشد و جان می گوید که کسی جز صنم را نمی خواهد. امره به جان عکس های بوسه ی جان و صنم را در پارک نشان می دهد و می گوید که در فضای مجازی پخش شده است. جان نگران صنم و خانواده اش می شود. در شرکت بخاطر این عکس ها غوغایی شده و همه درموردش حرف می زنند. درم هم عکس را می بیند و شوکه می شود و جیغی می کشد! در محله هم همه درمورد عکسها پچ پچ می کنند و آی سون با خوشحالی پیش محبوبه می آید و عکس صنم و جان را که در روزنامه چاپ شده را نشان محبوبه می دهد. محبوبه شوکه می شود و بدون معطلی به شرکت می رود. از آن طرف لیلا و صنم وارد شرکت می شوند متوجه نگاه های خیره ی کارمندها می شوند. جی جی عکس را به لیلا و صنم نشان می دهد و آنها پریشان می شوند. صنم به اتاق جان می رود و جان به او می گوید که باید پدر و مادرش را در جریان رابطه شان بگذاردو اما صنم می گوید که خودش کم کم همه چیز را به خانواده اش خواهد گفت ولی الان باید انکار کنیم. جان هم به ناچار میان کارمندها می رود و می گوید: «دیروز من و صنم به چایخانه رفتیم و موقع خداحافظی همدیگر را بوسیدیم و در همان لحظه از ما عکس گرفته اند. فقط همین. » بعد ادامه می دهد: «بعضی ها فکر می کنند از روی ملاحظاتی صنم ترفیع گرفته ولی او به خاطر لیاقتش به عنوان نویسنده انتخاب شده است. دیگر از این شایعه ها نشنوم. » ولی در همین حال محبوبه با عصبانیت وارد شرکت می شود و صنم از جان می خواهد جلوی مادرش با او دعوا کند. جان سر صنم داد می زند و خودش را ناراحت از او نشان می دهد ولی عصبانیت محبوبه با این چیزها کم نمی شود. نهاد هم از روی گوشی مسافرهای تاکسی عکس صنم و جان را می بیند و شوکه می شود. GUN AY

Leave a Comment