Loading Posts...

سیگنال: ابزار تازه فیسبوک برای روزنامه‌نگاران

سیگنال: ابزار تازه فیسبوک برای روزنامه‌نگاران

فیسبوک ابزار تازهای عرضه کرده که به روزنامهنگاران کمک خواهد کرد در در یافتن، سازماندهی و انتشار محتوایی که روی شبکههای اجتماعی عرضه میشود کارکرد بهتری داشته باشند.

فیسبوک از ارائه ابزار تازهاش «سیگنال» خبر داده که قرار است آغوشش را برای روزنامهنگاران، افراد رسانهای و بیشکنجکاوها باز کند.

مسئول بخش مربوط به رسانهها در فیسبوک گفته است که سازمانهای خبری همیشه دنبال راهّایی برای استفاده بهتر از شبکههای اجتماعی بودهاند. ما هم این ندا را از روزنامهنگاران شنیدهایم که آنها میخواهند فیسبوک بخشی داشته باشد که توانایی پوشش دادن ترندها، عکسها،ویدئوها و پستها را برای فیسبوک و اینستاگرام داشته باشد.

روزنامهنگاران علاقه دارند که فعالیتهای کاربران بر روی فیسبوک را مانیتور کنند و چیزهایی را که در حال محبوب شدن هست خبردار شوند. یکی از کارهایی که برای سایتها در سوژه یابی و انتخاب مطلب اهمیت دارد همین است و پندار هم با استفاده از ابزارهایی اینچنینی، دروازهبانی مطالبش را انجام میدهد. از این روی که علاوه بر گوگل، حالا فیسبوک هم کمی از بیشمار اطلاعاتش را قصد دارد در اختیار افراد بگذارد این اتفاق خبر خوشی است و میتواند منجر به نزدیک شدن سلیقه رسانههای کوچکتر به سلیقه کاربران فیسبوک شود.

سیگنال، اطلاعات محبوب را به طبقهبندی جغرافیا، موضوع و زمان در اختیار افراد خواهد گذاشت. مالکیت مشترک فیسبوک و اینستاگرام هم باعث میشود اطلاعات مشترک هر دو به افراد ارائه شود و نمایی جامعتر و جذابتر به ما عرضه شود.

Leave a Comment