نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر تهران | رای همه کاندیداها

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر تهران، ري و تجريش تابع بخش مركزي شهرستان تهران،
شهرستان تهران ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
در روز جمعه مورخ 29/02/1396، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب
دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:
1 _آقاي محسن هاشمي بهرماني نام پدر اکبر داراي 1756086 راي
2 _آقاي مرتضي الويري نام پدر محمدتقي داراي 1411068 راي
3 _آقاي احمد مسجدجامعي نام پدر مصطفي داراي 1405994 راي
4 _خانم شهربانو اماني انگنه نام پدر رسول داراي 1296657 راي
5 _آقاي محمدجواد حق شناس نام پدر حسين داراي 1288611 راي
6 _خانم بهاره آروين نام پدر حسين داراي 1285237 راي
7 _آقاي سيدابراهيم اميني نام پدر سيدحسن داراي 1265868 راي
8 _آقاي افشين حبيب زاده كلي نام پدر پرويز داراي 1232947 راي
9 _آقاي سيدآرش حسيني ميلاني نام پدر ميرداود داراي 1230722 راي
10 _آقاي حسن خليل آبادي نام پدر محمد داراي 1228477 راي
11 _آقاي علي اعطا نام پدر محمد داراي 1216209 راي
12 _خانم زهرا صدراعظم نوري نام پدر رضا داراي 1206159 راي
13 _آقاي محمد سالاري نام پدر غلامرضا داراي 1188874 راي
14 _آقاي سيدحسن رسولي نام پدر سيد جلال داراي 1186602 راي
15 _خانم ناهيد خداكرمي نام پدر رضا داراي 1172782 راي
16 _آقاي مجيد فراهاني نام پدر محمدرضا داراي 1171609 راي
17 _خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشيد داراي 1133048 راي
18 _آقاي سيدمحمود ميرلوحي جوآبادي نام پدر سيد رضا داراي 1121237 راي
19 _خانم الهام فخاري نام پدر حسين داراي 1112126 راي
20 _آقاي محمد عليخاني نام پدر قدرت الله داراي 1070025 راي
21 _آقاي بشير نظري نام پدر خليل داراي 1066813 راي
22 _آقاي مهدي چمران نام پدر حسن داراي 656136 راي
23 _آقاي عليرضا دبير نام پدر رکن الدين داراي 528603 راي
24 _آقاي حبيب كاشاني نام پدر رضا داراي 473488 راي
25 _آقاي مرتضي طلائي نام پدر باقر داراي 468428 راي
26 _آقاي جلال ملكي نام پدر حسن داراي 455286 راي
27 _خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله داراي 444635 راي
28 _آقاي محسن پيرهادي نام پدر علي اكبر داراي 442233 راي
29 _آقاي پرويز سروري نام پدر رمضانعلي داراي 407269 راي
30 _آقاي اقبال شاكري نام پدر عليمراد داراي 381183 راي
31 _خانم زهره سادات لاجوردي نام پدر سيد اسداله داراي 368748 راي
32 _آقاي رضا تقي پورانوري نام پدر محمود داراي 368683 راي
33 _آقاي مجتبي شاكري نام پدر غلام داراي 365767 راي
34 _آقاي غلامرضا قاسميان نام پدر حسن داراي 364081 راي
35 _آقاي هادي ذاكري نام پدر غلامرضا داراي 363041 راي
36 _آقاي حمزه شكيب نام پدر اسد داراي 352103 راي
37 _آقاي عبدالمقيم ناصحي نام پدر احمد داراي 349833 راي
38 _آقاي سيدعلي رياض نام پدر سيداحمد داراي 346382 راي
39 _آقاي مهدي اقراريان نام پدر پرويز داراي 339740 راي
40 _خانم سوده نجفي نام پدر اكبر داراي 339248 راي
41 _آقاي ابوالفضل قناعتي نام پدر فضل اله داراي 337872 راي
42 _آقاي بابك نگاهداري نام پدر محمد حسين داراي 317966 راي
43 _آقاي ياشار سلطاني نقده نام پدر مهدي داراي 256424 راي
44 _آقاي حسين راغ فر نام پدر محمد داراي 131207 راي
45 _آقاي محمدمهدي تندگويان نام پدر محمدجواد داراي 128604 راي
46 _آقاي محسن سرخو نام پدر موسي داراي 109167 راي
47 _آقاي اسمعيل دوستي نام پدر اسد داراي 92711 راي
48 _آقاي احمد حكيمي پور نام پدر مراد على داراي 91024 راي
49 _آقاي محمدعلي زم نام پدر غلامرضا داراي 79154 راي
50 _آقاي هادي ساعي بنه كهل نام پدر ولى داراي 66446 راي
51 _آقاي عليرضا علي خاني نام پدر ابراهيم داراي 57267 راي
52 _آقاي عباس جديدي نام پدر محمد داراي 56395 راي
53 _خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله داراي 51400 راي
54 _آقاي احمد دنيامالي نام پدر رجب داراي 45737 راي
55 _آقاي عبدالحسين الله كرم نام پدر حسينعلى داراي 37279 راي
56 _آقاي ميثم مظفر نام پدر حسين داراي 36981 راي
57 _خانم آمنه شيرافكن فديهه نام پدر علي اصغر داراي 33739 راي
58 _آقاي خسرو صالحي نام پدر على اصغر داراي 32975 راي
59 _آقاي حسين رضازاده نام پدر مجتبى داراي 32743 راي
60 _آقاي تورج فرهادي نام پدر محمد داراي 28775 راي
61 _خانم زهراترانه يلدا نام پدر احمد داراي 24528 راي
62 _آقاي رسول جماعتي نام پدر رضا داراي 24047 راي
63 _آقاي محمد عالي خاني نام پدر محمدرضا داراي 18151 راي
64 _آقاي محمد شاهي عربلو نام پدر حسين داراي 16366 راي
65 _آقاي علي عليخاني نام پدر على اکبر داراي 14385 راي
66 _آقاي عليرضا فغاني نام پدر محمد داراي 13158 راي
67 _آقاي سيدمناف هاشمي نام پدر محمد داراي 13085 راي
68 _خانم افسانه اقبال نيا نام پدر حسين داراي 12785 راي
69 _آقاي جعفر سالاري نام پدر فرج اله داراي 12512 راي
70 _آقاي سيدمحمدجواد ميرقوامي نام پدر مهدي داراي 12275 راي
71 _آقاي آندرانيك سيموني نام پدر طاطاوس داراي 11702 راي
72 _آقاي علي نوذرپور نام پدر صفدر داراي 10156 راي
73 _آقاي جليل نيك زادثمرين نام پدر يوسف داراي 9432 راي
74 _آقاي سيدمحمود علي زاده طباطبائي نام پدر سيد على اکبر داراي 9372 راي
75 _آقاي مسعود هاشمي نام پدر مسلم داراي 9037 راي
76 _آقاي محسن نايبي نام پدر على اصغر داراي 8913 راي
77 _آقاي پيام محبي نام پدر محمد على داراي 8708 راي
78 _آقاي حبيب اله فراهاني نام پدر عبدالرحمن داراي 8438 راي
79 _خانم زهره خسروي نام پدر فريدون داراي 8429 راي
80 _آقاي ايوب فرامرزي نام پدر آيت اله داراي 8107 راي
81 _آقاي مهدي وكيل پور نام پدر جعفر داراي 7938 راي
82 _آقاي داود عسگري نام پدر فتح الله داراي 7783 راي
83 _آقاي عليرضا فرهمندي نام پدر حسين داراي 7761 راي
84 _آقاي رضا خدابخش نام پدر قربانعلي داراي 7343 راي
85 _آقاي داود تاجران نام پدر رضا داراي 7199 راي
86 _آقاي عليرضا نوباوه ءوطن نام پدر سيروس داراي 7192 راي
87 _آقاي بهزاد اشتري نام پدر ابوالفضل داراي 7170 راي
88 _آقاي ظهير علي مرادي نام پدر ضياالدين داراي 6778 راي
89 _آقاي آرمن نظريان نام پدر اديك داراي 6634 راي
90 _آقاي مهدي فرنيان نام پدر كيوان داراي 6337 راي
91 _آقاي عباس كريمي نام پدر غلامرضا داراي 6240 راي
92 _آقاي سيدمهدي هاشمي نام پدر سيد جعفر داراي 6151 راي
93 _آقاي محمد حقاني نام پدر على رضا داراي 6149 راي
94 _آقاي احمد نيك بختيان فيني نام پدر محمود داراي 5901 راي
95 _آقاي علي كفائي محمدنژاد نام پدر نصرت اله داراي 5820 راي
96 _آقاي رضا جلالي نام پدر علي اكبر داراي 5765 راي
97 _آقاي آرا شاورديان نام پدر نظر داراي 5741 راي
98 _آقاي سيدعبدالحسين مختابادامرئي نام پدر سيد مهدی داراي 5732 راي
99 _آقاي ابوالفضل مشكيني نام پدر رضا داراي 5715 راي
100 _آقاي حسن بيادي نام پدر احمد على داراي 5679 راي
101 _آقاي عليرضا ملكي نام پدر مالک داراي 5654 راي
102 _آقاي سيدمرتضي محمودي نام پدر سيد داود داراي 5509 راي
103 _آقاي مهدي رمضاني نام پدر حسين داراي 5286 راي
104 _آقاي سيدعلي خليلي نام پدر ميرمحمد داراي 5041 راي
105 _آقاي سالار سرور نام پدر حسين داراي 4998 راي
106 _آقاي سيداكبر رسولي نام پدر سيد عطاالله داراي 4785 راي
107 _آقاي دلاور صيامي نام پدر عوضعلي داراي 4781 راي
108 _آقاي عيسي كاكوئي دينكي نام پدر اسحق داراي 4755 راي
109 _آقاي حسين طالب زاده نام پدر سيف الله داراي 4707 راي
110 _خانم سولماز رضائي نام پدر حجت اله داراي 4693 راي
111 _آقاي بيژن خطيبي نام پدر محسن داراي 4687 راي
112 _آقاي سعيد تقي پور نام پدر رضا داراي 4678 راي
113 _آقاي جواد ملكي نام پدر مجيد داراي 4662 راي
114 _آقاي علي محمد مبصرآزاد نام پدر احمد داراي 4479 راي
115 _خانم پروانه بهرام نژاد نام پدر بختيار داراي 4422 راي
116 _آقاي محمدهادي جامعي نام پدر محمدمهدي داراي 4333 راي
117 _خانم مليحه باقري نام پدر محسن داراي 4286 راي
118 _آقاي مهدي آرامش نام پدر مروت داراي 4221 راي
119 _آقاي مجتبي طلائي نام پدر اسماعيل داراي 4065 راي
120 _خانم مهسا فراهاني نام پدر حبيب اله داراي 4058 راي
121 _آقاي علي داستاني نام پدر طهماسب داراي 4041 راي
122 _آقاي سيدعلي قائم مقامي نام پدر سيد مهدي داراي 3971 راي
123 _آقاي رحيم ملك نيا نام پدر روضان داراي 3870 راي
124 _آقاي حسام عقبائي نام پدر مجتبي داراي 3711 راي
125 _آقاي كامران زارعيان نام پدر عليرضا داراي 3616 راي
126 _آقاي علي اصغر خاني نام پدر تقى داراي 3591 راي
127 _آقاي عليرضا رجائي نام پدر غلامرضا داراي 3562 راي
128 _آقاي علي نظري نام پدر کريم داراي 3555 راي
129 _آقاي داود عباس زاده نام پدر سرخوش داراي 3550 راي
130 _آقاي عليرضا پناهيان نام پدر رضا داراي 3493 راي
131 _آقاي وحيد نصيري نام پدر حبيب اله داراي 3488 راي
132 _آقاي امير قاسمي نام پدر احمد داراي 3440 راي
133 _آقاي روزبه فخاري نام پدر بيژن داراي 3428 راي
134 _آقاي حسين جان بزرگي نام پدر عباسعلى داراي 3425 راي
135 _آقاي سيدفاضل موسوي نام پدر سيد ابراهيم داراي 3423 راي
136 _آقاي محمدرضا بهمئي نام پدر حسين داراي 3422 راي
137 _آقاي غلامرضا محمدنژادفردقره لر نام پدر ممى داراي 3408 راي
138 _آقاي رجب پناهي نام پدر قنبر داراي 3365 راي
139 _آقاي مهدي ربيعي سروش نام پدر بهرام داراي 3324 راي
140 _آقاي يداله حبيبي نام پدر قاسم داراي 3310 راي
141 _آقاي سيدحسين حسيني نژاد نام پدر سيدمحمود داراي 3277 راي
142 _آقاي محمد اماني مهر نام پدر هاشم داراي 3274 راي
143 _خانم ليلاء ارشد نام پدر سيد ابراهيم داراي 3257 راي
144 _خانم مليحه مزيناني نام پدر علي داراي 3247 راي
145 _آقاي عليرضا سلطاني نام پدر کاظم داراي 3234 راي
146 _آقاي هادي قيومي نام پدر حسين داراي 3218 راي
147 _خانم فاطمه سادات هاشمي نام پدر سيد محمد داراي 3208 راي
148 _آقاي سيدمحمد خليلي نام پدر سيد محمود داراي 3183 راي
149 _آقاي صدرالدين علي پور نام پدر يوسف داراي 3182 راي
150 _آقاي علي محبي راد نام پدر سعادت على داراي 3181 راي
151 _آقاي مهدي خورشيدي نام پدر شاپور داراي 3176 راي
152 _آقاي سيدمجتبي شفيعي بهنميري نام پدر سيدعسكري داراي 3169 راي
153 _آقاي عباسعلي ذاكري نام پدر محمد حسن داراي 3163 راي
154 _آقاي بابك شهرياري نام پدر پرويز داراي 3131 راي
155 _آقاي حميد علمشاهي نام پدر محرمعلي داراي 3105 راي
156 _خانم پريسا الوندي نام پدر محمدباقر داراي 3047 راي
157 _آقاي عباس تقي پور نام پدر امراله داراي 3047 راي
158 _آقاي محمدرضا ايرانمنش نام پدر على اکبر داراي 3038 راي
159 _آقاي سيدمحمد موسوي نام پدر سيد کاظم داراي 3029 راي
160 _آقاي محمد معتقدلاريجاني نام پدر حبيب اله داراي 3009 راي
161 _خانم سيده الناز قاسمي نام پدر سيديحيي داراي 2983 راي
162 _آقاي روح الله كاكاوند نام پدر بگ مراد داراي 2978 راي
163 _خانم فاطمه فراهاني نام پدر عباس داراي 2974 راي
164 _آقاي جواد هاشمي نام پدر ابوالقاسم داراي 2957 راي
165 _آقاي علي محمدغريباني نام پدر محرم داراي 2944 راي
166 _آقاي كريم رستمي پول نام پدر صادق داراي 2925 راي
167 _آقاي عليرضا خليفهء نام پدر فريبرز داراي 2917 راي
168 _آقاي مهدي روانشادنيا نام پدر عباس داراي 2903 راي
169 _آقاي نيك روز عليزاده نام پدر علي داد داراي 2885 راي
170 _آقاي محسن اميني ارمكي نام پدر ذبيح الله داراي 2839 راي
171 _آقاي فرشيد مقدم سليمي نام پدر حميد داراي 2834 راي
172 _آقاي عليرضا زيني وند نام پدر نورمحمد داراي 2824 راي
173 _آقاي جعفر اماني نام پدر يعقوبعلى داراي 2819 راي
174 _خانم مريم حضرتي آقاباقر نام پدر عوض داراي 2808 راي
175 _آقاي غلامرضا زارع كهن نام پدر على نقى داراي 2761 راي
176 _خانم زهرا صدرالديني احمدياني نام پدر علي داراي 2746 راي
177 _آقاي ابراهيم درستي نام پدر احمد داراي 2739 راي
178 _خانم الهه استادي نام پدر ايرج داراي 2737 راي
179 _خانم ماريه شريفي سرائي نام پدر هادي داراي 2709 راي
180 _خانم معصومه سميعي نام پدر حسين رضا داراي 2692 راي
181 _آقاي سيدداود ميرمحمدي نام پدر سيد على داراي 2690 راي
182 _آقاي عليرضا صدرائي نام پدر حسن داراي 2655 راي
183 _آقاي حميد نيلي احمدآبادي نام پدر جعفر داراي 2649 راي
184 _آقاي محمود هادي زاده نام پدر رجب على داراي 2638 راي
185 _آقاي علي اصغر طاهري نام پدر صفت اله داراي 2633 راي
186 _آقاي سيدمحمود ابوالمعالي حسيني نام پدر سيدمحسن داراي 2629 راي
187 _آقاي حسين رسول پناه نام پدر سلمان داراي 2622 راي
188 _آقاي شعبانعلي بيدكي نام پدر زينل داراي 2616 راي
189 _آقاي قباد ملائي نام پدر صالح داراي 2615 راي
190 _آقاي مهدي شيركوند نام پدر اسداله داراي 2611 راي
191 _آقاي سيدمحمد سيديان نام پدر سيدحسين داراي 2603 راي
192 _آقاي رضا بخشنده نام پدر امير على داراي 2588 راي
193 _آقاي جواد درويش وند نام پدر حيدر بك داراي 2584 راي
194 _خانم فاطمه سادات هاشمي دولابي نام پدر سيدعلي داراي 2573 راي
195 _آقاي عليرضا اميني نام پدر هوشنگ داراي 2558 راي
196 _خانم آزاده تاج علي نام پدر عزيزاله داراي 2526 راي
197 _خانم مريم حكيمي نام پدر داود داراي 2496 راي
198 _آقاي اسماعيل گودرزي نام پدر تيمور داراي 2490 راي
199 _آقاي عباس سيدزاده نام پدر جبار داراي 2455 راي
200 _آقاي بهروز اقدس پور نام پدر ميرصالح داراي 2452 راي
201 _خانم ليلا حافظي زعفرانلو نام پدر فريدون داراي 2450 راي
202 _آقاي غلامحسين خورشيدي نام پدر عباسعلي داراي 2413 راي
203 _آقاي داود فراهاني نام پدر حسين داراي 2375 راي
204 _آقاي غلامرضا كريمي نام پدر ابوالحسن داراي 2360 راي
205 _آقاي ميثم دايي نائيني نام پدر غلامحسين داراي 2357 راي
206 _آقاي مجتبي قاسمي نام پدر حسين داراي 2346 راي
207 _آقاي كاوه آهنگري نمين نام پدر جاويد داراي 2327 راي
208 _خانم سهيلا بهمني نام پدر محمدنقى داراي 2310 راي
209 _آقاي غلامرضا محمدخاني نام پدر محمدجعفر داراي 2304 راي
210 _آقاي مجيد افخمي نام پدر مشمول خدائي داراي 2261 راي
211 _آقاي امير بهرام نژاد نام پدر اسداله داراي 2255 راي
212 _آقاي مهدي انوري راد نام پدر هوشنگ داراي 2244 راي
213 _آقاي محمدمهدي سالاريه نام پدر محمد داراي 2233 راي
214 _آقاي سيدمحمد قدمگاهي نام پدر سيد على داراي 2231 راي
215 _آقاي مهدي خليلي نام پدر علي اصغر داراي 2231 راي
216 _خانم منيژه خدادوست نام پدر بهرام داراي 2226 راي
217 _آقاي محمداسماعيل مداحي نام پدر محمد تقي داراي 2200 راي
218 _آقاي اصغر دالوندي نام پدر محمدحسين داراي 2196 راي
219 _آقاي محمد حاجي عليخاني نام پدر حسن داراي 2183 راي
220 _آقاي محمدرضا زندمقدم نام پدر غلامعلى داراي 2175 راي
221 _آقاي عبدالله سمامي نام پدر ابوالقاسم داراي 2175 راي
222 _آقاي حميد خداوردي نام پدر صفر داراي 2173 راي
223 _آقاي نامدار ندافي نام پدر ايمانعلى داراي 2149 راي
224 _آقاي احسان كاشاني نام پدر محمدعلى داراي 2149 راي
225 _آقاي سيدبشير مشعشعي نام پدر سيد فتح الله داراي 2127 راي
226 _آقاي مهدي تقي پوررونقي نام پدر بمانعلي داراي 2118 راي
227 _آقاي محمدمهدي فيض آبادي نام پدر عباس داراي 2107 راي
228 _آقاي محمدرضا جوركش نام پدر كاظم داراي 2092 راي
229 _آقاي سيداحمد نبوي نام پدر سيدعلي داراي 2092 راي
230 _آقاي مهدي شايسته نام پدر غلامرضا داراي 2072 راي
231 _آقاي سيدكاظم نصيري نام پدر سيد حبيب الله داراي 2058 راي
232 _خانم ناهيد صحرائي قمش نام پدر صفر داراي 2052 راي
233 _آقاي جعفر نصيري نام پدر قربانعلي داراي 2034 راي
234 _آقاي حسين كاكاوندقلعه نوئي نام پدر نورالله داراي 2032 راي
235 _آقاي ناصر قاجاري نام پدر منصور داراي 2028 راي
236 _آقاي مجتبي جوادي نام پدر غلامحسين داراي 2026 راي
237 _آقاي علي صداقت نام پدر محمد داراي 2025 راي
238 _آقاي حيدر جهان بخش نام پدر محمدعلي داراي 2018 راي
239 _آقاي احمد شريف نام پدر يحيى داراي 2005 راي
240 _آقاي امير اماني نام پدر امان الله داراي 1999 راي
241 _آقاي محمد توكلي نام پدر احمد داراي 1998 راي
242 _آقاي ابراهيم امامي نام پدر قاسم داراي 1992 راي
243 _خانم فاطمه هاشمي نام پدر مير عبدلحسين داراي 1991 راي
244 _آقاي بهمن بيات نام پدر نعمت اله داراي 1991 راي
245 _آقاي هاشم الهيارپور نام پدر علي داراي 1989 راي
246 _آقاي حسين قلي نوازاصل امامڃائي نام پدر کريم داراي 1989 راي
247 _آقاي ابوالقاسم عبدالكريمي نام پدر محمد داراي 1970 راي
248 _آقاي سيدمهدي رضوي نام پدر سيد داراي 1957 راي
249 _آقاي علي حيدري نام پدر اسمعيل داراي 1955 راي
250 _آقاي سيدعباس احمدي نام پدر سيد مرتضى داراي 1948 راي
251 _آقاي سعيد عباسي نام پدر احمد داراي 1936 راي
252 _آقاي مهدي نجفي نام پدر مسلم داراي 1930 راي
253 _آقاي عليرضا عدلي نام پدر منوچهر داراي 1929 راي
254 _خانم سمانه زرين قلم تولمي نام پدر محمود داراي 1925 راي
255 _آقاي مجيد افتخاري نام پدر محمد داراي 1924 راي
256 _آقاي عبداله شاكري نام پدر غلامحسين داراي 1912 راي
257 _آقاي علي اصغر قربانعلي زاده نام پدر شوق اله داراي 1908 راي
258 _خانم ميترا تيموري نام پدر ملك حسن داراي 1906 راي
259 _آقاي سيدحسين مرتضوي نام پدر سيدقدير داراي 1894 راي
260 _خانم زينب حاجي خداكرمي نام پدر جواد داراي 1892 راي
261 _خانم آزيتا رجبي نام پدر جواد داراي 1887 راي
262 _آقاي مرتضي سرداري نام پدر رضاعلي داراي 1876 راي
263 _آقاي عبدالحسين اعتمادي نام پدر قنبرعلى داراي 1874 راي
264 _آقاي عليرضا منصوري نام پدر محمدتقى داراي 1871 راي
265 _آقاي محمدرضا محمدي نام پدر عزيزالله داراي 1865 راي
266 _آقاي آرش سلام زاده نام پدر قاسم داراي 1858 راي
267 _آقاي رضا شهبازي نام پدر محمد داراي 1852 راي
268 _خانم سباالسادات شمس الدين دهخوارقاني نام پدر سيدمحمد داراي 1847 راي
269 _آقاي حسن چشمي نام پدر محمدحسين داراي 1836 راي
270 _آقاي مهدي قاسمي نام پدر اسحق داراي 1824 راي
271 _آقاي علي اكبر زينلي اوزمڃلوئي نام پدر اسدالله داراي 1799 راي
272 _آقاي هدايت نيك نژادصومعه نام پدر خسرو داراي 1784 راي
273 _آقاي محمد داودي نام پدر نبي اله داراي 1784 راي
274 _آقاي محمود رضائيان نام پدر عبدالرزاق داراي 1774 راي
275 _آقاي محمد تقي زاده نام پدر هوشنگ داراي 1770 راي
276 _آقاي فريدون درگاهي نام پدر على داراي 1770 راي
277 _آقاي حسن مختاري نام پدر مصطفى داراي 1756 راي
278 _آقاي علي حامدي نام پدر علي اصغر داراي 1753 راي
279 _آقاي سيداميرمهدي احمدپناه نام پدر سيد کريم داراي 1745 راي
280 _آقاي اميرعباس مصدق خاقان نام پدر محمدرضا داراي 1731 راي
281 _خانم مريم اوتادي نام پدر عباسعلى داراي 1726 راي
282 _آقاي علي مظفري نام پدر امير مظفر داراي 1721 راي
283 _آقاي محمدعلي ناصري كوچه بيوك نام پدر محمدرضا داراي 1711 راي
284 _آقاي كاظم بروغني نام پدر مسلم داراي 1704 راي
285 _خانم صديقه سرلك نام پدر احمد داراي 1695 راي
286 _آقاي حسين دهباشي نام پدر علي اكبر داراي 1685 راي
287 _آقاي حامد كميلي نام پدر علي اكبر داراي 1674 راي
288 _خانم معصومه كارگربنه كهل نام پدر على داراي 1672 راي
289 _خانم عاطفه بحيرائي نام پدر سعدي داراي 1672 راي
290 _خانم مهرناز عطاران نام پدر داود داراي 1669 راي
291 _آقاي عليرضا اصغري نام پدر داود داراي 1664 راي
292 _خانم فاطمه وحيد نام پدر مطلب داراي 1654 راي
293 _آقاي فرهاد پورمحمدسخا نام پدر فريدون داراي 1653 راي
294 _آقاي مرتضي قاسمي نام پدر ناد على داراي 1646 راي
295 _آقاي مسعود جهان بخش نام پدر احمد داراي 1634 راي
296 _آقاي حميدرضا اماني نام پدر الماس داراي 1622 راي
297 _آقاي حكمت اميري نام پدر على داراي 1622 راي
298 _آقاي سيدعلي حسيني شيدا نام پدر سيدعلي اصغر داراي 1621 راي
299 _آقاي محمدرضا زينلي نام پدر خضر داراي 1616 راي
300 _آقاي محمدحسن عرب پور نام پدر محمد داراي 1612 راي
301 _آقاي منوچهر دانش مايه نام پدر محمد داراي 1610 راي
302 _آقاي رسول مهرپرور نام پدر يحيي قلي داراي 1605 راي
303 _آقاي غلامرضا يوسفيان نام پدر عظيم داراي 1603 راي
304 _آقاي محمود تيموري نام پدر مهرعلي داراي 1590 راي
305 _آقاي احمد كوثري نام پدر محسن داراي 1585 راي
306 _آقاي سيدمحسن طباطبائي مزدآبادي نام پدر سيدآقا داراي 1583 راي
307 _آقاي محمدرضا فردين نام پدر حسين داراي 1579 راي
308 _آقاي آرش خدابنده لو نام پدر يوسف رضا داراي 1573 راي
309 _خانم فاطمه سليمي نام پدر على اصغر داراي 1573 راي
310 _آقاي محمدجعفر خسروي نام پدر على ناز داراي 1570 راي
311 _خانم نسرين خدامرادي نام پدر رجبعلى داراي 1562 راي
312 _آقاي اميررضا عبدي نام پدر جلال داراي 1561 راي
313 _آقاي تراب آقاپور نام پدر جمال داراي 1560 راي
314 _خانم فرزانه باقري نام پدر شيرويه داراي 1549 راي
315 _آقاي مهدي خورشيدي آزاد نام پدر احمد داراي 1549 راي
316 _آقاي رضا اسفندياري نام پدر محمدطاهر داراي 1545 راي
317 _آقاي عليرضا منصوريان نام پدر محمدحسين داراي 1544 راي
318 _آقاي داود خضرائي وژده صادقي نام پدر محمد داراي 1544 راي
319 _آقاي سيداحمد حسيني نام پدر سيدمهدي داراي 1540 راي
320 _آقاي علي اكبر مسعودي نام پدر محمد داراي 1540 راي
321 _آقاي اسماعيل صالحي نام پدر ابوالحسن داراي 1538 راي
322 _آقاي مرتضي خوشبخت سنگجوئي نام پدر يحيي داراي 1533 راي
323 _آقاي عبدالكريم چوبساز نام پدر هاشم داراي 1529 راي
324 _خانم آي تاي شكيبافر نام پدر محمد داراي 1513 راي
325 _آقاي سيامك صبوري نام پدر رحيم داراي 1508 راي
326 _آقاي علي اصغر آرامش نام پدر محمد داراي 1507 راي
327 _خانم مريم زماني اصل نام پدر رضا داراي 1506 راي
328 _آقاي هادي ملكي نام پدر ابوالقاسم داراي 1492 راي
329 _آقاي حميدرضا اميرجلالي نام پدر حسن داراي 1487 راي
330 _آقاي هوشنگ شهبازي نام پدر سيف اله داراي 1486 راي
331 _خانم ليلا آساني نام پدر جليل داراي 1482 راي
332 _آقاي سعيد كفاش نام پدر حسيثن داراي 1474 راي
333 _آقاي حسين افشارزاده نام پدر محمد داراي 1474 راي
334 _آقاي علي توسطي نام پدر حسن داراي 1471 راي
335 _آقاي كيومرث بشيريه نام پدر احمد داراي 1471 راي
336 _خانم الهام بهمني نيا نام پدر احمد داراي 1453 راي
337 _آقاي سيدكاظم خادمي نام پدر سيد احمد داراي 1449 راي
338 _آقاي سعيد امام دوست نام پدر علي داراي 1437 راي
339 _آقاي بهزاد روشني نام پدر کريم داراي 1433 راي
340 _آقاي علي شهابي نام پدر محمود داراي 1427 راي
341 _آقاي ابراهيم حسينيان امجد نام پدر محمدرضا داراي 1426 راي
342 _آقاي اميرحسين ابوالفتحي نام پدر ولى داراي 1426 راي
343 _آقاي وحيد بخشي ثمرين نام پدر ماشااله داراي 1424 راي
344 _آقاي پيمان حدادي نام پدر عبداله داراي 1421 راي
345 _خانم رقيه ميرزائي نام پدر نعمت اله داراي 1420 راي
346 _آقاي حيدر خليلي نام پدر حسين داراي 1414 راي
347 _آقاي كورش فرجي نام پدر حجه اله داراي 1411 راي
348 _خانم رعنا آقاپورعلي آباد نام پدر صادق داراي 1411 راي
349 _آقاي جواد تن زاده نام پدر جمشيد داراي 1400 راي
350 _خانم فرزانه سجادي نام پدر سيد حسين داراي 1397 راي
351 _آقاي سيدمحمد خاتمي نام پدر سيد فتاح داراي 1387 راي
352 _آقاي داود نظام آبادي نام پدر محمد صادق داراي 1385 راي
353 _آقاي سيدحبيب صفوي نام پدر سيدجليل داراي 1375 راي
354 _آقاي عباس نوروزي نام پدر رحمت اله داراي 1372 راي
355 _آقاي سيدرضا ابوالقاسمي نام پدر سيدمهدي داراي 1365 راي
356 _خانم طاهره هميز نام پدر حسين داراي 1360 راي
357 _آقاي علي ملكي نام پدر حسينعلى داراي 1356 راي
358 _آقاي محمد افخمي نام پدر على داراي 1351 راي
359 _آقاي هادي ريوندي نام پدر رجبعلى داراي 1346 راي
360 _آقاي كاظم رضائي نام پدر رمضان داراي 1343 راي
361 _آقاي عرفان معتضد نام پدر هوشنگ داراي 1343 راي
362 _آقاي فرشيد جوادي نام پدر عمران داراي 1334 راي
363 _آقاي عليرضا عباسي نام پدر ابواحسن داراي 1329 راي
364 _آقاي مدبر يارمحمدي نام پدر بختيار داراي 1329 راي
365 _آقاي مهدي نصرتي نام پدر على داراي 1323 راي
366 _آقاي محسن رضائي نام پدر ولي داراي 1319 راي
367 _آقاي شهاب احمدي نام پدر نادر داراي 1317 راي
368 _آقاي محمدرضا ذاكري جزئي نام پدر حسين داراي 1314 راي
369 _آقاي عادل بابائي نام پدر زيارتعلي داراي 1312 راي
370 _آقاي اسمعيل خياطي نام پدر محمود داراي 1307 راي
371 _آقاي محمدهادي مؤذن جامي نام پدر حسين جان داراي 1307 راي
372 _خانم نوشين اعظمي نام پدر على اکبر داراي 1301 راي
373 _آقاي حسين مرجاني نام پدر فضل اله داراي 1300 راي
374 _خانم فرانك رسولي نام پدر حسين داراي 1297 راي
375 _آقاي محمد ابراهيميان نام پدر هاشم داراي 1294 راي
376 _آقاي كرامت اله زياري نام پدر حبيب اله داراي 1286 راي
377 _آقاي روح اله احمدزاده كرماني نام پدر عباس داراي 1265 راي
378 _آقاي اميرحسين حسين زاده نام پدر مسعود داراي 1261 راي
379 _خانم زهره ايرواني نام پدر قاسم داراي 1257 راي
380 _آقاي امين روشن نام پدر نصرت اله داراي 1256 راي
381 _آقاي مرتضي بابائي نام پدر خدارحم داراي 1255 راي
382 _آقاي حميد سجادي هزاوه نام پدر سيدجعفر داراي 1253 راي
383 _آقاي علي خدابخش نام پدر فرج الله داراي 1251 راي
384 _آقاي محمدابراهيم آئينه وند نام پدر محمدعيسى داراي 1241 راي
385 _آقاي نويد شريفي پور نام پدر على محمد داراي 1238 راي
386 _خانم منيژه فتحي نام پدر ابراهيم داراي 1236 راي
387 _آقاي محمدرضا دادرس نام پدر اسمعيل داراي 1233 راي
388 _آقاي وحيد شعبانيان ثمرين نام پدر جعفر داراي 1232 راي
389 _خانم زهرا آب جام نام پدر يوسف داراي 1228 راي
390 _آقاي اصغر رضائي نام پدر عباس داراي 1227 راي
391 _آقاي كاظم وحيدي دانا نام پدر اكبر داراي 1222 راي
392 _خانم فاطمه اقباليان نام پدر عليرضا داراي 1216 راي
393 _خانم زهرا گودرزي نام پدر امير داراي 1212 راي
394 _آقاي محمدرضا ميرزائي نام پدر ماشاءالله داراي 1208 راي
395 _آقاي ابوالفضل محمدي نام پدر اسدالله داراي 1208 راي
396 _آقاي حسام الدين شيخيان ثمرين نام پدر وفادار داراي 1207 راي
397 _آقاي عليرضا دلالت نام پدر اسماعيل داراي 1203 راي
398 _خانم نيلوفر اردم نام پدر محمدعلي داراي 1202 راي
399 _آقاي سيدحسن موسوي نام پدر سيدعلي نقي داراي 1201 راي
400 _آقاي احمد هاديان نام پدر قدرت اله داراي 1200 راي
401 _آقاي فرهاد خلج نام پدر مرادعلى داراي 1197 راي
402 _آقاي اميرحسام الدين آرمان پور نام پدر مهرداد داراي 1195 راي
403 _آقاي حسن باصري نام پدر حسين داراي 1194 راي
404 _آقاي افشين رزاقي نام پدر ابوالحسن داراي 1193 راي
405 _آقاي محمد قاسمي نژاد نام پدر علي داراي 1191 راي
406 _آقاي علي پاكدل نام پدر حبيب داراي 1189 راي
407 _آقاي امير علائي فلاحتي نام پدر اكبر داراي 1187 راي
408 _آقاي محمد غفاري نام پدر عابدين داراي 1186 راي
409 _آقاي ابراهيم اصغرزاده نام پدر اسد داراي 1182 راي
410 _آقاي علي اكبر حسين نژاد نام پدر جليل داراي 1180 راي
411 _خانم مريم السادات خرم دره خلدي نام پدر سيدكاظم داراي 1176 راي
412 _آقاي رحمت كوهزادي نام پدر صفراله داراي 1159 راي
413 _آقاي مجتبي سرهنگي كاديجاني نام پدر مجطبى سرهنگى داراي 1157 راي
414 _آقاي عبدالرحيم نظري نام پدر احمد داراي 1157 راي
415 _آقاي محمد سليمانپور نام پدر هادی داراي 1156 راي
416 _خانم الهام آب نيكي نام پدر حسن داراي 1153 راي
417 _خانم زهرا كوليوند نام پدر قربانعلي داراي 1152 راي
418 _خانم مريم سلطاني نام پدر هاشم داراي 1146 راي
419 _آقاي محمد بيطرفان نام پدر محمود داراي 1142 راي
420 _آقاي سيدحسن قائمي نيري نام پدر مير صالح داراي 1141 راي
421 _آقاي رمضان عبدالحسيني نام پدر علي داراي 1139 راي
422 _آقاي حبيب پوشپارس نام پدر على داراي 1135 راي
423 _آقاي حسين اميري چرمخوران سفلي نام پدر داود داراي 1133 راي
424 _خانم مهناز طالبي نام پدر زمان داراي 1132 راي
425 _آقاي امير بهمني نام پدر محمود داراي 1123 راي
426 _آقاي جمشيد وزيري نام پدر مسعود داراي 1121 راي
427 _آقاي سعيد سروش زاده نام پدر عبداله داراي 1120 راي
428 _آقاي حسين سعادت نما نام پدر محمد داراي 1117 راي
429 _خانم سودابه اميراحمدي نام پدر حسن داراي 1115 راي
430 _آقاي قباد ديناري نام پدر آقا جان داراي 1114 راي
431 _آقاي سيدمصطفي ميرزاطباطبائي نام پدر سيد ابراهيم داراي 1114 راي
432 _آقاي عليرضا محمديان نام پدر هدايت داراي 1113 راي
433 _آقاي پرويز عليزاده نام پدر اسماعيل داراي 1109 راي
434 _خانم لادن رنجبرحقيقي نام پدر محمد حسن داراي 1108 راي
435 _آقاي محمد يارمحمدي نام پدر فضلعلى داراي 1105 راي
436 _آقاي علي محمد مينائي نام پدر قاسم داراي 1104 راي
437 _آقاي سيدمحمود ميريان نام پدر سيد محمد على داراي 1100 راي
438 _آقاي هاشم واعظي نام پدر عزيز داراي 1096 راي
439 _آقاي بهزاد كتيرائي نام پدر غريب داراي 1096 راي
440 _آقاي شهرام قيامي حور نام پدر رشيد داراي 1092 راي
441 _خانم اشرف تشكري نام پدر اصغر داراي 1091 راي
442 _آقاي فرهاد صفائي فراهاني نام پدر قاسم داراي 1088 راي
443 _آقاي محمد حسن پورخوئيني نام پدر حسين داراي 1085 راي
444 _آقاي رحيم باكري نام پدر ابراهيم داراي 1084 راي
445 _آقاي احمد عبدالملكي نام پدر محمدحسن داراي 1083 راي
446 _خانم سارا اميدي نام پدر محمد داراي 1083 راي
447 _آقاي مهدي نكونام نام پدر محمدرضا داراي 1082 راي
448 _خانم معصومه اميري نام پدر بهلول داراي 1079 راي
449 _آقاي محسن نكونام نام پدر محمدحسين داراي 1078 راي
450 _آقاي هادي حائري نام پدر قاسم داراي 1077 راي
451 _آقاي فرزين ريخته گر نام پدر مهدي داراي 1077 راي
452 _آقاي محسن پالاش نام پدر براتعلى داراي 1074 راي
453 _آقاي شهرام احمدزاده نام پدر حسن داراي 1071 راي
454 _آقاي اميرحسين بيگ زاده نام پدر خداورن داراي 1067 راي
455 _آقاي حسين عظيمي حصاري نام پدر صمد داراي 1065 راي
456 _آقاي يعقوب نريماني ابر نام پدر نجف داراي 1063 راي
457 _آقاي ناصر رهبر نام پدر حبيب داراي 1063 راي
458 _آقاي فرهاد افشار نام پدر محمدنبى داراي 1058 راي
459 _آقاي محمدحسين آريانمهر نام پدر امين اله داراي 1057 راي
460 _آقاي سامان راستين نام پدر مسعود داراي 1057 راي
461 _آقاي محسن لياقت نام پدر محمد داراي 1055 راي
462 _آقاي رضا قنبرنژاد نام پدر محمد داراي 1055 راي
463 _آقاي حامد منادي نوري نام پدر علي داراي 1050 راي
464 _آقاي عباس حصاركي نام پدر علي اصغر داراي 1046 راي
465 _آقاي رضا حيدريون نام پدر مجتبى داراي 1043 راي
466 _خانم جميله سالارآملي نام پدر غلامرضا داراي 1041 راي
467 _آقاي علي نقوي نام پدر احمدعلى داراي 1037 راي
468 _آقاي كورش طهماسبي نام پدر عباس داراي 1035 راي
469 _آقاي روح اله فرخي كشكولي نام پدر صفر على داراي 1034 راي
470 _خانم زهرا افخم رضائي نام پدر على داراي 1032 راي
471 _خانم مريم جوادي نام پدر رجب داراي 1031 راي
472 _آقاي محمدرضا عيوض تازه كند نام پدر التفات داراي 1028 راي
473 _آقاي مجتبي بديعي نام پدر حسن داراي 1028 راي
474 _آقاي سيدمحمدعلي موسوي درچه نام پدر سيد قاسم داراي 1027 راي
475 _آقاي فريد نيلي نام پدر محمد داراي 1025 راي
476 _آقاي محمد حاجي اسفندياري نام پدر اله كرم داراي 1025 راي
477 _خانم فائزه سادات هاشمي ريزي نام پدر سيدشمس الدين داراي 1023 راي
478 _آقاي علي اصغر راعي حصار نام پدر صمد داراي 1023 راي
479 _آقاي فريدون شجيعي نام پدر كريم داراي 1022 راي
480 _آقاي عليرضا برنجي باقري نام پدر مسعود داراي 1021 راي
481 _آقاي سيدمحمد اعلائي نام پدر سيد سعيد داراي 1012 راي
482 _آقاي علي اله وردي نام پدر محمد داراي 1011 راي
483 _آقاي محمدعلي طالبي نام پدر محمد داراي 1011 راي
484 _آقاي داود وحيد نام پدر محمد داراي 1010 راي
485 _خانم توران ايراني نام پدر سعيد داراي 1009 راي
486 _آقاي محمد مقدم فر نام پدر علي داراي 1004 راي
487 _آقاي سيدحسين ميرهادي نام پدر سيدعلي داراي 1003 راي
488 _آقاي مرتضي امامي نام پدر نورمحمد داراي 1001 راي
489 _آقاي علي كاغذلو نام پدر ولى داراي 1000 راي
490 _خانم ليدا افشار نام پدر غلامرضا داراي 995 راي
491 _آقاي امير ساعدي داريان نام پدر علي اشرف داراي 994 راي
492 _آقاي علي اربابي نام پدر على اکبر داراي 993 راي
493 _خانم فاطمه نجفي نام پدر محمدعلي داراي 992 راي
494 _خانم مينا نوروزي نام پدر رحمت اله داراي 991 راي
495 _آقاي مرتضي غضنفري نام پدر غلامرضا داراي 990 راي
496 _خانم مليحه اسلامي نام پدر يوسف داراي 989 راي
497 _خانم اعظم صفري نام پدر غلامرضا داراي 987 راي
498 _آقاي حسن حسين زاده نام پدر على اکبر داراي 987 راي
499 _آقاي محمدرضا پيرمحمدي نام پدر محمدرضا داراي 981 راي
500 _آقاي عليرضا افشاري نام پدر احسان اله داراي 981 راي
501 _آقاي سيدمهدي حسيني طباطبائي نام پدر سيدمحمد داراي 981 راي
502 _آقاي سعيد كاظمي نام پدر مسلم داراي 978 راي
503 _خانم حسنيه منصوريه نام پدر منصور داراي 977 راي
504 _خانم شادي نراقيان نام پدر علي اكبر داراي 977 راي
505 _آقاي احسان شاكرمي نام پدر رفيع داراي 975 راي
506 _خانم شهلا آزادي نام پدر قدرت داراي 974 راي
507 _آقاي يوسف نجفي نام پدر على داراي 972 راي
508 _آقاي علي سلطاني فرد نام پدر محمدحسين داراي 972 راي
509 _آقاي حميد ملكي نام پدر سراصلان داراي 971 راي
510 _آقاي ناصر نوري نام پدر علي داراي 968 راي
511 _خانم زهرا پاشا نام پدر ناصر داراي 967 راي
512 _خانم زهرا دارابي نام پدر سلمان داراي 964 راي
513 _آقاي سيدمحمدعلي درياباري نام پدر آقاسيدصدر داراي 964 راي
514 _آقاي علي دشتي نام پدر عباس داراي 964 راي
515 _خانم آرزو عطائي نام پدر محمد داراي 961 راي
516 _آقاي عباس ابراهيمي نام پدر جواد داراي 960 راي
517 _آقاي غلامرضا سلطاني نام پدر سلطان على داراي 959 راي
518 _آقاي محمد نظري نام پدر عباس داراي 959 راي
519 _آقاي مجيد قبادي فرد نام پدر علي داراي 958 راي
520 _آقاي حسين سليماني نام پدر محسن داراي 957 راي
521 _آقاي مجيد بيك محمدلوئي نام پدر قربان على داراي 956 راي
522 _آقاي علي رياحي نام پدر موسي داراي 954 راي
523 _خانم مليحه طالبيان نام پدر محمد داراي 952 راي
524 _خانم منصوره السادات موسويان نام پدر سيدمحمد داراي 951 راي
525 _آقاي محمدميرزا بيرانوند نام پدر على داراي 949 راي
526 _آقاي محمدرضا رياحي نام پدر ابوالقاسم داراي 945 راي
527 _آقاي رحمن رحمن زاد نام پدر ابراهيم داراي 944 راي
528 _آقاي شهرام آب برين نام پدر بهرام داراي 943 راي
529 _خانم زهرا نصيرزاده نام پدر عوضعلى داراي 943 راي
530 _خانم زهرا علي دائي احمدي نام پدر رضا داراي 942 راي
531 _آقاي علي اصغر عبادي نام پدر محمدعلى داراي 938 راي
532 _آقاي منصور الهياري نام پدر روح اله داراي 936 راي
533 _آقاي مهدي فاطمي رئوف نام پدر علي رضا داراي 935 راي
534 _آقاي عبداله لطفي نام پدر مظاهر داراي 931 راي
535 _خانم زهرا انصاري نام پدر رستم داراي 929 راي
536 _آقاي احمد تيربند نام پدر حسين داراي 928 راي
537 _آقاي ايمان فرهي آشتياني نام پدر علي اصغر داراي 924 راي
538 _خانم زينب حقي نام پدر جلال داراي 920 راي
539 _آقاي اميراسماعيل درباني نام پدر عبدالرحمان داراي 919 راي
540 _خانم فاطمه يوسفي نام پدر غلامحسين داراي 918 راي
541 _خانم الهه كاشاني نام پدر محمدرضا داراي 918 راي
542 _آقاي حميد رحماني نام پدر محسن داراي 916 راي
543 _آقاي امير تاجيك خواص نام پدر مصطفي داراي 915 راي
544 _آقاي علي نورپور نام پدر محمدحسين داراي 913 راي
545 _آقاي علي اكبر نوري نام پدر غلامرضا داراي 912 راي
546 _خانم اكرم صادقي نام پدر ابراهيم داراي 911 راي
547 _خانم فاطمه نعمت اللهي نام پدر عبدالصمد داراي 908 راي
548 _آقاي ناصر شهركي نام پدر غلامحسين داراي 907 راي
549 _خانم فاطمه شريفيان نام پدر يدالله داراي 901 راي
550 _آقاي محمدرضا شفيعي نام پدر مسلم داراي 900 راي
551 _آقاي حسين اميدوار نام پدر فتح على داراي 899 راي
552 _آقاي حسن برزگر نام پدر توفيق داراي 898 راي
553 _آقاي مرتضي سبحاني نيا نام پدر حسين داراي 896 راي
554 _آقاي عباس رادان نام پدر امامعلى داراي 896 راي
555 _خانم مينا ذبيحي نام پدر علي داراي 896 راي
556 _خانم تهمينه دانيالي نام پدر حسينعلي داراي 895 راي
557 _خانم مريم خاكسار نام پدر حسن داراي 894 راي
558 _آقاي بهنام خاتمي نام پدر محمد داراي 893 راي
559 _آقاي عليرضا رام روز نام پدر يعقوب داراي 891 راي
560 _آقاي طه علي اليجاني اصلي نام پدر رضا داراي 890 راي
561 _آقاي قاسم برغمدي نام پدر رضا داراي 890 راي
562 _آقاي جعفر بهرامي نام پدر صفرعلي داراي 886 راي
563 _آقاي رضا رضائي نام پدر على داراي 885 راي
564 _خانم فرحناز جلوياري نام پدر تيمور داراي 885 راي
565 _آقاي مقداد قشقائي نام پدر محمد حسن داراي 885 راي
566 _آقاي رضا احدي نام پدر محمد اسماعيل داراي 884 راي
567 _خانم مريم كلانتري نام پدر رضا داراي 882 راي
568 _آقاي شمس الدين نيك منش نام پدر محمد علي داراي 880 راي
569 _آقاي مجيدرضا مهرآسا نام پدر خانعلي داراي 879 راي
570 _آقاي علي اكبري نام پدر ابوالفتح داراي 877 راي
571 _خانم مريم صفري نام پدر داود داراي 874 راي
572 _آقاي محمدرضا ابراهيمي نام پدر حسين داراي 872 راي
573 _آقاي بهنام چهرازي نام پدر اسمعيل داراي 872 راي
574 _آقاي ابراهيم حاتمي نام پدر قربان داراي 868 راي
575 _خانم زينب زاهد نام پدر علي اكبر داراي 867 راي
576 _آقاي مهدي عسگري نام پدر صفر داراي 867 راي
577 _آقاي رضا آخوندي نام پدر شاپور داراي 867 راي
578 _آقاي حسين قاسمپورفارساني نام پدر عبدالكريم داراي 863 راي
579 _آقاي پرويز ياراحمدي نام پدر علي داراي 863 راي
580 _آقاي عباس حسن زاده علي آبادي نام پدر محمد قلى داراي 863 راي
581 _آقاي محسن ميرزاخاني نام پدر ابراهيم داراي 859 راي
582 _آقاي حجت درخشان فر نام پدر محمود داراي 857 راي
583 _آقاي خليل عبدي نام پدر علي جان داراي 853 راي
584 _خانم فاطمه تلخاب لو نام پدر اصغر داراي 853 راي
585 _آقاي مجيد رئيسي نام پدر اصغر داراي 849 راي
586 _آقاي داود آقابابائي نام پدر رحيم داراي 848 راي
587 _آقاي سيدعلي ميرباقري نام پدر سيد مجتبى داراي 847 راي
588 _آقاي حميدرضا سيفي نام پدر محمدباقر داراي 846 راي
589 _آقاي محمد قائمي نام پدر حيدرعلي داراي 846 راي
590 _آقاي رضا حصيرچي نام پدر خداداد داراي 845 راي
591 _خانم آزيتا فكور نام پدر عباس داراي 845 راي
592 _آقاي مصطفي ريخته گرها نام پدر محسن داراي 845 راي
593 _آقاي سيدمحمدهادي معصومي نام پدر سيد بهزاد داراي 844 راي
594 _آقاي وحيد گلمكاني نام پدر محمد على داراي 843 راي
595 _خانم سودابه رادفرد نام پدر على داراي 841 راي
596 _آقاي عزيز فرهادي نام پدر خانقلى داراي 840 راي
597 _آقاي رضا قاسمي نام پدر محمود داراي 836 راي
598 _آقاي مسعود رضائي نام پدر عزت اله داراي 835 راي
599 _آقاي حسن خسروي نام پدر محمد صادق داراي 832 راي
600 _آقاي محمدرضا پزشكي نام پدر ناصر داراي 830 راي
601 _آقاي حسين رضائي نام پدر على داراي 828 راي
602 _آقاي محمدهادي واعظي آشتياني نام پدر محمد رضا داراي 826 راي
603 _خانم اورينب احمدي نام پدر حسين داراي 826 راي
604 _آقاي جواد سيفي نام پدر علي داراي 824 راي
605 _آقاي حسين نقي شاه حسيني نام پدر على داراي 823 راي
606 _آقاي ايرج قادري نام پدر عزت اله داراي 821 راي
607 _آقاي دانيال احمديار نام پدر سالار داراي 821 راي
608 _آقاي سلمان زبردست نام پدر علي اصغر داراي 819 راي
609 _آقاي حسن مولائي نام پدر امين اله داراي 818 راي
610 _آقاي رضا خانميرزائي نام پدر محمد داراي 818 راي
611 _خانم فاطمه سنگي نام پدر محمود داراي 815 راي
612 _خانم فاطمه فولادي نام پدر ميرزاعلى داراي 814 راي
613 _آقاي مرتضي حاجي نژاد نام پدر علي اكبر داراي 813 راي
614 _آقاي عباس عبداللهي نام پدر محمد تقى داراي 812 راي
615 _آقاي عباسعلي حقاني نسب نام پدر غلامرضا داراي 812 راي
616 _آقاي حميدرضا اشراقي نام پدر حسين داراي 805 راي
617 _آقاي افشين ميرزائي نام پدر منصور داراي 805 راي
618 _آقاي علي اكبر محمدزاده نام پدر حسينجان داراي 803 راي
619 _آقاي مهدي شهبازي نام پدر نصراله داراي 801 راي
620 _خانم زهرا سليمي نام پدر جليل داراي 801 راي
621 _آقاي نويد بيات نام پدر محمود داراي 799 راي
622 _آقاي حجت نقوي نام پدر اصغر داراي 798 راي
623 _خانم شمسي سهيلي وندآذر نام پدر يوسف داراي 798 راي
624 _آقاي افشار پزش كيان نام پدر سيامک داراي 797 راي
625 _آقاي يوسف آقائي نام پدر احسن الله داراي 796 راي
626 _آقاي نادر حسن پور نام پدر غلامحسن داراي 795 راي
627 _آقاي داود فدائي نام پدر محمد داراي 794 راي
628 _آقاي امين آصفي نام پدر بهمن داراي 793 راي
629 _خانم پروين درگاهي خانقاه نام پدر عبدالحسين داراي 792 راي
630 _آقاي داود بابالو نام پدر غلامعلى داراي 791 راي
631 _آقاي فتح الله ملكي نام پدر محمد داراي 790 راي
632 _آقاي حسين افكاري نام پدر منوچهر داراي 790 راي
633 _آقاي مهدي خيرالهي نام پدر يحيى داراي 789 راي
634 _خانم مينا مشگين پور نام پدر خسرو داراي 788 راي
635 _آقاي بشير بشارتي نام پدر عباسعلي داراي 788 راي
636 _آقاي حميد حسيني نام پدر حسين داراي 788 راي
637 _خانم فهيمه يوسف وند نام پدر علي محمد داراي 787 راي
638 _آقاي محمد محمدي نژاد نام پدر يوسف داراي 786 راي
639 _آقاي علي ساماني مجد نام پدر خدامراد داراي 786 راي
640 _آقاي كامبيز بابائي نعمتي نام پدر حسين داراي 785 راي
641 _آقاي معصومعلي تقي پور نام پدر حاتم داراي 785 راي
642 _آقاي احمد صادقي نام پدر سيد مرتضي داراي 785 راي
643 _خانم شيوا بهارستاني نام پدر منوچهر داراي 784 راي
644 _خانم شبنم حيراني نام پدر قنبرعلي داراي 784 راي
645 _آقاي بهراد فرهمند نام پدر اصلان داراي 778 راي
646 _خانم ندا فرامرزيان بروجني نام پدر اسمعيل داراي 776 راي
647 _آقاي سيامك دولتي آغميوني نام پدر على داراي 775 راي
648 _آقاي احمدرضا خزائي نام پدر قربان داراي 775 راي
649 _آقاي محرم صفائي مياندشتي نام پدر حسن داراي 773 راي
650 _خانم شيما شريفي كوشا نام پدر اسداله داراي 772 راي
651 _خانم شهزاد بحرالعلومي نام پدر سيدحسين داراي 772 راي
652 _آقاي مهدي استاجي نام پدر عباس داراي 771 راي
653 _آقاي مهدي كلامي نام پدر عباس داراي 771 راي
654 _خانم زهرا نادري نام پدر غلامعلى داراي 771 راي
655 _آقاي اميرحسين حقايقي جدي نام پدر رضا داراي 770 راي
656 _خانم زهرا اسماعيلي فر نام پدر سيف اله داراي 769 راي
657 _آقاي رضا مالكي فرد نام پدر علي اكبر داراي 768 راي
658 _خانم مارال اسكندري نام پدر غلامرضا داراي 767 راي
659 _آقاي علي حسني نام پدر حبيب اله داراي 764 راي
660 _آقاي احمد آذريان نام پدر حسين داراي 763 راي
661 _آقاي محمدرضا دلير نام پدر اقامعلى داراي 762 راي
662 _آقاي سيدجلال ميركاظمي نام پدر سيدرضا داراي 761 راي
663 _خانم فتانه سبزه علي نام پدر احمد داراي 760 راي
664 _آقاي محمد دالوند نام پدر ابراهيم داراي 760 راي
665 _خانم تكتم كاشاني نام پدر احمد داراي 760 راي
666 _آقاي ناصر جلالي نام پدر خيراله داراي 758 راي
667 _آقاي نويد كرمي نام پدر رجبعلى داراي 755 راي
668 _خانم نرگس زندي روان نام پدر اسمعيل داراي 752 راي
669 _خانم مريم محمدي نام پدر عباد داراي 749 راي
670 _آقاي نبي زارعي عبدالي نام پدر ملك نياز داراي 747 راي
671 _آقاي عليرضا محمدزاده فردفيني نام پدر محمد داراي 746 راي
672 _خانم ليلا محمدي نام پدر ماشاءاله داراي 746 راي
673 _آقاي سيدجواد هاشمي محمودآبادي نام پدر سيدآقا داراي 745 راي
674 _آقاي سيدرضا تهامي نام پدر سيدمحمد داراي 745 راي
675 _آقاي محمود صادقي نام پدر حسين داراي 744 راي
676 _آقاي علي رضا اظهري نام پدر مهدی داراي 743 راي
677 _آقاي مهرداد كارگري نام پدر نوازاله داراي 740 راي
678 _آقاي سيدجواد هاشمي فشاركي نام پدر سيدحسين داراي 740 راي
679 _آقاي مهدي جواهريان نام پدر رجبعلى داراي 740 راي
680 _خانم فريبا سعيدي نام پدر غلامحسين داراي 739 راي
681 _آقاي سيدعليرضا آراسته نژاد نام پدر سيدحسن داراي 739 راي
682 _آقاي صادق قوامي جمال نام پدر علي داراي 738 راي
683 _آقاي حسن بوچاني نام پدر حسين داراي 736 راي
684 _خانم مينا باقري پور نام پدر حسن داراي 736 راي
685 _آقاي علي شيخي ايمن نام پدر اسداله داراي 735 راي
686 _آقاي ابوذر باقري نام پدر غلامعلي داراي 735 راي
687 _آقاي مسعود آرين نام پدر صفر داراي 733 راي
688 _آقاي محمد كرباسڃي نام پدر اكبرآقا داراي 732 راي
689 _آقاي عباس ابراهيمي نام پدر محمدرضا داراي 731 راي
690 _آقاي عليرضا هداوندخاني نام پدر مجيد داراي 731 راي
691 _خانم معصومه ولي پوري نام پدر ولى اله داراي 731 راي
692 _آقاي عباس يزدي نام پدر حسن داراي 728 راي
693 _آقاي خليل حيات مقدم نام پدر ابراهيم داراي 727 راي
694 _آقاي ميثم كهكي نام پدر غلامحسين داراي 727 راي
695 _آقاي سعيد بهبهاني نام پدر محمد على داراي 724 راي
696 _خانم نسيم زماني نام پدر اكبر داراي 723 راي
697 _آقاي مرتضي نجاري الموتي نام پدر وجيهه اله داراي 720 راي
698 _آقاي موسي شيخ نام پدر حسين داراي 720 راي
699 _آقاي محسن نظرپور نام پدر مهدی داراي 719 راي
700 _آقاي محمد امامي كورنده نام پدر محمود داراي 717 راي
701 _آقاي مهدي ژيان نام پدر محمد صادق داراي 716 راي
702 _خانم نگين ناصري نام پدر على حسن داراي 716 راي
703 _آقاي مجيد عباسي نام پدر محمود داراي 715 راي
704 _آقاي فرهاد باقري نام پدر سيروس داراي 715 راي
705 _آقاي مسعود اصلاني نام پدر فريدون داراي 714 راي
706 _آقاي محمد نيكروش نام پدر هوشنگ داراي 711 راي
707 _آقاي محمدرضا پرويني نام پدر بخشعلى داراي 711 راي
708 _آقاي مهدي جعفري نام پدر عبدالرضا داراي 710 راي
709 _آقاي حامد افراسيابي نام پدر محمد داراي 709 راي
710 _آقاي سيداحمد موسوي نام پدر ميرجلال داراي 709 راي
711 _آقاي عباس عقبائي نام پدر قدرت الله داراي 708 راي
712 _آقاي عليرضا پرورش نام پدر ابوالقاسم داراي 708 راي
713 _آقاي مجتبي كهنگي نام پدر نور اله داراي 708 راي
714 _آقاي محمد صادقي نام پدر محمدعلي داراي 706 راي
715 _خانم مريم رنجبر نام پدر اكبر داراي 706 راي
716 _آقاي كياوش پرهيزكار نام پدر حسين داراي 704 راي
717 _آقاي عليرضا نوري نام پدر نوراله داراي 702 راي
718 _آقاي علي اكبر خسروي زاده نام پدر حسين داراي 700 راي
719 _آقاي عنايت اله قره داغي نام پدر خيرالله داراي 700 راي
720 _آقاي انور خيرآبادي نام پدر فرضلي داراي 700 راي
721 _آقاي محمدرضا آريا نام پدر ناصر داراي 699 راي
722 _آقاي محمدامين صافي نام پدر محمد طاهر داراي 697 راي
723 _آقاي روح اله طاهري نام پدر صفدر داراي 696 راي
724 _آقاي كاوه آزاده نام پدر بزرگ داراي 696 راي
725 _آقاي وحيد شريعتمداري نام پدر عبدالحميد داراي 695 راي
726 _آقاي ميثم نيك زاده انزابي نام پدر محمود داراي 692 راي
727 _آقاي احسان عبداللهي پور نام پدر عليرضا داراي 691 راي
728 _آقاي منصور اوجاقي نام پدر عزيزالله داراي 691 راي
729 _خانم مريم عربي نام پدر ابوالفضل داراي 691 راي
730 _آقاي مجيد احمدي نام پدر على اکبر داراي 689 راي
731 _خانم سمانه محمدي نام پدر ابوالفضل داراي 688 راي
732 _خانم زينب سليماني برچلوئي نام پدر محمد صادق داراي 688 راي
733 _آقاي رضا اسكندري نام پدر روح اله داراي 687 راي
734 _آقاي سروش كيمه چي نام پدر ابراهيم داراي 686 راي
735 _آقاي جابر منيرپور نام پدر فرض اله داراي 682 راي
736 _آقاي ابوالفضل شهرياري نام پدر حسن داراي 681 راي
737 _آقاي حسين حقاني نام پدر محمدعلى داراي 680 راي
738 _آقاي مجتبي صادقي نام پدر داود داراي 680 راي
739 _آقاي مهدي حرمتي نام پدر زين العابدين داراي 680 راي
740 _آقاي اسفنديار جاسمي زركاني نام پدر حسن داراي 680 راي
741 _آقاي امير سهراب نام پدر اكبر داراي 678 راي
742 _آقاي سيدسهراب حسيني نام پدر سيد مجيد داراي 677 راي
743 _آقاي سيدمهدي تاج آبادي نام پدر سيدمحمد داراي 676 راي
744 _آقاي ابوطالب زماني نام پدر حسن داراي 675 راي
745 _آقاي مهدي يار صادقي نام پدر حسين داراي 674 راي
746 _خانم زهرا عبدلي اربط نام پدر خداكرم داراي 672 راي
747 _آقاي حسن محتشم نام پدر على اکبر داراي 671 راي
748 _آقاي مسعود معمائي نام پدر ابراهيم داراي 669 راي
749 _آقاي سيدمجتبي پيشوائي نام پدر سيد محمد جواد داراي 669 راي
750 _آقاي كاميار آهن كوب نام پدر گودرز داراي 668 راي
751 _آقاي علي كاظمي نام پدر ناصر داراي 667 راي
752 _آقاي محمدامين عسگري نيا نام پدر احمد داراي 667 راي
753 _آقاي رامين فارسي نام پدر غلامرضا داراي 667 راي
754 _آقاي محمدعلي پيوند نام پدر محمدرضا داراي 666 راي
755 _آقاي افشين برادران سقرلو نام پدر علي داراي 666 راي
756 _خانم سولماز يعقوبي نام پدر يوسفعلي داراي 666 راي
757 _خانم زينب كافي نام پدر يداله داراي 665 راي
758 _خانم ويدا رهنما نام پدر حسنعلي داراي 665 راي
759 _آقاي مجيد تاجيك نام پدر شمس اله داراي 665 راي
760 _خانم سميه حيدري نام پدر محمد علي داراي 665 راي
761 _آقاي ميثم كربلائي آقاجاني نام پدر قدرت اله داراي 664 راي
762 _آقاي رامين پولادرگ نام پدر علي داراي 664 راي
763 _آقاي محمدعلي سرشارتهراني نام پدر عبادالله داراي 664 راي
764 _آقاي بهرام همتي نام پدر حيدر داراي 663 راي
765 _خانم ندا حسيني نام پدر حسن داراي 663 راي
766 _خانم فاطمه واعظ جوادي نام پدر اسماعيل داراي 663 راي
767 _خانم مهديه حمزه ئي نام پدر على اصغر داراي 662 راي
768 _آقاي علي اردشير نام پدر على مردان داراي 661 راي
769 _خانم مريم صالحي نام پدر عباسعلي داراي 660 راي
770 _آقاي محسن نادري پيكام نام پدر محمد داراي 657 راي
771 _آقاي سيدجلال محمدي اشتياني نام پدر كمال داراي 656 راي
772 _آقاي عليرضا بيدي نام پدر اصغر داراي 656 راي
773 _آقاي سعيد غلامي نام پدر ولى اله داراي 655 راي
774 _آقاي ارسلان سبحاني نام پدر هوشنگ داراي 653 راي
775 _آقاي سيدرضا كاظمي موسوي نام پدر سيدعبدالوهاب داراي 653 راي
776 _آقاي محمد صادقي نام پدر حسن داراي 652 راي
777 _خانم ژما جواهري پور نام پدر صمد داراي 652 راي
778 _خانم مريم درويش نام پدر شعبان داراي 651 راي
779 _آقاي پوريا زارعي رجل نام پدر فرج داراي 650 راي
780 _آقاي محمدعلي راد نام پدر مولا داراي 650 راي
781 _خانم سحر اميني جوره خان نام پدر نعمت اله داراي 649 راي
782 _خانم زهرا باقري نام پدر امامعلي داراي 649 راي
783 _آقاي سيدآقا خاتمي كلور نام پدر ميرمحمد داراي 648 راي
784 _آقاي غلامحسن ناصري نام پدر جعفر داراي 647 راي
785 _خانم فرشته محمدي نام پدر ملك حسين داراي 643 راي
786 _آقاي مصطفي نادري نژاد نام پدر مصطفى داراي 643 راي
787 _آقاي علي محمدباقر نام پدر محمد داراي 642 راي
788 _خانم سهيلا تنها نام پدر عرب داراي 642 راي
789 _آقاي سيدميثم مطهري نام پدر سيدمحمد داراي 642 راي
790 _آقاي اميد احمدي نام پدر محمدتقي داراي 639 راي
791 _خانم بهاره حيدري نام پدر جعفر داراي 639 راي
792 _خانم مژگان شريفي نام پدر رحمت اله داراي 639 راي
793 _آقاي علي عميم نام پدر ابراهيم داراي 639 راي
794 _خانم زرين تاج كفايتي نام پدر مرتضى داراي 639 راي
795 _آقاي امير محبي نام پدر کاظم داراي 638 راي
796 _خانم فاطمه خدابخشي نام پدر حسين داراي 638 راي
797 _آقاي رسول آقائي نام پدر يوسف داراي 637 راي
798 _آقاي اصغر رضانژاد نام پدر عوض داراي 636 راي
799 _خانم بهار جهان بخش نام پدر رضا داراي 636 راي
800 _خانم الهام ارفعي آذر نام پدر اصحابعلي داراي 634 راي
801 _آقاي طاهر غلامي نام پدر غلامعلى داراي 634 راي
802 _خانم فاطمه شريعتي نام پدر حمزه داراي 633 راي
803 _خانم صديقه زهره نظري اردبيلي نام پدر محمد حسين داراي 633 راي
804 _خانم ليلا مجداني نام پدر بهمن داراي 633 راي
805 _آقاي كيارش يزدان فر نام پدر علي اكبر داراي 631 راي
806 _آقاي سيد محمود ميرزماني بافقي نام پدر سيد علي اكبر داراي 631 راي
807 _خانم فاطمه اصفهاني نام پدر ابوالقاسم داراي 629 راي
808 _آقاي حميدرضا كريمي نام پدر رضا داراي 628 راي
809 _خانم ليلا كريمي نام پدر محمد داراي 627 راي
810 _خانم لعبت تقوي نام پدر عبدي داراي 626 راي
811 _خانم سارا پاكزاداصل نام پدر غلامعلي داراي 626 راي
812 _آقاي محمدرضا حسين پور نام پدر حيدر داراي 626 راي
813 _آقاي منوچهر جبارزاده ممقاني نام پدر نقدعلى داراي 626 راي
814 _آقاي مصطفي تاجيك نام پدر علي داراي 626 راي
815 _آقاي كاظم سليمي نام پدر محمد داراي 625 راي
816 _آقاي محمدرضا مهدلوتركماني نام پدر حسين داراي 625 راي
817 _آقاي عليرضا افشار نام پدر اکبر داراي 624 راي
818 _آقاي امين آزادبخت نام پدر جعفر داراي 624 راي
819 _آقاي شهرام عسكري پورجزي نام پدر قدرت اله داراي 623 راي
820 _آقاي مهداد فرجي نام پدر محمد داراي 623 راي
821 _آقاي علي حكمت سروش نام پدر شعبانعلى داراي 621 راي
822 _خانم ساناز قنبري آرا نام پدر محمود داراي 621 راي
823 _آقاي عليرضا سلماني نام پدر غلامرضا داراي 621 راي
824 _آقاي محمد پارسي نام پدر مهدی داراي 621 راي
825 _آقاي رحمت ابراهيمي نام پدر عيسى داراي 620 راي
826 _آقاي ياشار تقي زادگان نام پدر محمد داراي 617 راي
827 _خانم معصومه باكوچي نوش آبادي نام پدر عباس داراي 616 راي
828 _آقاي همايون اسدي نام پدر مريد داراي 615 راي
829 _خانم پريسا توكلي نام پدر علي عباس داراي 614 راي
830 _خانم بهاره ارغند نام پدر رسول داراي 613 راي
831 _خانم رويا جعفري نام پدر صفر داراي 613 راي
832 _آقاي ابوالفضل خادميان طرقي نام پدر حسين داراي 612 راي
833 _آقاي جمشيد يوسفي نام پدر علي اكبر داراي 612 راي
834 _خانم نسرين مؤمني نام پدر محمدعلى داراي 611 راي
835 _آقاي مسعود ايماني نام پدر قادر داراي 609 راي
836 _آقاي عليرضا ابراهيم نام پدر ابوالحسن داراي 609 راي
837 _آقاي سيداميرحسين طباطبائي نام پدر سيد بها’الدين داراي 608 راي
838 _خانم فاطمه اسفندياري نام پدر احمد داراي 605 راي
839 _آقاي مجتبي صادقي گنجه نام پدر حسين داراي 605 راي
840 _آقاي سعيد فردوسي زاده نائيني نام پدر قدرت الله داراي 604 راي
841 _آقاي مسعود صاحبي شاهد نام پدر حشمت داراي 603 راي
842 _آقاي شهرام اسدي نام پدر محمد داراي 603 راي
843 _آقاي نويد سه پنج نام پدر پرويز داراي 602 راي
844 _آقاي اكبر اصلاني نام پدر محمد داراي 602 راي
845 _خانم حكيمه برهمن نام پدر احمد داراي 600 راي
846 _خانم ساناز قدسي وند نام پدر معرفت داراي 600 راي
847 _خانم زهرا جاني نام پدر على نقى داراي 599 راي
848 _خانم هاجر زرچني نام پدر عباس داراي 598 راي
849 _آقاي بهروز نقويان نام پدر محمد مهدی داراي 597 راي
850 _آقاي محمدرضا كاتوزيان نام پدر مصطفي داراي 596 راي
851 _آقاي طاهر شريفي نام پدر جوانشير داراي 596 راي
852 _خانم الهام پيغمبري نام پدر حسين داراي 595 راي
853 _آقاي مهدي رحيمي نام پدر محمد ابراهيم داراي 595 راي
854 _آقاي اسمعيل ابراهيمي نام پدر احمدقلى داراي 594 راي
855 _آقاي حسن رياحي نام پدر مسعود داراي 594 راي
856 _آقاي اكبر غفاري كريم آباد نام پدر قربانعلي داراي 593 راي
857 _آقاي محمدمهدي روشناس نام پدر رحيم داراي 592 راي
858 _آقاي مجيد باروت كوب زاده نام پدر حسن داراي 591 راي
859 _خانم پريسا جلالوند نام پدر پرويز داراي 588 راي
860 _آقاي محمدجواد آخوندي نام پدر ابراهيم داراي 588 راي
861 _آقاي علي صارمي نام پدر سياوش داراي 587 راي
862 _آقاي سيدابوالقاسم يوسف نام پدر سيد يوسف داراي 587 راي
863 _آقاي احسان مسگران نام پدر عبدالله داراي 586 راي
864 _آقاي نجف محمودي نام پدر عبادالله داراي 584 راي
865 _آقاي سيدحسين موسوي نام پدر سيد محمد مهدی داراي 583 راي
866 _آقاي عباس خدنگي زواره نام پدر محمد داراي 583 راي
867 _آقاي پرويز نصيري نام پدر اعتماد داراي 581 راي
868 _آقاي محمد باقري نام پدر حسين داراي 580 راي
869 _خانم حديث صانعي يارند نام پدر رضا داراي 579 راي
870 _آقاي سيداحمد شفيعي نام پدر سيدحسين داراي 578 راي
871 _آقاي حسين رضائي نام پدر رضا داراي 578 راي
872 _آقاي مهدي محرابي نام پدر براتعلي داراي 576 راي
873 _آقاي رضا وهابي نام پدر ابوالحسن داراي 575 راي
874 _خانم مژگان دست فال نام پدر روح اله داراي 574 راي
875 _خانم فريبا يارندي نام پدر سيدمرتضي داراي 574 راي
876 _آقاي رسول كوهپايه زاده اصفهاني نام پدر نعمت الله داراي 574 راي
877 _آقاي حميد رومياني نام پدر محمدميرزا داراي 574 راي
878 _آقاي عبدالله لطفي نام پدر غلامرضا داراي 573 راي
879 _خانم زهرا رضائي دستجرده ئي نام پدر على اکبر داراي 573 راي
880 _خانم رقيه رحيمي شادهي نام پدر شيرزاد داراي 573 راي
881 _آقاي سيدمهدي شيرمردي نام پدر سيد ابوالفتح داراي 572 راي
882 _آقاي سيدحسين موسوي نام پدر سيداصغر داراي 571 راي
883 _آقاي بهرام كاظمي نام پدر حسين داراي 569 راي
884 _خانم افروز فرخي نام پدر محمد داراي 568 راي
885 _آقاي محمد منتظرفرج نام پدر على داراي 567 راي
886 _آقاي رسول اشرفي پور نام پدر حسن داراي 567 راي
887 _آقاي صفت الله قاسمي نام پدر عبدالله داراي 566 راي
888 _آقاي پيرو تمدن نام پدر ايرج داراي 566 راي
889 _آقاي محمدتقي نجفي نام پدر على داراي 565 راي
890 _آقاي محمد واعظي جزه نام پدر عباس داراي 565 راي
891 _آقاي علي بياباني قليڃي نام پدر اقبال داراي 565 راي
892 _آقاي سيدشهاب موسوي جن قشلاقي نام پدر ميرخليل داراي 563 راي
893 _آقاي بهزاد قرباني نام پدر عربعلى داراي 563 راي
894 _آقاي امير اصغري نام پدر اسماعيل داراي 562 راي
895 _آقاي سعيدرضا عينعلي نام پدر محمدتقي داراي 562 راي
896 _آقاي سعيد حقي نام پدر محمد على داراي 562 راي
897 _خانم زهرا جزايري نام پدر عبدالجبار داراي 562 راي
898 _آقاي سلمان جواديان نام پدر جمشيد داراي 560 راي
899 _آقاي مهدي نيكورزم نام پدر حشمت اله داراي 557 راي
900 _خانم مريم سلماني نام پدر بهمن داراي 556 راي
901 _خانم نوريه شادالوئي نام پدر فتاح داراي 555 راي
902 _آقاي علي اسلامي نام پدر محمدزكي داراي 555 راي
903 _آقاي رضا بصيري نام پدر مجيد داراي 554 راي
904 _آقاي مجيد اسدي نام پدر ابراهيم داراي 554 راي
905 _آقاي علي قاسمي جندابه نام پدر حسن داراي 553 راي
906 _آقاي مسلم خوش بيان نام پدر غلامرضا داراي 553 راي
907 _خانم مهديه خاكي صديق نام پدر محسن داراي 552 راي
908 _آقاي رضا دزواره رسناني نام پدر رحيم داراي 551 راي
909 _آقاي شهاب حسين زاده نام پدر خسرو داراي 550 راي
910 _آقاي سيداميرحسين دربندي نام پدر سيدعلي داراي 550 راي
911 _خانم سالومه زريه نام پدر داريوش داراي 550 راي
912 _آقاي ناصر نادري نام پدر محمود داراي 549 راي
913 _آقاي احمد پناهي نام پدر جمشيد داراي 549 راي
914 _آقاي عليرضا ژرفي قلعه جوقي نام پدر کريم داراي 548 راي
915 _آقاي محمد بارگاهي نام پدر منصور داراي 546 راي
916 _آقاي وحيد مشايخي نام پدر فضل اله داراي 545 راي
917 _آقاي حسين كاردان نام پدر نعمت داراي 544 راي
918 _خانم زهرا هدايت زاده نام پدر علي رضا داراي 544 راي
919 _آقاي حسين عبدي نام پدر نايب على داراي 543 راي
920 _خانم زهرا قلي زاده ماشكي نام پدر حسن داراي 542 راي
921 _آقاي اميرحسين حسين پور نام پدر عليرضا داراي 542 راي
922 _آقاي سيدعلي رضوي ازناوه نام پدر آقا نظام داراي 541 راي
923 _آقاي ناصر شكوهي بيدهندي نام پدر عباس داراي 540 راي
924 _آقاي بهرام ابراهيمي تركماني نام پدر رضى داراي 539 راي
925 _خانم سميه جهانيان نام پدر محمود داراي 539 راي
926 _آقاي بهرام آزادي نام پدر ابوالقاسم داراي 539 راي
927 _خانم طاهره عيدي نام پدر اسداله داراي 539 راي
928 _آقاي علي كريمي روزبهاني نام پدر عبد الاحد داراي 538 راي
929 _آقاي افشين زهتاب آذري نام پدر هاشم داراي 538 راي
930 _آقاي محمد يوسفي نام پدر منصور داراي 537 راي
931 _آقاي علي محمدي نام پدر حسين داراي 536 راي
932 _خانم فريناز نجاري مهرباني نام پدر اله وردی داراي 536 راي
933 _آقاي علي ناظم نام پدر حسين داراي 533 راي
934 _خانم الناز مطلبي نام پدر مالک ازدر داراي 533 راي
935 _خانم زهرا باقري نام پدر اسد داراي 533 راي
936 _آقاي محمدرضا بورنگ نام پدر مولاقلي داراي 532 راي
937 _آقاي هاشم باروتي نام پدر ابراهيم داراي 532 راي
938 _آقاي هوشمند سفيدي نام پدر داود داراي 532 راي
939 _خانم نجمين دهقان توران پشتي نام پدر حسين داراي 532 راي
940 _خانم زينب احمدي نام پدر عباس داراي 531 راي
941 _خانم مريم حدادي نام پدر غلامرضا داراي 531 راي
942 _آقاي غلامرضا جعفري نام پدر حبيب اله داراي 530 راي
943 _آقاي امان اله حسني نام پدر شعبان داراي 530 راي
944 _آقاي ايمان سعادت نام پدر على داراي 529 راي
945 _آقاي وحيد ستايش فر نام پدر على داراي 528 راي
946 _خانم فرزانه شوقي ليسار نام پدر ميرزين العابدين داراي 526 راي
947 _خانم بتول سادات موسوي نام پدر يحي داراي 525 راي
948 _آقاي محمد رضاپور نام پدر حسين داراي 523 راي
949 _آقاي تورج علي عنصري نام پدر محمد على داراي 523 راي
950 _خانم عزت تقديري نام پدر على اکبر داراي 522 راي
951 _آقاي امير دوراني نام پدر مهدی داراي 522 راي
952 _آقاي ابوالقاسم يادگاري نام پدر ظهيرالله داراي 521 راي
953 _آقاي مهدي شكوري نام پدر فتحعلى داراي 521 راي
954 _خانم نيرالسادات موسويان نام پدر سيدمحمد داراي 521 راي
955 _آقاي غفور مددي نام پدر اسماعيل داراي 520 راي
956 _آقاي سيدجلال ساداتيان نام پدر على اکبر داراي 520 راي
957 _آقاي محمد دولت آبادي نام پدر علي اكبر داراي 520 راي
958 _آقاي علي محمد قاضي زاهدي نام پدر مصطفى داراي 518 راي
959 _خانم فاطمه نادري فر نام پدر عليرضا داراي 518 راي
960 _آقاي سخاوت بي غم چورپاچاي نام پدر اميرقلي داراي 518 راي
961 _آقاي علي شيخ اردبيلي نام پدر اسداله داراي 518 راي
962 _خانم حميرا آزادخاني نام پدر ابوالفضل داراي 517 راي
963 _خانم بهار قاسمي نام پدر عباس داراي 516 راي
964 _آقاي مقداد ترابي كڃوسنگي نام پدر علي داراي 516 راي
965 _خانم مهناز اقامحمدي نام پدر آبس داراي 515 راي
966 _خانم مژگان باقري نام پدر ابوالقاسم داراي 515 راي
967 _آقاي قاسم رمضاني نام پدر احمد داراي 515 راي
968 _آقاي مهرداد ارمان نام پدر خيران داراي 514 راي
969 _آقاي سيدرضا حسيني نام پدر سيدمحمد داراي 514 راي
970 _آقاي حنيف محمودزاده نام پدر يحيي داراي 513 راي
971 _آقاي رضا شهابي نام پدر علي داراي 511 راي
972 _خانم معصومه رحيمي نام پدر صفر على داراي 510 راي
973 _آقاي سيدحسين مصطفوي نام پدر سيد حسن داراي 510 راي
974 _آقاي محمد پناهي نام پدر حسن داراي 508 راي
975 _خانم شيرين السادات امامي نام پدر سيد مرتضى داراي 508 راي
976 _آقاي مجتبي كرماجاني نام پدر امامعلي داراي 507 راي
977 _آقاي احمد زنگانه نام پدر ولى داراي 506 راي
978 _آقاي محمدرضا محمديوسفي نام پدر حسن داراي 505 راي
979 _خانم سميه كرماني نام پدر حجت الله داراي 505 راي
980 _آقاي حسين خدمتي نام پدر حسن داراي 504 راي
981 _آقاي حميد آقابابائي نام پدر محمد داراي 504 راي
982 _آقاي آرش جوانمرد نام پدر محمد على داراي 502 راي
983 _خانم مينا قليچ خان نام پدر حسين داد داراي 502 راي
984 _آقاي محمدمهدي منافي نام پدر هادي داراي 502 راي
985 _آقاي محمدمهدي ملكي نام پدر ايرج داراي 501 راي
986 _خانم سميه بيگي نام پدر علي داراي 501 راي
987 _خانم معصومه ابراهيم زاده نام پدر رضا داراي 499 راي
988 _خانم اكرم حسن پور نام پدر کريم داراي 499 راي
989 _آقاي محمديعقوب يوسفي هشجين نام پدر خانعلي داراي 498 راي
990 _آقاي ولي الله مختارتبارفرد نام پدر رحمن داراي 498 راي
991 _آقاي مهران پورمهراني نام پدر على داراي 498 راي
992 _خانم توتان عربشاهي نام پدر محمدتقي داراي 498 راي
993 _آقاي ناصر پورغلامي نام پدر خليل داراي 496 راي
994 _خانم راحله خودآموز نام پدر آقا کيشى داراي 496 راي
995 _آقاي داود خوشنويسان نام پدر حسن داراي 495 راي
996 _آقاي عليرضا مداحي نام پدر صفر على داراي 495 راي
997 _آقاي حامد گلشني اصل نام پدر محمدرضا داراي 495 راي
998 _آقاي احسان شاماني نام پدر اسمعيل داراي 494 راي
999 _آقاي حامد قهرمانيان نام پدر حسن داراي 494 راي
1000 _خانم زهرا خدابخشي نام پدر عباس داراي 492 راي
1001 _خانم زهرا يزداني نام پدر اسحق داراي 492 راي
1002 _آقاي مرتضي اميري نام پدر على محمد داراي 491 راي
1003 _خانم مطهره خداخواه نام پدر حسن داراي 490 راي
1004 _آقاي مجيد يزداني نام پدر نصرت اله داراي 490 راي
1005 _آقاي سيدمرتضي بياتي نام پدر سيد هاشم داراي 490 راي
1006 _آقاي مهدي احمدي نام پدر حسن داراي 489 راي
1007 _آقاي ابراهيم سجادي زند نام پدر محمد داراي 489 راي
1008 _آقاي منصور كمالي نام پدر فتح اله داراي 488 راي
1009 _آقاي مهدي جوان نام پدر علي اصغر داراي 488 راي
1010 _خانم آزيتا كريمي نام پدر محمد داراي 487 راي
1011 _آقاي بهروز رضائي نام پدر الهيار داراي 487 راي
1012 _آقاي مهدي اكبري نام پدر ملک داراي 487 راي
1013 _آقاي علي هزاوه نام پدر حسين داراي 486 راي
1014 _آقاي رسول زكي پوركرگاني نام پدر علي بابا داراي 486 راي
1015 _آقاي سيدحامد قاسمي نام پدر سيدمحمد داراي 486 راي
1016 _آقاي اشكان دهقان نام پدر مهران داراي 485 راي
1017 _آقاي عليرضا نيكمراد نام پدر على داراي 485 راي
1018 _آقاي منوچهر نيكي ملكي نام پدر محمد جعفر داراي 483 راي
1019 _آقاي مهدي جوانمرد نام پدر بهرام داراي 483 راي
1020 _آقاي مولاكرم كوليوند نام پدر عباسقلى داراي 482 راي
1021 _آقاي مهدي ميرزا نام پدر اسمعيل داراي 481 راي
1022 _خانم محبوبه رحمتي نام پدر قدمعلي داراي 481 راي
1023 _آقاي سعيد رمضاني دولابي نام پدر محمدابراهيم داراي 480 راي
1024 _آقاي حسن صادقي نام پدر حيدر داراي 478 راي
1025 _خانم شهلا اكبرخان زاده نام پدر يزدان پور داراي 477 راي
1026 _آقاي رضا سليماني نام پدر داريوش داراي 477 راي
1027 _آقاي اصغر سلحشوري نام پدر محمدباقر داراي 477 راي
1028 _آقاي رضا بهروزي نام پدر محمدرضا داراي 476 راي
1029 _آقاي مهدي فروتن نام پدر عبداله داراي 475 راي
1030 _خانم منيره اخوان نام پدر على داراي 475 راي
1031 _خانم مرضيه احمدي نام پدر ذبيح الله داراي 475 راي
1032 _خانم فاطمه ذوالفقاري نام پدر نلاصر داراي 474 راي
1033 _آقاي محمدحسن ارضي نام پدر محمدحسين داراي 474 راي
1034 _آقاي محمدعلي پرستاري نام پدر مصطفى داراي 474 راي
1035 _آقاي اميرحسين كشاورزخرامه نام پدر عزيز محمد داراي 472 راي
1036 _خانم نفيسه نيك بخت نام پدر مسيح الله داراي 472 راي
1037 _آقاي عليرضا غفوري نام پدر ناصر داراي 471 راي
1038 _خانم ويدا حيدري كريم آباد نام پدر بساطعلى داراي 471 راي
1039 _آقاي محمدحسين جمالي آشتياني نام پدر حسين داراي 471 راي
1040 _خانم زهراسادات سليمان زاده نام پدر سيدمحمد داراي 471 راي
1041 _آقاي اميد نادري نوري نام پدر احمد داراي 471 راي
1042 _آقاي حسين محمدي آراسته نام پدر محمدعلي داراي 470 راي
1043 _آقاي حسين كريمي افشار نام پدر تارودی داراي 470 راي
1044 _آقاي ميثم قرباني نام پدر قادر داراي 469 راي
1045 _آقاي علي مرادي نام پدر مروت داراي 469 راي
1046 _آقاي علي فرهمندپور نام پدر حسين داراي 469 راي
1047 _آقاي سيدمهدي طباطبائي قدس نام پدر سيدمحمد داراي 468 راي
1048 _آقاي محمدعلي عباس زاده ديباور نام پدر عليرضا داراي 468 راي
1049 _خانم سمانه الهيان نام پدر علي داراي 466 راي
1050 _آقاي امين خسرويار نام پدر احمد داراي 466 راي
1051 _آقاي محسن ميرزائي مركيه نام پدر ناصر داراي 465 راي
1052 _آقاي هادي سبحاني نيا نام پدر علي داراي 464 راي
1053 _آقاي سيدمحمدصادق موسوي نام پدر سيدمحمدعلي داراي 464 راي
1054 _آقاي آرش ملاعلي نام پدر ابوالقاسم داراي 463 راي
1055 _آقاي علي يازرلو نام پدر محمد داراي 463 راي
1056 _آقاي محمد كياني نام پدر مسعود داراي 462 راي
1057 _آقاي فريد رضائي علي كمر نام پدر عبدالعلى داراي 462 راي
1058 _آقاي كمال رنجبرپيرايواتلو نام پدر ميکائيل داراي 462 راي
1059 _آقاي علي تشكري نام پدر عباس داراي 461 راي
1060 _آقاي حشمت اله كريمي نام پدر عزت الله داراي 461 راي
1061 _آقاي محمدحسن برزگررحيمي نام پدر علي داراي 461 راي
1062 _آقاي مصطفي بروجردي نام پدر محمدابراهيم داراي 460 راي
1063 _آقاي محمدرضا شادي پور نام پدر حسين داراي 459 راي
1064 _آقاي حامد سرلك نام پدر محمدعلي داراي 458 راي
1065 _آقاي مهدي علي مددي نام پدر خليل داراي 458 راي
1066 _آقاي رضا لك نام پدر غلام حسن داراي 457 راي
1067 _آقاي مسعود معصومي نام پدر وجيه الله داراي 457 راي
1068 _آقاي سيدناصر مصطفوي نام پدر سيدحسن داراي 455 راي
1069 _آقاي مجيد شرافتي نژاد نام پدر حميدرضا داراي 455 راي
1070 _خانم مريم مباركي نام پدر يحيى داراي 454 راي
1071 _آقاي محمد محقق ده آبادي نام پدر محمود داراي 454 راي
1072 _آقاي مصطفي دقيانوس نام پدر غلامرضا داراي 453 راي
1073 _آقاي علي محمد قادري نام پدر محمد داراي 453 راي
1074 _آقاي علي آل بويه نام پدر حسين داراي 453 راي
1075 _آقاي محمدرضا قليچ نام پدر عبدالخالق داراي 453 راي
1076 _آقاي محسن اسلامي قرائتي نام پدر عباسعلى اسلامى قرائتى داراي 452 راي
1077 _آقاي كاظم فدائي دارستاني نام پدر عبدالرحيم داراي 452 راي
1078 _آقاي امير استاد نام پدر محمد حسين داراي 452 راي
1079 _آقاي رحيم عباسي كلي نام پدر يونس داراي 452 راي
1080 _آقاي سيدداود اخوان كاظمي نام پدر سيدمحمد داراي 450 راي
1081 _آقاي مازيار فلاحي نام پدر سعيد داراي 450 راي
1082 _آقاي علي رضا عصمت نام پدر حسين داراي 450 راي
1083 _آقاي سعيد حاجتي نام پدر حمدالله داراي 449 راي
1084 _آقاي محمود داودي فر نام پدر علي محمد داراي 448 راي
1085 _آقاي فريدون بخشي نام پدر مسيح داراي 447 راي
1086 _آقاي ايرج خوشنودزاده نام پدر اسماعيل داراي 447 راي
1087 _خانم نرجس شركت توسلي نام پدر رضا داراي 447 راي
1088 _آقاي كورش مقدم نام پدر زين العابدين داراي 446 راي
1089 _آقاي فرهاد كولي نيا نام پدر محمد ابراهيم داراي 446 راي
1090 _آقاي حسين هاشمي فر نام پدر آقامهدي داراي 445 راي
1091 _آقاي سيدمسعود هاشمي نام پدر سيدمهدي داراي 444 راي
1092 _خانم سيده طاهره معنوي نام پدر سيدمحمد داراي 444 راي
1093 _آقاي حسين صالحي نام پدر ابوالفضل داراي 444 راي
1094 _آقاي محمدكاظم جهانگيري نام پدر سيف اله داراي 443 راي
1095 _آقاي حميدرضا خداداد نام پدر علي اكبر داراي 443 راي
1096 _آقاي كريم بيات نام پدر صفي اله داراي 441 راي
1097 _آقاي ميلاد احمدي بريس نام پدر رستم داراي 441 راي
1098 _خانم سمانه السادات امامي طباطبائي نام پدر سيدامين اله داراي 440 راي
1099 _خانم سيده سمانه موسوي نام پدر سيد مجيد داراي 440 راي
1100 _آقاي علي زرقاني شيراز نام پدر اصغر داراي 439 راي
1101 _آقاي صادق محبي نام پدر قهرمان داراي 439 راي
1102 _آقاي داود بيتاء نام پدر فواد داراي 439 راي
1103 _آقاي محمدرضا اميرحسيني نام پدر بيوک داراي 438 راي
1104 _آقاي سيدحسن نجات نام پدر سيدمحمدعلي داراي 438 راي
1105 _آقاي رضا نوري نام پدر سعيد داراي 437 راي
1106 _آقاي داود توانا نام پدر ابراهيم داراي 437 راي
1107 _آقاي بهداد آهنگري نام پدر غفار داراي 437 راي
1108 _خانم زهرا پيوند نام پدر سهراب داراي 437 راي
1109 _آقاي محمدرضا پرگلي نام پدر محمدجواد داراي 436 راي
1110 _آقاي غلامرضا حسيني نام پدر صفرعلى داراي 435 راي
1111 _خانم شهلا فاني مشاتي نام پدر محمد على داراي 435 راي
1112 _آقاي محمد طاهري نام پدر حسن داراي 435 راي
1113 _آقاي محمد شهرياري پور نام پدر عبداله داراي 435 راي
1114 _آقاي مهدي اختركاوان نام پدر على اکبر داراي 434 راي
1115 _آقاي محمد احمدي نام پدر ابراهيم داراي 434 راي
1116 _خانم مهناز رحماني نام پدر رحمن داراي 433 راي
1117 _آقاي علي جباري مطلق نام پدر محمود داراي 432 راي
1118 _آقاي هدايت نصرالهي ماتك نام پدر رضا داراي 431 راي
1119 _آقاي مسعود امراللهي نام پدر داود داراي 431 راي
1120 _خانم منصوره شهرياري احمدي نام پدر عبدالحسيبن داراي 431 راي
1121 _آقاي سهراب اشرفي نام پدر داراب داراي 430 راي
1122 _خانم ندا قاسم پورآباديان نام پدر محمد داراي 428 راي
1123 _آقاي ميرموسي آقاياري كردكندي نام پدر سيدشمس الدين داراي 427 راي
1124 _آقاي سيدرسول رحمتي نام پدر سيدمرتضي داراي 427 راي
1125 _آقاي هاني محمدپورزرندي نام پدر مسلم داراي 427 راي
1126 _آقاي محمدرضا فروغي نام پدر سلطانعلى داراي 426 راي
1127 _آقاي فرزاد ميرفردي نام پدر دريا داراي 426 راي
1128 _آقاي هادي ارباب نام پدر امير داراي 426 راي
1129 _خانم اعظم برون نام پدر فتح اله داراي 425 راي
1130 _خانم آرزو نفر نام پدر حسين علي داراي 424 راي
1131 _آقاي محمدعلي شريفات محمدي نام پدر احمد داراي 424 راي
1132 _آقاي حسن ابراهيمي دهج نام پدر كهزاد داراي 422 راي
1133 _آقاي عليرضا سيادتان نام پدر سيدنورالدين داراي 422 راي
1134 _آقاي مسعود طالقاني نام پدر حسين داراي 422 راي
1135 _آقاي عباس حيدري نام پدر قربانعلى داراي 421 راي
1136 _آقاي محمدجواد زندي نام پدر بهروز داراي 421 راي
1137 _آقاي محمد شعباني نام پدر حاجي قربان داراي 421 راي
1138 _آقاي محمدمهدي سليمي نام پدر سليم داراي 420 راي
1139 _آقاي هادي حاجي آقابزرگي نام پدر اصغر داراي 420 راي
1140 _آقاي محمد لوائي نام پدر حسن داراي 417 راي
1141 _آقاي غلامحسين شاه علي نام پدر مسيب داراي 417 راي
1142 _آقاي مهدي عاشري نام پدر ضياالدين داراي 415 راي
1143 _آقاي علي علي نسب ملكي نام پدر اميد على داراي 415 راي
1144 _خانم سيده زينب ميرسليماني نام پدر سيد على اکبر داراي 415 راي
1145 _آقاي مصطفي رشيدي نام پدر مراد داراي 413 راي
1146 _آقاي شهرام قوچي نام پدر محمد على داراي 413 راي
1147 _آقاي مجيد اسدي نام پدر محرم على داراي 412 راي
1148 _آقاي علي علي زاده نام پدر محسن داراي 412 راي
1149 _خانم فاطمه حقيري ليمودهي نام پدر على اکبر داراي 412 راي
1150 _آقاي مهدي صديق نام پدر جواد داراي 412 راي
1151 _آقاي مهدي حاجي وند نام پدر محمدحسين داراي 411 راي
1152 _آقاي جواد مظاهري پور نام پدر على اصغر داراي 411 راي
1153 _خانم آرزو براتي نام پدر محمد حسين داراي 411 راي
1154 _خانم سمانه زارع مجتهدي نام پدر حسين داراي 411 راي
1155 _خانم افسر افشاري نادري نام پدر محمدعلى داراي 410 راي
1156 _آقاي محمد بهرام پور نام پدر علي اصغر داراي 409 راي
1157 _آقاي محمود حدادي نام پدر عباسعلى داراي 409 راي
1158 _خانم فرشته غفاري نام پدر حسن داراي 409 راي
1159 _آقاي محمدرضا مقصودلو نام پدر ابراهيم داراي 408 راي
1160 _آقاي سيدحامد موسوي نام پدر ابوالحسن داراي 407 راي
1161 _آقاي علي رضا نوري نام پدر محمدعلي داراي 407 راي
1162 _آقاي شاهرخ يوسفي نام پدر محمود داراي 406 راي
1163 _آقاي حسين ابراهيم گل نام پدر علي محمد داراي 406 راي
1164 _آقاي محمد محمدي نام پدر حسن على داراي 405 راي
1165 _خانم مهرنوش جديدي نام پدر حبيب داراي 405 راي
1166 _آقاي سيدهاشم موسوي ندوشن نام پدر سيدمحمد داراي 404 راي
1167 _آقاي سيدحامد محتشمي پور نام پدر سيد مصطفى داراي 404 راي
1168 _آقاي مجتبي اعلائي نام پدر محمد داراي 404 راي
1169 _آقاي آرش محجوب روش نام پدر حسن داراي 404 راي
1170 _آقاي ابراهيم زماني نام پدر هدايت اله داراي 404 راي
1171 _آقاي رضا افروز نام پدر محمد داراي 403 راي
1172 _آقاي حميد اوستاخ نام پدر حسن داراي 403 راي
1173 _خانم سميرا حكمتي نسب نام پدر احمد داراي 403 راي
1174 _آقاي جواد شهلائي باقري نام پدر علي داراي 403 راي
1175 _آقاي غلامرضا تيزفهم فرد نام پدر محمدحسين داراي 403 راي
1176 _آقاي حسين مجيدي نام پدر خداداد داراي 402 راي
1177 _خانم طاهره عيدي زاده نام پدر محمود داراي 402 راي
1178 _آقاي امير احمدي نام پدر حسن داراي 401 راي
1179 _خانم شهرزاد پاكزاد نام پدر ناصر داراي 400 راي
1180 _آقاي حميدرضا مشايخي نام پدر احمد رضا داراي 400 راي
1181 _خانم اكرم لبيب زاده نام پدر محمدرضا داراي 400 راي
1182 _خانم فاطمه رضوان نام پدر ناصر داراي 399 راي
1183 _آقاي جهانشاه رستمي زاده نام پدر غلامرضا داراي 398 راي
1184 _خانم زهره فيضي نام پدر احمد داراي 398 راي
1185 _آقاي بيژن ولي الهي نام پدر سلطان محمد داراي 398 راي
1186 _آقاي رضا خوبي نام پدر ابوالقاسم داراي 397 راي
1187 _خانم فاطمه عسكري نام پدر بهمن داراي 397 راي
1188 _آقاي محمد كاظمي گورتي نام پدر قاسم داراي 397 راي
1189 _آقاي كريم عبداللهي نام پدر على داراي 396 راي
1190 _خانم طاهره نجف پورنوائي نام پدر فرج اله داراي 396 راي
1191 _آقاي محسن صادقي نام پدر محمدحسين داراي 395 راي
1192 _آقاي اسكندر مددي نام پدر امامعلي داراي 395 راي
1193 _خانم مهسا قرباني نام پدر احمد داراي 394 راي
1194 _خانم زهرا رجبي وحيد نام پدر حميد داراي 394 راي
1195 _آقاي محمدرضا بيهقي نام پدر حميد رضا داراي 394 راي
1196 _آقاي سعيد نيكخواه بهرامي نام پدر عبداله داراي 393 راي
1197 _آقاي داريوش مهدوي نام پدر مسيح داراي 393 راي
1198 _خانم سعيده شيخي نام پدر خسرو داراي 392 راي
1199 _آقاي مجيد مهري نام پدر محمد داراي 392 راي
1200 _آقاي مهدي شرافتي نام پدر محمد قلى داراي 392 راي
1201 _آقاي رضا عليشاهي نام پدر محمد داراي 392 راي
1202 _آقاي حسن برزگر نام پدر فرزندعلي داراي 392 راي
1203 _خانم شهلا ابراهيم پورقوي نام پدر رحمن داراي 391 راي
1204 _خانم ميترا عزيزي نام پدر اكبر داراي 391 راي
1205 _آقاي حسين ميري رامشه نام پدر محمد داراي 390 راي
1206 _خانم مريم اسداللهي سهي نام پدر عباس داراي 390 راي
1207 _آقاي محمدرضا سلطاني نام پدر كاظم داراي 390 راي
1208 _آقاي منوچهر بيات نام پدر حسين داراي 390 راي
1209 _آقاي محمدتقي شيرازي نام پدر عليرضا داراي 389 راي
1210 _آقاي احمدرضا مظاهري نام پدر كيومرث داراي 388 راي
1211 _خانم فاطمه سادات طباطبائي فخر نام پدر سيدفياض داراي 388 راي
1212 _خانم اعظم لطفي نام پدر والي داراي 388 راي
1213 _خانم فرشته ترك نام پدر علي محمد داراي 388 راي
1214 _آقاي مجيد هنرجو نام پدر غلامحسين داراي 388 راي
1215 _آقاي محمدحسن اميري نام پدر هوشنگ داراي 386 راي
1216 _خانم سارا فدائي نام پدر محرم داراي 386 راي
1217 _آقاي سيدمحمد شجاعت الحسيني نام پدر سيد مهدی داراي 386 راي
1218 _آقاي سعيد بختياري نام پدر قدرت داراي 385 راي
1219 _آقاي باقر عين اله زاده نام پدر محمدولى داراي 384 راي
1220 _آقاي سيدسجاد موسوي نام پدر سيد محمود داراي 384 راي
1221 _آقاي محمود محمدي نام پدر محمدحسين داراي 383 راي
1222 _آقاي سعيد اسكندريان نام پدر الله مراد داراي 383 راي
1223 _آقاي جمشيد رباط ميلي نام پدر ابوالقاسم داراي 382 راي
1224 _آقاي احسان علي زاده نام پدر محمدهادي داراي 382 راي
1225 _آقاي مجتبي رستم بيگي نام پدر علي داراي 381 راي
1226 _آقاي امير عليزاده نام پدر علي داراي 381 راي
1227 _آقاي احسان احسني نام پدر محسن داراي 381 راي
1228 _آقاي حسن آتشكده نام پدر نياز على داراي 380 راي
1229 _آقاي مهدي حيدري دستجردي نام پدر على داراي 378 راي
1230 _آقاي محمد رجبي نام پدر نعمت اله داراي 378 راي
1231 _آقاي عليرضا محمودي نام پدر اسد داراي 376 راي
1232 _آقاي پيام رحيمي زاده نام پدر حسين داراي 375 راي
1233 _آقاي سيدعباس نوبختي نام پدر سيد محمد داراي 375 راي
1234 _خانم آذر لطيفي نام پدر بهارعلى داراي 375 راي
1235 _آقاي مجتبي نوابي نام پدر مراد داراي 375 راي
1236 _خانم نازنين ضرغامي نام پدر محمدحسين داراي 374 راي
1237 _خانم محبوبه ابراهيم خاني نام پدر رضى داراي 374 راي
1238 _آقاي محمد مختارجوزاني نام پدر حميد داراي 374 راي
1239 _آقاي عباس اميدي نيا نام پدر غلام داراي 373 راي
1240 _آقاي سيدمهدي پورحسيني نام پدر سيدحسن داراي 373 راي
1241 _آقاي علي ادراكي نام پدر موسى داراي 373 راي
1242 _خانم فاطمه السادات شاه مرادي نام پدر سيدمجتبي داراي 373 راي
1243 _آقاي كبير شمس الانكش نام پدر پرويز داراي 373 راي
1244 _آقاي علي آگاه نام پدر خدابخش داراي 372 راي
1245 _خانم زينب محمودي عالمي نام پدر رجبعلى داراي 372 راي
1246 _آقاي سهراب سلماني نام پدر ناصر داراي 371 راي
1247 _آقاي هادي دل افروز نام پدر محمد تقى داراي 371 راي
1248 _آقاي مهدي فاتحي نام پدر رضا داراي 371 راي
1249 _خانم معصومه غلامي نام پدر صفرعلي داراي 370 راي
1250 _آقاي حامد درويش نام پدر محمدحسين داراي 370 راي
1251 _آقاي ابوالقاسم كبيري طامه نام پدر جعفر آقا داراي 370 راي
1252 _آقاي مسعود زاهدي نام پدر نصرت الله داراي 370 راي
1253 _آقاي محمد احمدي عليائي نام پدر قدرت اله داراي 370 راي
1254 _آقاي حسينعلي ذوالفقاري نام پدر نادعلى داراي 369 راي
1255 _آقاي مهدي جلالي نام پدر قدرت اله داراي 369 راي
1256 _آقاي عليرضا ترابي نام پدر محمدرضا داراي 368 راي
1257 _آقاي محمدصادق ناجي نام پدر مهدي داراي 368 راي
1258 _خانم مريم دربيگي نامقي نام پدر محمدرضا داراي 367 راي
1259 _خانم خديجه شيرخاني نام پدر محمد داراي 367 راي
1260 _آقاي علي زارع نام پدر ناصر داراي 367 راي
1261 _آقاي مرتضي آقاحسن كاشاني نام پدر سپيده داراي 366 راي
1262 _آقاي رمضان باغجري نام پدر محمد داراي 366 راي
1263 _آقاي جواد حاجي زاده صادق نام پدر على داراي 366 راي
1264 _آقاي بهرام محمدي نام پدر عزيز داراي 366 راي
1265 _آقاي حسين ميري رامشه نام پدر حسن داراي 365 راي
1266 _آقاي علي كيهانيان نام پدر عباسقلى داراي 365 راي
1267 _خانم نسرين بناني نام پدر علي داراي 364 راي
1268 _خانم زهرا مارامائي نام پدر آنه داراي 364 راي
1269 _آقاي احمدعلي نجفي نام پدر محمدجواد داراي 363 راي
1270 _آقاي محمد رجامند نام پدر عباس داراي 362 راي
1271 _آقاي رضا ترابيان نام پدر عباسقلى داراي 362 راي
1272 _آقاي داود پيامي نام پدر علي اكبر داراي 362 راي
1273 _آقاي قاسم محمدي نام پدر عباسعلي داراي 362 راي
1274 _آقاي علي اكبر جليله وند نام پدر محمد داراي 360 راي
1275 _آقاي داريوش سليمي نام پدر بختيار داراي 360 راي
1276 _آقاي محسن سليمي علويجه نام پدر غلامحسين داراي 360 راي
1277 _آقاي رضا حسين نوري نام پدر محمد مهدی داراي 360 راي
1278 _آقاي بيژن جفامه نام پدر ماشااله داراي 359 راي
1279 _آقاي سيامك كنعاني قاسم قشلاقي نام پدر سياب داراي 359 راي
1280 _آقاي رجبعلي ذاكرصالحي نام پدر محمد تقى داراي 359 راي
1281 _آقاي محمدرضا درودي نام پدر احمد داراي 358 راي
1282 _خانم فهيمه اراسته دولت خانه نام پدر ابراهيم داراي 358 راي
1283 _آقاي ابوالفضل عبدالوند نام پدر امير حسين داراي 358 راي
1284 _آقاي سيدحسن التجاء نام پدر سيد على اکبر داراي 357 راي
1285 _آقاي ياسين الباشي باويلي نام پدر رضا داراي 357 راي
1286 _آقاي مهران ميرزائي نام پدر عبدالعلي داراي 357 راي
1287 _آقاي حسن محمدي نام پدر مسلم داراي 356 راي
1288 _آقاي سعيد حسن زاده نام پدر محمد داراي 356 راي
1289 _آقاي بهنام كريمي نام پدر محمدعلي داراي 356 راي
1290 _آقاي محسن رستگارشلماني نام پدر حسن داراي 355 راي
1291 _آقاي علي خيراتيان صفائي نام پدر محمود داراي 355 راي
1292 _خانم فاطمه كرمي نام پدر اصغر داراي 355 راي
1293 _خانم معصومه عبدي نام پدر قربان داراي 355 راي
1294 _آقاي سيدمحمدحسن مصطفوي نام پدر سيدافسر داراي 354 راي
1295 _آقاي محمدرضا حيدريان نام پدر ميرزا آقا داراي 354 راي
1296 _آقاي ابراهيم احمدزاده نام پدر خسرو داراي 353 راي
1297 _خانم آمنه مهري نام پدر اصغر داراي 353 راي
1298 _آقاي مختار حداد نام پدر جبار داراي 353 راي
1299 _آقاي علي اصغر يزداني نام پدر جعفر داراي 352 راي
1300 _آقاي جعفر كرمانشاهي نام پدر حسن داراي 352 راي
1301 _خانم ناهيد رضائي نام پدر ناصر داراي 352 راي
1302 _آقاي ابراهيم صالحي نام پدر شيرعلى داراي 352 راي
1303 _خانم زهرا احمددوست اسطلكي نام پدر حسن داراي 352 راي
1304 _آقاي مهدي زينلي نام پدر داود داراي 351 راي
1305 _آقاي سهيل مقيمي عراقي نام پدر مرتضى داراي 351 راي
1306 _آقاي محمد احمدي نام پدر عزيزالله داراي 350 راي
1307 _آقاي سيدمهدي صادق نام پدر سيد تقي داراي 350 راي
1308 _خانم معصومه اخوانيان نام پدر خليل داراي 350 راي
1309 _خانم مهديه سعيدي نام پدر مسعود داراي 350 راي
1310 _آقاي ايرج قراباغي نام پدر علي رضا داراي 350 راي
1311 _خانم سميرا دس تام نام پدر عباسعلي داراي 348 راي
1312 _خانم مرجان پورمحمدكاوسي نام پدر داود داراي 348 راي
1313 _آقاي علي پورآذين نام پدر غلام داراي 346 راي
1314 _آقاي تقي باقري نام پدر حسين داراي 346 راي
1315 _آقاي سيف اله سجادي نسب نام پدر على داراي 346 راي
1316 _آقاي مسيح هنري نام پدر حسين داراي 346 راي
1317 _آقاي محمد مهاجرلو نام پدر عليرضا داراي 345 راي
1318 _آقاي سيدمحمدهادي مرعشي شوشتري نام پدر سيدجلال الدين داراي 345 راي
1319 _آقاي ابراهيم پورمحمود نام پدر سلامت داراي 345 راي
1320 _خانم سيده منظر خالقي نام پدر سيداحمد داراي 342 راي
1321 _خانم ليلا احمدي مقدم ممقاني نام پدر فريدون داراي 342 راي
1322 _آقاي محمدحسين ابراهيمي نام پدر غلامعلى داراي 342 راي
1323 _خانم الهام انصاري عارف نام پدر محمدحسين داراي 341 راي
1324 _آقاي روح اله عبدالهي نام پدر نورالله داراي 341 راي
1325 _آقاي علي محمد كردنايج نام پدر فرج اله داراي 341 راي
1326 _خانم ميناسادات موسوي نام پدر سيدمحمد داراي 341 راي
1327 _خانم شيرين عزيزي نام پدر حسن داراي 341 راي
1328 _آقاي حميدرضا بهادري نام پدر بشير داراي 340 راي
1329 _آقاي سهيل صحت نام پدر حسين داراي 340 راي
1330 _آقاي غلامرضا بهاءالدين پور نام پدر عارف داراي 339 راي
1331 _آقاي محمد ناصرعامري نام پدر حسن داراي 339 راي
1332 _آقاي محمد قاسمي راد نام پدر كيومرث داراي 339 راي
1333 _آقاي سيدغفار وهابي نام پدر سيدعبدالكريم داراي 339 راي
1334 _آقاي اردشير اردلان راد نام پدر ميرزاعلى داراي 338 راي
1335 _آقاي آرش يوسف دوست نام پدر حميدرضا داراي 338 راي
1336 _آقاي سيدمنصور حشمتي سنزيقي نام پدر سيدعلي داراي 338 راي
1337 _آقاي محمد رجبي نام پدر ناصر داراي 338 راي
1338 _آقاي محمدرضا صمدي نام پدر محمدكاظم داراي 338 راي
1339 _خانم آذر غلامي پوررودنبه نام پدر حسن داراي 337 راي
1340 _آقاي محمدحسن آل علي نام پدر رحيم داراي 337 راي
1341 _آقاي ابوالفضل اكبري نام پدر غلام عباس داراي 337 راي
1342 _آقاي سعيد رحمتي نام پدر نريمان داراي 336 راي
1343 _آقاي علي احمدي نام پدر محمد داراي 335 راي
1344 _آقاي ياسر هوشيار نام پدر على بور داراي 335 راي
1345 _آقاي محمد ابراهيمي فاضل نام پدر داوود داراي 334 راي
1346 _آقاي احمد واعظي نام پدر عبدالله داراي 333 راي
1347 _خانم مهناز حرزاده نام پدر عبدالرزاق داراي 332 راي
1348 _آقاي سعيد الهي نيا نام پدر قربانعلى داراي 332 راي
1349 _آقاي رضا درياب نام پدر ولى الله داراي 332 راي
1350 _خانم زهرا موسوي ننه كران نام پدر مير فخرالدين داراي 332 راي
1351 _آقاي بيژن برخورداري نام پدر محمد علي داراي 331 راي
1352 _آقاي حامد گروسي نام پدر خيراله داراي 331 راي
1353 _آقاي مجيد صباحي نام پدر مسيب داراي 330 راي
1354 _آقاي بهروز پورعلي ثمرين نام پدر غفور داراي 330 راي
1355 _آقاي محمد گلزار نام پدر احمد داراي 328 راي
1356 _آقاي سيامك آقازيارتي نام پدر قنبر داراي 327 راي
1357 _آقاي ناصر اعتصام نام پدر على داراي 327 راي
1358 _آقاي كورش عابديني نام پدر محمد حسين داراي 326 راي
1359 _آقاي سيدحميد نوركيهاني نام پدر سيدمحمد داراي 325 راي
1360 _آقاي هومن روانبخش كرمانشاهي نام پدر اميرمسعود داراي 325 راي
1361 _آقاي محمد رحماني نام پدر عبدالرزاق داراي 325 راي
1362 _آقاي علي اصغر صباغ الواني نام پدر حسن داراي 325 راي
1363 _خانم ليلا كرم زاده نام پدر محمدرضا داراي 325 راي
1364 _خانم مرضيه تكه اكبرآبادي نام پدر لطفعلى داراي 324 راي
1365 _خانم وحيده السادات گراميان نام پدر سيدعلي داراي 324 راي
1366 _آقاي رسول تن آراء نام پدر على داراي 324 راي
1367 _آقاي اميررضا مقربي نام پدر علي داراي 324 راي
1368 _خانم زكيه عبداللهيان نام پدر محمد داراي 323 راي
1369 _آقاي جعفر طالقان منصورنژاد نام پدر صدراله داراي 323 راي
1370 _آقاي محمود پنج گنج نام پدر صفرعلي داراي 323 راي
1371 _آقاي فريد شهاب نام پدر محمدصادق داراي 322 راي
1372 _آقاي رضا كشاورزنوروزپور نام پدر رستم داراي 320 راي
1373 _آقاي مهدي مرادي نام پدر رضا داراي 319 راي
1374 _آقاي مجتبي حسني نام پدر عابدين داراي 319 راي
1375 _خانم سمانه صادق بيگي نام پدر على داراي 319 راي
1376 _آقاي اميرعلي حيدري نام پدر حسن داراي 318 راي
1377 _آقاي علي اكبر روح نواز نام پدر امراه داراي 318 راي
1378 _آقاي اميرهوشنگ حسنوند نام پدر محمدعلي داراي 317 راي
1379 _آقاي ايمان والي نام پدر محمدعلى داراي 317 راي
1380 _آقاي نويد همايوني نام پدر محمد داراي 315 راي
1381 _خانم مونا رمضان نيا نام پدر محمد جعفر داراي 315 راي
1382 _آقاي غلامرضا جوانمردمرني نام پدر باب اله داراي 315 راي
1383 _آقاي احسان احساني نام پدر سيدمحمد داراي 315 راي
1384 _آقاي جهانگير باقري نام پدر احمد داراي 314 راي
1385 _آقاي اميررضا شادبخش ديزجي نام پدر اصغر داراي 314 راي
1386 _آقاي اميد زيارتي حاملي نام پدر احمد داراي 312 راي
1387 _آقاي جهانگير حسن زاده نام پدر حسينعلي داراي 312 راي
1388 _آقاي عباس يزدي نام پدر برات داراي 310 راي
1389 _آقاي اكبر صادقي نام پدر غلامحسين داراي 310 راي
1390 _آقاي امير طواف نام پدر غلام داراي 309 راي
1391 _آقاي رضا امين فر نام پدر رمضانعلي داراي 309 راي
1392 _آقاي عليرضا ولي پورمرندي نام پدر احمد داراي 309 راي
1393 _آقاي محمد حسني نام پدر عربعلى داراي 309 راي
1394 _آقاي رضا نوروززاده نام پدر بابا داراي 308 راي
1395 _خانم اعظم حيدري نام پدر رضا داراي 307 راي
1396 _آقاي اميرهوشنگ مهديان نام پدر محمود داراي 307 راي
1397 _آقاي آرش حاجي جعفري نام پدر محمد داراي 307 راي
1398 _آقاي عليرضا محمدبيگي نيا نام پدر حسين داراي 307 راي
1399 _آقاي رضا حيدري نام پدر علي داراي 306 راي
1400 _آقاي سجاد اباذرلو نام پدر مصطفى داراي 306 راي
1401 _آقاي ناصر حسيني نام پدر عليقلى داراي 306 راي
1402 _آقاي عباس ياسري نام پدر حسين داراي 306 راي
1403 _آقاي محمدمهدي غريبي نام پدر غلامحسين داراي 305 راي
1404 _خانم محبوبه شيخي زازراني نام پدر محمد قلى داراي 305 راي
1405 _آقاي محمد اصلان صفت نام پدر على داراي 305 راي
1406 _آقاي ايرج اكبرلو نام پدر ابوالقاسم داراي 304 راي
1407 _خانم فريده طهماسبي نام پدر احمد داراي 304 راي
1408 _آقاي مهرداد سعيدگركاني نام پدر محمد داراي 304 راي
1409 _آقاي جمشيد لك نام پدر رحم خدا داراي 303 راي
1410 _آقاي حبيب اله گل محمدي نام پدر حكمعلي داراي 303 راي
1411 _خانم مريم شبيري نام پدر سيدعباس داراي 303 راي
1412 _خانم زينب علي محمدي مرويلي نام پدر محمود داراي 303 راي
1413 _آقاي احسان عبداللهي نام پدر علي اكبر داراي 303 راي
1414 _آقاي محمود صيادي نام پدر مهدی داراي 303 راي
1415 _آقاي غلامرضا ايماني نام پدر يوسف داراي 302 راي
1416 _آقاي ناصر داودي نام پدر احمد داراي 302 راي
1417 _خانم سيما فضائلي نام پدر محمداكبر داراي 302 راي
1418 _خانم پوران نجات پور نام پدر پرويز داراي 301 راي
1419 _آقاي روح اله زائري نام پدر مرتضي داراي 301 راي
1420 _آقاي بشير سازگار نام پدر حسن داراي 301 راي
1421 _آقاي محفوظ سراج نام پدر تقى داراي 300 راي
1422 _خانم زهرا مهدوي ثابت نام پدر مسعود داراي 299 راي
1423 _آقاي فرشيد آشوري نام پدر مختار داراي 299 راي
1424 _آقاي سيدمسعود بني حسيني نام پدر سيدرشيد داراي 299 راي
1425 _خانم معصومه فاضلي نام پدر غلام حسين داراي 299 راي
1426 _آقاي حسين فارسيان نام پدر حشمت الله داراي 298 راي
1427 _آقاي سيدمهدي ميرابوطالبي نام پدر سيدحسن داراي 298 راي
1428 _آقاي مرتضي احمدي منش نام پدر على اکبر داراي 296 راي
1429 _آقاي حجت اله نيكي ملكي نام پدر عبادالله داراي 296 راي
1430 _آقاي حميد سعيدفيروزه نام پدر عليرضا داراي 296 راي
1431 _آقاي سامان وطن شناسان نام پدر رضا داراي 295 راي
1432 _آقاي امير كرمي نام پدر محمود داراي 294 راي
1433 _خانم سميه هادي زاده نام پدر غلامحسن داراي 294 راي
1434 _خانم ندا عزالدين نام پدر موسي داراي 293 راي
1435 _خانم زهرا گل بابائي نام پدر براتعلى داراي 293 راي
1436 _آقاي رضا لطفي نام پدر محسن داراي 293 راي
1437 _خانم زهرا سويزي نام پدر امين اله داراي 293 راي
1438 _آقاي عليرضا عابديني نام پدر مالک داراي 292 راي
1439 _آقاي محمدرضا پورمحمود نام پدر حسين داراي 292 راي
1440 _آقاي عبداله ارژندي نام پدر سيف اله داراي 292 راي
1441 _آقاي سعيد اقبال نژاد نام پدر اكبر داراي 291 راي
1442 _خانم زهرا بهزادافشار نام پدر ناصر داراي 290 راي
1443 _آقاي مصطفي متين فر نام پدر اسمعيل داراي 290 راي
1444 _آقاي روح الله قنبري نام پدر غلامعلي داراي 290 راي
1445 _آقاي عزيزالله سوري نام پدر يدالله داراي 290 راي
1446 _آقاي حميدرضا سليمي نام پدر يزدان داراي 290 راي
1447 _آقاي احسان شريعت بهادري نام پدر ماشااله داراي 289 راي
1448 _آقاي صالح اوسطي نام پدر محمدصادق داراي 288 راي
1449 _آقاي آريو اويسي برهاني نام پدر داريوش داراي 287 راي
1450 _آقاي ناصر ربيعه نام پدر عباس داراي 287 راي
1451 _آقاي عبدالحميد محمدي نام پدر اصغر داراي 287 راي
1452 _خانم مرضيه نكولعل تك نام پدر صادق داراي 287 راي
1453 _آقاي احمد احمدي نام پدر داود داراي 287 راي
1454 _آقاي علي اكبر كريمي نام پدر حسين داراي 287 راي
1455 _آقاي پرويز شريفي نام پدر فضل الله داراي 287 راي
1456 _آقاي عليرضا اوجاقي نام پدر عزيز محمد داراي 286 راي
1457 _آقاي محمد كمالي نام پدر اسداله داراي 286 راي
1458 _آقاي حسين كريمي نام پدر فاضل داراي 286 راي
1459 _آقاي ميثم اسلامي قرائتي نام پدر علي داراي 285 راي
1460 _آقاي حسين خسروي نام پدر مجتبي داراي 284 راي
1461 _آقاي حسين عبدالهي نام پدر على داراي 283 راي
1462 _آقاي فرشيد هكي نام پدر مجتبي داراي 282 راي
1463 _آقاي مهران عبدي نام پدر حسن داراي 282 راي
1464 _خانم محبوبه قرباني نام پدر محمد مهدي داراي 282 راي
1465 _خانم مرضيه جباري نام پدر خان ميرزا داراي 282 راي
1466 _آقاي فرزاد لحمي نام پدر محمد داراي 281 راي
1467 _آقاي رضا خوش چهره جمالي نام پدر جلال داراي 281 راي
1468 _آقاي سيف اله يزداني نظام آباد نام پدر على ويری داراي 281 راي
1469 _آقاي عليرضا پورعلي نام پدر غلامرضا داراي 281 راي
1470 _آقاي علي رحيمي قوجه بگلو نام پدر اسد الله داراي 280 راي
1471 _آقاي احمدعلي صفائي نام پدر چراغعلى داراي 280 راي
1472 _آقاي كامبيز هاشمي لاهوتي نام پدر يداله داراي 280 راي
1473 _آقاي مهدي افسري نام پدر فتح الله داراي 280 راي
1474 _آقاي محمدرضا سرائي نام پدر حسن داراي 280 راي
1475 _آقاي اسد كمالي سهزابي نام پدر زياد داراي 280 راي
1476 _آقاي حميدرضا پايون نام پدر محمدتقي داراي 279 راي
1477 _آقاي اميرحسين مولانا نام پدر عبدالناصر داراي 279 راي
1478 _خانم حوريه مقصودي نام پدر ابوالفضل داراي 279 راي
1479 _خانم رقيه عين اللهي نژاد نام پدر جواد داراي 279 راي
1480 _آقاي مهدي باقري نام پدر غلامعلي داراي 279 راي
1481 _آقاي محمدرضا صداقت بخش نام پدر علي داراي 278 راي
1482 _خانم مريم بكان نام پدر احمد داراي 278 راي
1483 _آقاي فريدون وكيلي اردبيلي نام پدر هاشم داراي 277 راي
1484 _آقاي پرويز توكلي نام پدر شكراله داراي 277 راي
1485 _آقاي سعيد اخروي نام پدر محمدعلي داراي 276 راي
1486 _آقاي اميرمحمود علي آبادي آزاد نام پدر محمد داراي 276 راي
1487 _آقاي محمد ثابت اقليدي نام پدر مصيب داراي 276 راي
1488 _خانم فاطمه توكل مقدم نام پدر على محمد داراي 276 راي
1489 _آقاي سيدحميدرضا سيدخاتمي نام پدر سيد حسين داراي 275 راي
1490 _خانم شيماء جراحي نام پدر ابوالقاسم داراي 275 راي
1491 _آقاي سعيد قنبري مزرعه نو نام پدر مرتضي داراي 274 راي
1492 _آقاي پرويز افشاري راد نام پدر فريدون داراي 274 راي
1493 _آقاي محمدحسين عبداله زاده چمني نام پدر كريم داراي 273 راي
1494 _آقاي محبت ستارزاده نام پدر قطار داراي 273 راي
1495 _آقاي سيدرحيم حسيني نام پدر سيد احمد داراي 273 راي
1496 _خانم مهديه شادماني نام پدر علي داراي 273 راي
1497 _آقاي محسن سوهاني نام پدر علي داراي 273 راي
1498 _آقاي مهدي ضياءبشرحق نام پدر محمود داراي 273 راي
1499 _آقاي علي خادمي عادل نام پدر اسداله داراي 272 راي
1500 _خانم معصومه اسمعيلي نام پدر حسن داراي 272 راي
1501 _آقاي صادق آزاديان نام پدر محمد داراي 272 راي
1502 _آقاي مهدي بهروش نام پدر رضاقلي داراي 272 راي
1503 _آقاي سعيد حسن زاده نام پدر نوراله داراي 271 راي
1504 _آقاي جمشيد ايراني نام پدر محمد داراي 271 راي
1505 _آقاي ابراهيم ايران نژادعلمداري نام پدر حبيب داراي 271 راي
1506 _آقاي ميثم پيرمعجز نام پدر مرسل داراي 269 راي
1507 _آقاي سليمان ابراهيمي زيولائي نام پدر اصغر داراي 269 راي
1508 _آقاي ناصر قاسمي طلاوري نام پدر پرويز داراي 268 راي
1509 _آقاي عمار پرتوي نام پدر على داراي 268 راي
1510 _خانم محبوبه مهديان مورچه خورتي نام پدر عمران داراي 266 راي
1511 _آقاي محمد كاظمي بيدهندي نام پدر قدرت اله داراي 266 راي
1512 _آقاي مسعود صابري نام پدر رضا داراي 266 راي
1513 _آقاي حميدرضا اميني بفروئي نام پدر رضا داراي 265 راي
1514 _خانم ام ليلا كريمي نام پدر رهبرعلي داراي 264 راي
1515 _آقاي ايرج آبان كاه ازگمي نام پدر عليگل داراي 264 راي
1516 _آقاي غلامرضا رضواني گيل كلائي نام پدر حبيب اله داراي 264 راي
1517 _آقاي زين العابدين رمضانيان جلودار نام پدر محمد على داراي 263 راي
1518 _آقاي ميرعلي جعفري نام پدر سيدعيسي داراي 263 راي
1519 _آقاي احمد يعقوبي نام پدر جمشيد داراي 263 راي
1520 _آقاي محمدعلي پنجه فولادگران نام پدر محمد جعفر داراي 263 راي
1521 _خانم معصومه كرپي نام پدر محمد داراي 263 راي
1522 _آقاي مسعود رضيئي نام پدر محمد داراي 263 راي
1523 _آقاي علي اصغر مجردكلخوران نام پدر بابا داراي 263 راي
1524 _خانم زهرا اسدي پيمان نام پدر عزت داراي 262 راي
1525 _خانم مريم خدابخش نام پدر سياوش داراي 262 راي
1526 _آقاي محمدحسن حسين ثابت نام پدر محمد حاجى داراي 262 راي
1527 _آقاي هادي حاجيلرلاهرود نام پدر شيرويه داراي 262 راي
1528 _آقاي امين خرم دل ماسوله نام پدر عزت داراي 262 راي
1529 _آقاي محمدرضا رهوادارزاده نام پدر حسن داراي 261 راي
1530 _آقاي يزدان راد نام پدر منوچهر داراي 261 راي
1531 _آقاي شاهين شهامت نام پدر ابراهيم داراي 261 راي
1532 _آقاي مهدي كامران شيخان نام پدر عباس داراي 261 راي
1533 _آقاي مقصود خدائي نام پدر محمد داراي 260 راي
1534 _خانم ثريا ملك زاده نام پدر صمد آقا داراي 260 راي
1535 _آقاي اكبر نوبخت ساران نام پدر لطف الله داراي 260 راي
1536 _آقاي رسول فرجام نام پدر رضا معروف به شاهرضا داراي 260 راي
1537 _آقاي محمدحسين سامي نام پدر علي اصغر داراي 260 راي
1538 _خانم زينب بابائي سسمسي نام پدر نصرت اله داراي 260 راي
1539 _آقاي مصطفي صفائي نام پدر عزيزاله داراي 259 راي
1540 _آقاي محسن خسروآبادي نام پدر علي اكبر داراي 259 راي
1541 _آقاي نصراله سيدآبادي نام پدر حجى قربان داراي 259 راي
1542 _خانم الهام كامراني نام پدر حسين داراي 259 راي
1543 _آقاي آرمان اصغري نام پدر اکبر داراي 259 راي
1544 _آقاي رضا معين نام پدر محمد رضا داراي 259 راي
1545 _آقاي سيدفرخ فرهادي نام پدر سيد آقا مراد داراي 259 راي
1546 _خانم نازيلا نورفردي نام پدر محمد داراي 259 راي
1547 _آقاي غلامعباس افشارزنجاني نام پدر رجبعلى داراي 258 راي
1548 _آقاي جواد شهرابي فراهاني نام پدر حسين داراي 258 راي
1549 _آقاي هومن جلاير نام پدر هوشنگ داراي 258 راي
1550 _خانم مهلا روحي داريان نام پدر محمد رضا داراي 258 راي
1551 _آقاي حسين عزيزآبادي نام پدر رضا داراي 257 راي
1552 _خانم آيه عطاپور نام پدر يعقوب داراي 257 راي
1553 _آقاي حميدرضا خوشدل مفيدي نام پدر اسمعيل داراي 257 راي
1554 _آقاي مصطفي بلوريان نام پدر احمد على داراي 257 راي
1555 _آقاي سيدعلي اصغر تقوي نام پدر سيدمصطفي داراي 256 راي
1556 _آقاي رضا ترحمي نام پدر محمدباقر داراي 256 راي
1557 _آقاي مصطفي طبسي نام پدر عباسعلي داراي 256 راي
1558 _آقاي ميراميرسالار سيدرزاقي نام پدر ميرمحمدعلى داراي 255 راي
1559 _آقاي سعيد سهرابي نژاد نام پدر روح الله داراي 255 راي
1560 _آقاي مرتضي سعيدنيا نام پدر ملك داراي 255 راي
1561 _آقاي وهاب عزيزي نام پدر نباتعلى داراي 255 راي
1562 _آقاي محمدحسين پاشائي ملكي نام پدر غلامحسن داراي 254 راي
1563 _آقاي سعيد كعبي پور نام پدر مجيد داراي 254 راي
1564 _خانم مهديه صفائي نام پدر مجتبي داراي 254 راي
1565 _خانم راضيه افلاطون زاده نام پدر محمود داراي 253 راي
1566 _آقاي محمدرضا مرادي پشت دربندي نام پدر حسن مراد داراي 253 راي
1567 _آقاي سيدمرتضي سيدصالحي نام پدر سيد حسن داراي 253 راي
1568 _آقاي پرويز قاسمي نام پدر عربعلي داراي 252 راي
1569 _آقاي مهدي رضا نام پدر حسين داراي 252 راي
1570 _آقاي احمد مرادي نام پدر علي اصغر داراي 252 راي
1571 _آقاي مسعود خوارزمي نام پدر محمود داراي 252 راي
1572 _آقاي رضا پرتوي زاده بنام نام پدر غلامعلي داراي 251 راي
1573 _آقاي افشين نخبه فلاح نام پدر کتابعلى داراي 251 راي
1574 _آقاي عباس بوربور نام پدر ابوالقاسم داراي 251 راي
1575 _آقاي علي اسكندري نام پدر خليل داراي 251 راي
1576 _آقاي ايمان بستامي نام پدر حسن داراي 251 راي
1577 _خانم نفيسه زاجكانيها نام پدر حسين داراي 251 راي
1578 _آقاي محسن اسدي نام پدر اسداله داراي 250 راي
1579 _آقاي محمد صفائي فر نام پدر الاكرم داراي 250 راي
1580 _آقاي سيدعبدالستار كشاورز نام پدر سيدعلي پناه داراي 250 راي
1581 _آقاي محمدرضا خوش كيش نام پدر حسن داراي 250 راي
1582 _خانم رؤيا حاجيان قزويني نام پدر اصغر داراي 249 راي
1583 _آقاي محمدرضا جعفري نائيني نام پدر سيد محمد علي داراي 249 راي
1584 _خانم مونا كيارش پور نام پدر مهدي داراي 248 راي
1585 _خانم آناهيتا قربان شيرودي نام پدر علي اكبر داراي 248 راي
1586 _خانم معصومه گل محمدي نام پدر محمد مهدی داراي 248 راي
1587 _آقاي حميد احمدي نام پدر منوچهر داراي 248 راي
1588 _خانم فروغ زكاوتي نام پدر رجب داراي 248 راي
1589 _آقاي مهدي توكلي بينا نام پدر ابوالفضل داراي 248 راي
1590 _آقاي محمد فرح بخش نام پدر محمود داراي 248 راي
1591 _آقاي سيدياسر زوارهء نام پدر سيدحسين داراي 247 راي
1592 _خانم فاطمه شاه محمدي نام پدر اصغر داراي 247 راي
1593 _آقاي چنگيز عبدي نام پدر لطيف داراي 247 راي
1594 _خانم محبوبه كردي نام پدر محمدحسين داراي 247 راي
1595 _خانم طاهره فهيمي نجم نام پدر احمد داراي 247 راي
1596 _آقاي محمود علي بخشي نام پدر على صفر داراي 247 راي
1597 _خانم شمسي مزده نام پدر الله قلى داراي 247 راي
1598 _آقاي نادر كريمي نام پدر رحمت اله داراي 247 راي
1599 _خانم فرزانه سليماني نيسياني نام پدر حسن داراي 246 راي
1600 _آقاي مجاهد رخشان نام پدر آقامحمد داراي 246 راي
1601 _آقاي حميدرضا اشرفي نام پدر بيژن داراي 246 راي
1602 _آقاي كاظم آريافر نام پدر عباسعلي داراي 245 راي
1603 _آقاي مسعود محمدپورقلعه نوئي نام پدر مراد على داراي 245 راي
1604 _آقاي محمد عرب كرماني نام پدر احمد داراي 244 راي
1605 _خانم سميرا مطهري راد نام پدر محمد داراي 244 راي
1606 _آقاي سعيد بهروزقوزلوجه نام پدر حميد داراي 244 راي
1607 _آقاي محسن حيدري نام پدر رجب داراي 244 راي
1608 _آقاي هادي محمودي نام پدر نوروز داراي 244 راي
1609 _خانم زهرا محمدطاهري نام پدر محمد مهدی داراي 243 راي
1610 _آقاي عليرضا نورمقدم نام پدر تقي داراي 243 راي
1611 _خانم فاطمه مقصوديان نام پدر رمضان داراي 243 راي
1612 _آقاي محمدناصر خليلي نام پدر محسن داراي 243 راي
1613 _آقاي جواد اسدپورفضل الهي نام پدر جمشيد داراي 243 راي
1614 _خانم مونا امين زاده نام پدر نعمت الله داراي 242 راي
1615 _آقاي سعيد كريمي نام پدر رجب داراي 242 راي
1616 _آقاي منوچهر مرادي نام پدر قباد داراي 242 راي
1617 _آقاي محمد كريمي نام پدر محمدرضا داراي 242 راي
1618 _آقاي روح اله هدايتي نام پدر نوراله داراي 241 راي
1619 _آقاي حميد آقاجانپور نام پدر عليبرار داراي 241 راي
1620 _آقاي مهدي كريمي نام پدر شهباز داراي 241 راي
1621 _آقاي سيدكاظم بوش وش نام پدر اكبر داراي 241 راي
1622 _آقاي محمد نظري زاده نام پدر عبدالرضا داراي 240 راي
1623 _آقاي فضل اله غفراني پور نام پدر ابواحسن داراي 240 راي
1624 _خانم فاطمه توكلي دخرآبادي نام پدر حسين داراي 240 راي
1625 _آقاي محمدحسين ابراهيمي خوراسگاني نام پدر محمدعلي داراي 240 راي
1626 _خانم الهام شگفته نام پدر غلامعلي داراي 240 راي
1627 _آقاي محسن صادقيان نام پدر محمد حسن داراي 240 راي
1628 _آقاي عليرضا شاپوري نژاد نام پدر غلام رضا داراي 239 راي
1629 _آقاي حجت اله مقيمي نام پدر محمد على داراي 239 راي
1630 _آقاي رضا اصلاحي نام پدر غلامرضا داراي 239 راي
1631 _آقاي حسين اصغري نام پدر ستار داراي 239 راي
1632 _آقاي محمد عباسي نام پدر رضا داراي 238 راي
1633 _آقاي علي محمد كاشفي نام پدر محمد قلي داراي 238 راي
1634 _خانم پريڃهر سلطاني خراجي نام پدر على مراد داراي 238 راي
1635 _آقاي حسن مجيدي نام پدر خداداد داراي 238 راي
1636 _آقاي رضا امرائي نام پدر اله قلي داراي 238 راي
1637 _آقاي روح اله درويش نام پدر نبى الله داراي 238 راي
1638 _آقاي داود حيدرزاده نام پدر على اکبر داراي 238 راي
1639 _آقاي مسعود اصغرپور نام پدر حسين داراي 238 راي
1640 _آقاي حسين صابري نام پدر ابوتراب داراي 237 راي
1641 _آقاي مسعود بيگلوئي نام پدر مسعود داراي 237 راي
1642 _خانم ليلا قادري شيري نام پدر عزت اله داراي 237 راي
1643 _آقاي حجت محمدزاده نام پدر محمود داراي 237 راي
1644 _آقاي علي موسي نژادفركوش نام پدر عزيز داراي 236 راي
1645 _آقاي مهدي درويش نام پدر غلامرضا داراي 235 راي
1646 _آقاي محمد رفيعي نام پدر نصرالله داراي 235 راي
1647 _آقاي امين مولائي هشتجين نام پدر هوشنگ داراي 235 راي
1648 _آقاي امير علي عسگري سهي نام پدر داود داراي 234 راي
1649 _آقاي محمد رفيعي نام پدر رضا داراي 234 راي
1650 _آقاي افشين نيلي احمدآبادي نام پدر محمد داراي 234 راي
1651 _آقاي مرتضي احمدي فردمقدم نام پدر قاسم داراي 234 راي
1652 _آقاي ابوالفضل اكبري نام پدر علي اكبر داراي 233 راي
1653 _آقاي حميد صادقي شيوياري نام پدر رجب علي داراي 233 راي
1654 _آقاي مصطفي شعباني نام پدر فرحمند داراي 233 راي
1655 _آقاي عليرضا آبزن نام پدر هوشنگ داراي 233 راي
1656 _آقاي عبدالمحمد حسنوند نام پدر عزيز مراد داراي 233 راي
1657 _خانم فهيمه شيخ زاده نجار نام پدر ابوالفضل داراي 232 راي
1658 _آقاي بهمن صمدي نام پدر صادق داراي 232 راي
1659 _آقاي مهدي صباحي نام پدر مسيب داراي 232 راي
1660 _آقاي محمدعلي شجاع نام پدر محمدرضا داراي 232 راي
1661 _آقاي مصطفي عابدي فيروزجائي نام پدر على داراي 231 راي
1662 _آقاي محمد پوراسفندياري نام پدر نعمت الله داراي 231 راي
1663 _آقاي علي رستمي نام پدر محمدحسين داراي 231 راي
1664 _آقاي رضا رحماني پور نام پدر شمس اله داراي 231 راي
1665 _آقاي محمد نيك خواه بهرامي نام پدر علي داراي 231 راي
1666 _آقاي مهدي چهره بردارفرد نام پدر على داراي 230 راي
1667 _خانم الهام عزمي نام پدر صمد داراي 229 راي
1668 _خانم محبوبه رفيعي تركي نام پدر شمسعلى داراي 228 راي
1669 _آقاي سيدرضا رستگار نام پدر سيد اسماعيل داراي 228 راي
1670 _آقاي محمد سابقي نام پدر عباس داراي 228 راي
1671 _آقاي داود نعمتي نام پدر خداوردي داراي 228 راي
1672 _آقاي سيدهاشم تبريزي دانا نام پدر ميراقا داراي 227 راي
1673 _آقاي سعيد زارع نام پدر صمدا داراي 227 راي
1674 _آقاي روزبه كريمي نام پدر علي داراي 227 راي
1675 _آقاي عليرضا سليمي نائيني نام پدر هاشم داراي 227 راي
1676 _آقاي سيدمصطفي عالي نام پدر سيدمرتضي داراي 227 راي
1677 _آقاي مهدي محمدي دوست نام پدر حمزه علي داراي 226 راي
1678 _آقاي محسن صغيرا نام پدر حسنعلي داراي 226 راي
1679 _خانم حميده ابريشم كار نام پدر احمد داراي 226 راي
1680 _آقاي سيدعلي محمودي نام پدر سيد محمد داراي 225 راي
1681 _آقاي عليرضا مهدي زاده نام پدر اصغر داراي 224 راي
1682 _خانم مهري جديدي نام پدر محمدرضا داراي 224 راي
1683 _آقاي احمد اسدي نام پدر رحيم داراي 223 راي
1684 _آقاي مهرداد اردشيري نام پدر انوشيروان داراي 223 راي
1685 _آقاي محمدرضا مرويان صفارزاده نام پدر على اکبر داراي 223 راي
1686 _آقاي ابراهيم حميده كردار نام پدر ابوتراب داراي 223 راي
1687 _آقاي صفي الله نيك فر نام پدر حبيب الله داراي 223 راي
1688 _آقاي محمد زرقاني نام پدر رضا داراي 222 راي
1689 _آقاي فريبرز قرباني پور نام پدر قنبر داراي 222 راي
1690 _آقاي محمدرضا حاجي عرب نام پدر رمضان داراي 221 راي
1691 _آقاي مسعود عسگري نام پدر غلامرضا داراي 221 راي
1692 _خانم معصومه حاجيلوئي نام پدر ابوالفضل داراي 221 راي
1693 _آقاي مسعود خرازان نام پدر عباس داراي 221 راي
1694 _آقاي علي كرباسي نام پدر ابراهيم داراي 220 راي
1695 _آقاي اصغر جعفري نام پدر حسن داراي 220 راي
1696 _آقاي احمد فضلي نام پدر علي اكبر داراي 220 راي
1697 _آقاي سعيد درخشش نام پدر پرويز داراي 220 راي
1698 _آقاي علي حاجي حسينعلي نام پدر محسن داراي 220 راي
1699 _آقاي امير هزارخواني نام پدر حسين داراي 220 راي
1700 _آقاي سيديحيي حسيني نام پدر سيدمحمد داراي 220 راي
1701 _آقاي كاوه خيرخواه رحيم آباد نام پدر غلامرضا داراي 219 راي
1702 _آقاي سيدحسين موشح نام پدر سيد خليل داراي 219 راي
1703 _آقاي حجت جودكي نام پدر قربان داراي 219 راي
1704 _آقاي مهدي محمديان نام پدر پاليزبان داراي 218 راي
1705 _آقاي اميد اوجاقي نام پدر لطف الله داراي 218 راي
1706 _آقاي محسن مهرآذين نام پدر ابوالفضل داراي 218 راي
1707 _آقاي سعيد علي بخشي نام پدر ابراهيم داراي 217 راي
1708 _آقاي سيداحسان علوي لواساني نام پدر سيدعبدالرزاق داراي 217 راي
1709 _آقاي سعيد طيبي ميگوني نام پدر محمدرحيم داراي 217 راي
1710 _آقاي خشايار برومند نام پدر منصور داراي 217 راي
1711 _آقاي محمود نارمكي نام پدر محمد داراي 216 راي
1712 _آقاي هادي قهرماني فر نام پدر حسن داراي 216 راي
1713 _خانم آيسن يوسف دوست نام پدر حميدرضا داراي 216 راي
1714 _خانم نوشا خوش بخت فشتمي نام پدر قاسم داراي 215 راي
1715 _خانم فاطمه برادران نام پدر کاظم داراي 215 راي
1716 _آقاي امين انصاري نام پدر على داراي 215 راي
1717 _آقاي مرتضي قربان شيرودي نام پدر حسنعلى داراي 215 راي
1718 _آقاي امين اكبري نام پدر رضا داراي 215 راي
1719 _آقاي منصور اشرفي نام پدر محمد داراي 215 راي
1720 _آقاي داود ميرزاحسيني نام پدر اسداله داراي 214 راي
1721 _آقاي سيدمهدي بني طباجشوقاني نام پدر سيدخليل داراي 214 راي
1722 _آقاي عباس محمدي نام پدر غلامرضا داراي 214 راي
1723 _آقاي مهدي قلندري نام پدر على داراي 214 راي
1724 _آقاي اميرهوشنگ دقايقي نام پدر حسن داراي 214 راي
1725 _آقاي شاهرخ سلطاني تبريزي نام پدر ناصر داراي 213 راي
1726 _خانم سهيلا يوسف پناه نرماشير نام پدر احمد داراي 213 راي
1727 _خانم كامه وزيري نام پدر حسين داراي 212 راي
1728 _آقاي موسي مهرپور نام پدر مصطفى داراي 212 راي
1729 _آقاي سيديداله ميرنظامي نام پدر سيد نعمت الله داراي 212 راي
1730 _آقاي محسن نوروزي نام پدر احمد داراي 211 راي
1731 _آقاي سعيد شكاري نمين نام پدر فيروز داراي 211 راي
1732 _آقاي عباس كريم نژاد نام پدر جعفر داراي 211 راي
1733 _آقاي عظيم عزيزي نام پدر عل ا صغر داراي 211 راي
1734 _آقاي علي محمد جعفري نام پدر حبيب الله داراي 210 راي
1735 _آقاي روزعلي حاجي وند نام پدر جانعلي داراي 210 راي
1736 _آقاي محمد ارديبهشتي نام پدر احد داراي 210 راي
1737 _آقاي محمد چراغي نام پدر حسين داراي 210 راي
1738 _آقاي اشكان رجبلو نام پدر مصطفي داراي 210 راي
1739 _آقاي محسن رستمي نام پدر على رضا داراي 209 راي
1740 _آقاي وحيد فرهنگ نام پدر علي داراي 209 راي
1741 _آقاي رضا خيرالدين نام پدر اسلام داراي 209 راي
1742 _آقاي پيمان هدايت نام پدر ناصر داراي 209 راي
1743 _آقاي حسن صادقيان كمارعليا نام پدر جعفر داراي 208 راي
1744 _آقاي مسعود كريمي ورنوسفادراني نام پدر سعيد داراي 208 راي
1745 _آقاي محمدرضا بابائي نام پدر علي محمد داراي 207 راي
1746 _آقاي محمدباقر بهرامي نام پدر علي داد داراي 207 راي
1747 _آقاي داريوش كوشكي نام پدر پنجشنبه داراي 207 راي
1748 _آقاي مجتبي طاهري نام پدر مراد داراي 206 راي
1749 _آقاي محسن محمدي نام پدر نصرت اله داراي 205 راي
1750 _آقاي اميرحسين يوسف دوست نام پدر مرتضي داراي 205 راي
1751 _آقاي سيداميررضا سيدخاتمي نام پدر سيد حسين داراي 204 راي
1752 _آقاي پوريا عباسي نام پدر محمود داراي 204 راي
1753 _آقاي پيروز خشنود نام پدر منوچهر داراي 204 راي
1754 _آقاي علي بروشان نام پدر فرض الله داراي 204 راي
1755 _آقاي عبدالرضا شكرريز نام پدر مصطفى داراي 204 راي
1756 _آقاي سيدمحمد انجام نام پدر سيدسلام داراي 204 راي
1757 _آقاي عباسعلي آقامحمدي نام پدر محمود داراي 203 راي
1758 _خانم سميرا يوسف پناه نرماشير نام پدر احمد داراي 203 راي
1759 _آقاي مسعود شايق نام پدر علي داراي 203 راي
1760 _آقاي هومن نوروززاده پور نام پدر ماشا الله داراي 201 راي
1761 _خانم وحيده ياسيني نام پدر حسين داراي 201 راي
1762 _آقاي حسن حمزهء نام پدر امير داراي 200 راي
1763 _آقاي مسعود خواجه اميري نام پدر سيف اله داراي 199 راي
1764 _خانم اكرم مهدوي زاده اردستاني نام پدر رضا داراي 199 راي
1765 _آقاي امين هادي خسروي نام پدر رحمت اله داراي 198 راي
1766 _خانم بهناز كاوندي نام پدر کريم داراي 198 راي
1767 _آقاي حميدرضا شايسته مطلق نام پدر ذبيح اله داراي 198 راي
1768 _آقاي اميرحسين قندي نام پدر محمدتقي داراي 198 راي
1769 _آقاي عبدالحميد رحمت زاده نام پدر محمد علي داراي 197 راي
1770 _آقاي علي شالفروش نام پدر محمود داراي 197 راي
1771 _آقاي سيدجعفر واسعي نام پدر سيد على داراي 197 راي
1772 _آقاي احمدرضا برقباني نام پدر محمدحسن داراي 197 راي
1773 _خانم عاطفه حيدري قاسم آبادي نام پدر حميد داراي 196 راي
1774 _آقاي وحيد مددي نام پدر رسول داراي 196 راي
1775 _آقاي اكبر قلي زاده انزابي نام پدر اسداله داراي 196 راي
1776 _آقاي محمدرضا فردوسي زاده نام پدر يوسف داراي 196 راي
1777 _خانم پوراندخت علي حسين زاده نام پدر قدرت اله داراي 195 راي
1778 _آقاي علي امينيان نام پدر شهرام داراي 195 راي
1779 _خانم صديقه ناجي زاده نام پدر حسين داراي 195 راي
1780 _آقاي علي روتيوندغياثوند نام پدر عباس داراي 195 راي
1781 _آقاي سيدمطهر عمراني نام پدر سيدمحمدرضا داراي 195 راي
1782 _آقاي محمدحسين دست مرد نام پدر غلامرضا داراي 195 راي
1783 _آقاي محمود محقق نام پدر مصطفى داراي 194 راي
1784 _آقاي حسين خليليان وايقان نام پدر محمد داراي 194 راي
1785 _آقاي محمود مقدم جو نام پدر احمدعلى داراي 194 راي
1786 _آقاي كيوان كياني منش نام پدر پرويز داراي 194 راي
1787 _آقاي محمدرضا آزادي نژاد نام پدر عبدالعلى داراي 193 راي
1788 _آقاي بهرام برزگر نام پدر محمد اسماعيل داراي 193 راي
1789 _خانم زكيه السادات سجادي نام پدر سيدعلي اكبر داراي 193 راي
1790 _آقاي مسعود نعيمي نام پدر رجبعلى داراي 193 راي
1791 _آقاي علي رضا عبدالهي راد نام پدر عبداله داراي 193 راي
1792 _آقاي حنيف نعمتي نام پدر عباسعلى داراي 192 راي
1793 _آقاي احمد غلامي اول نام پدر رضا داراي 192 راي
1794 _آقاي حسن ياسري نام پدر همت اله داراي 192 راي
1795 _آقاي مجيد تدين نام پدر علي اكبر داراي 192 راي
1796 _آقاي سيدحيدر آذركسب نام پدر سيدعلى داراي 192 راي
1797 _آقاي كوهيار پرتوي صحنهء نام پدر غلامعلى داراي 192 راي
1798 _آقاي سيدعلي عالي زاد نام پدر سيدعزت اله داراي 191 راي
1799 _آقاي حسين حميدزاده نام پدر احمد داراي 191 راي
1800 _آقاي مصطفي خانكش نام پدر فضل الله داراي 191 راي
1801 _آقاي محمدصادق مشايخ نام پدر هادی داراي 191 راي
1802 _آقاي عبدالرسول علي زاده نام پدر على داراي 190 راي
1803 _آقاي علي اصغر كاملي نام پدر على داراي 190 راي
1804 _خانم نرگس عافيت طلب نام پدر محمد داراي 190 راي
1805 _آقاي رسول نعيم پور نام پدر شکور داراي 189 راي
1806 _آقاي مجيد نوراني غمام نام پدر درويشعلي داراي 189 راي
1807 _آقاي جواد مسماع خسروشاهي نام پدر رمضان داراي 189 راي
1808 _آقاي حميدرضا كشاورزيان نام پدر حسينعلي داراي 188 راي
1809 _آقاي نويد مقدم نام پدر محمدصادق داراي 188 راي
1810 _آقاي اميد فولادي آقاباقر نام پدر عزيزالله داراي 188 راي
1811 _آقاي علي اظهر نام پدر كيومرث داراي 187 راي
1812 _خانم فهيمه مسگري سوهاني نام پدر غلامرضا داراي 187 راي
1813 _آقاي منصور مير نام پدر محمد رضا داراي 187 راي
1814 _آقاي وحيد باقري نام پدر قنبر داراي 187 راي
1815 _آقاي محسن جاويد نام پدر مجيد داراي 187 راي
1816 _آقاي حسين كريمي آشتياني نام پدر محمدتقي داراي 187 راي
1817 _آقاي سيداميررضا صادقي تكيه نام پدر سيدعلي داراي 186 راي
1818 _آقاي ايمان وحيدي خباز نام پدر محمود داراي 186 راي
1819 _آقاي مجيد اصلاني نام پدر احمد داراي 186 راي
1820 _آقاي عباسعلي صادقي علويجه نام پدر حسينعلي داراي 186 راي
1821 _آقاي صادق واديزاده نام پدر نادعلي داراي 186 راي
1822 _آقاي ابراهيم ثنائي نام پدر على اصغر داراي 186 راي
1823 _آقاي محمدرضا مرادي طادي نام پدر عليرضا داراي 186 راي
1824 _آقاي محمد آزادي احمدآبادي نام پدر حسن داراي 185 راي
1825 _آقاي كيخسرو عابديني نام پدر عوضعلي داراي 185 راي
1826 _آقاي اسماعيل شجاعي نام پدر حجت الله داراي 185 راي
1827 _آقاي سجاد سرلك نژاد نام پدر على اکبر داراي 185 راي
1828 _خانم نيره شعرباف نام پدر عبدالرضا داراي 185 راي
1829 _خانم ريحانه قياسيان نام پدر سيد عبدالحسين داراي 183 راي
1830 _آقاي سيدمهدي حسيني نام پدر مير محمود داراي 183 راي
1831 _آقاي حسين سنائي پارسا نام پدر محمد داراي 183 راي
1832 _آقاي سيدحسين تقي شكرگزار نام پدر سيداحمد داراي 182 راي
1833 _آقاي سيروس كاظمي راد نام پدر باقر داراي 182 راي
1834 _خانم زهرا اسلامي بين نام پدر محمد تقى داراي 182 راي
1835 _خانم مهري شاهمرادي فرد نام پدر علي داراي 182 راي
1836 _آقاي بهزاد گرجي نام پدر بهمن داراي 182 راي
1837 _آقاي رضا مهريزي مؤخر نام پدر على داراي 181 راي
1838 _آقاي ابراهيم غفاري نام پدر نوروز على داراي 181 راي
1839 _آقاي ابوالفضل مراديان نام پدر جهانگير داراي 181 راي
1840 _آقاي عليرضا محسني نام پدر نجف داراي 181 راي
1841 _آقاي بابك آقاجاني دينه رودي نام پدر على اصغر داراي 181 راي
1842 _آقاي مهدي راوند نام پدر اسماعيل داراي 180 راي
1843 _آقاي پويا فرزانه نام پدر عباس داراي 180 راي
1844 _آقاي سيداميرحسين حسيني نام پدر سيدمحمد داراي 180 راي
1845 _آقاي حامد عالمي نام پدر حشمت اله داراي 180 راي
1846 _آقاي سيدحسين عباسي نام پدر سيدعباس داراي 180 راي
1847 _آقاي سيدناصر شريعتي نام پدر سيدمحمد داراي 180 راي
1848 _آقاي محمدرضا خلعت بري نام پدر محسن داراي 180 راي
1849 _آقاي محمد افشارمقدم نام پدر نادر داراي 180 راي
1850 _آقاي همتعلي بهاري نام پدر ابراهيم داراي 179 راي
1851 _آقاي محمد خانزاده نام پدر يدالله داراي 179 راي
1852 _آقاي مجتبي محمدي نام پدر علي داراي 179 راي
1853 _خانم فهيمه كريم زاده نام پدر بايرش داراي 178 راي
1854 _آقاي احمد افروغ نام پدر علي بك داراي 178 راي
1855 _آقاي فريدون مؤذني ريزي نام پدر غلامحسين داراي 177 راي
1856 _آقاي مهدي اسحقي نام پدر محمدعلي داراي 177 راي
1857 _آقاي صفي اله فغانپورعزيزي نام پدر فغان داراي 176 راي
1858 _خانم معصومه عارف فرد نام پدر غلامحسين داراي 176 راي
1859 _آقاي حسين دهقاني نام پدر حيدر داراي 176 راي
1860 _آقاي جواد پهلوان نام پدر فريدون داراي 176 راي
1861 _آقاي مهدي درمنش نام پدر جليل داراي 176 راي
1862 _خانم سكينه عرب سرهنگي نام پدر قلي داراي 175 راي
1863 _آقاي مهرام بهرنگ نام پدر رضا داراي 175 راي
1864 _آقاي حميد براتعلي نام پدر محمد داراي 175 راي
1865 _آقاي اصغر جمالي فرد نام پدر عبد اله داراي 175 راي
1866 _آقاي آرمان آدابي نام پدر منوچهر داراي 175 راي
1867 _آقاي كاظم صمديان نام پدر محمد داراي 175 راي
1868 _آقاي احسان حاجي محمدرضا نام پدر محمدابراهيم داراي 174 راي
1869 _آقاي مسعود محموديان نام پدر على اکبر داراي 174 راي
1870 _آقاي جلال الدين مهتاش نام پدر احمد داراي 174 راي
1871 _آقاي يوسف محمدزاده نام پدر ايوب داراي 173 راي
1872 _آقاي مصطفي ابراهيمي پور نام پدر احمدعلي داراي 172 راي
1873 _آقاي سيدابوالفضل حقايقي نام پدر سيدجواد داراي 172 راي
1874 _خانم فاطمه ناصري معز نام پدر ايرج داراي 172 راي
1875 _آقاي سيداميد تقوي لواساني فرد نام پدر سيداحمد داراي 172 راي
1876 _آقاي كامران خليلي نام پدر خسرو داراي 172 راي
1877 _آقاي محمد پورخليل نام پدر تارويردي داراي 171 راي
1878 _خانم مهري محقق فر نام پدر على داراي 171 راي
1879 _آقاي امير زارعيان جهرمي نام پدر حسين داراي 171 راي
1880 _آقاي شاهين بقاءدوست نام پدر عباس داراي 170 راي
1881 _آقاي امين ميرزاخاني هفشجان نام پدر جهانگير داراي 170 راي
1882 _آقاي مسعود كارور نام پدر غلامرضا داراي 170 راي
1883 _آقاي حسن سعيدي نام پدر يوسف داراي 169 راي
1884 _آقاي عبدالحسين رضواني نام پدر محسن داراي 169 راي
1885 _آقاي حسن گلستاني نام پدر جهانگلدی داراي 169 راي
1886 _آقاي حبيب اله بروشان نام پدر فرض اله داراي 169 راي
1887 _آقاي علي مقيمي نام پدر محمدقاسم داراي 169 راي
1888 _آقاي مسلم شمس فرد نام پدر وجيه اله داراي 168 راي
1889 _آقاي كرم سليماني اتي كندي نام پدر بابا داراي 168 راي
1890 _آقاي مجيد بهنام نام پدر محمد رضا داراي 168 راي
1891 _آقاي مرتضي سيدمحمدي نام پدر مونس داراي 167 راي
1892 _آقاي نورالدين گندمي نام پدر حشمت داراي 167 راي
1893 _آقاي محسن روغن گرها نام پدر محمد صادق داراي 167 راي
1894 _آقاي حسن معماري نام پدر كاظم داراي 166 راي
1895 _آقاي محمد سهرابي كندلجي نام پدر فرخ داراي 166 راي
1896 _آقاي صمد كريم پورآقبلاغ نام پدر على آقا داراي 166 راي
1897 _آقاي مهدي آرين پويا نام پدر رضا داراي 166 راي
1898 _آقاي حسين اسماعيلي همداني نام پدر مهدی داراي 164 راي
1899 _آقاي برمك صدري نام پدر محمدباقر داراي 164 راي
1900 _آقاي سعيد ابروش نام پدر مختار داراي 164 راي
1901 _آقاي فرهاد امينيان نام پدر کاظم داراي 164 راي
1902 _آقاي بهبد امامي لنگرودي نام پدر رحيم داراي 164 راي
1903 _آقاي داود نيك طلب نام پدر حسين داراي 164 راي
1904 _آقاي محمدرضا عطائيان نام پدر اسكندر داراي 164 راي
1905 _آقاي خسرو يعقوبي نام پدر غلامعلى داراي 163 راي
1906 _آقاي محمدرضا اسفندياري اله قلي نام پدر سليمان داراي 163 راي
1907 _آقاي خسرو جلاليان جوادپور نام پدر رضا داراي 163 راي
1908 _آقاي حسين عليقلي زاده نام پدر دادرس داراي 163 راي
1909 _خانم فاطمه سادات ميرباقري طباطبائي مهرآبادي نام پدر سيد حسن داراي 163 راي
1910 _خانم حنانه عمراني نام پدر هوشنگ داراي 162 راي
1911 _آقاي مهدي حسن زاده شهريور نام پدر مصطفى داراي 162 راي
1912 _آقاي حسام محمودي اشتياني نام پدر مجيد داراي 161 راي
1913 _آقاي جمشيد اوشال نام پدر سيد رضا داراي 161 راي
1914 _آقاي حسن شهابي نام پدر على اصغر داراي 160 راي
1915 _آقاي شهاب دادگرنژاد نام پدر حسينعلى داراي 160 راي
1916 _آقاي محمد جنت دوست نام پدر عزيز داراي 160 راي
1917 _آقاي سيدحامد هنرپرورتميز نام پدر سيد حسن داراي 159 راي
1918 _آقاي مرتضي كاظمي قهي نام پدر محمد داراي 159 راي
1919 _آقاي علي بختي آراني نام پدر حسين داراي 159 راي
1920 _آقاي محمد مؤيدي نيا نام پدر يزدان داراي 159 راي
1921 _آقاي محمدجواد مهدوي نژاد نام پدر غلامحسين داراي 158 راي
1922 _آقاي دانيال مصيبي نام پدر مهدی داراي 158 راي
1923 _آقاي مهرداد كبيري نام پدر حسام داراي 158 راي
1924 _آقاي علي قلخاني نام پدر محمدمراد داراي 157 راي
1925 _آقاي سعيد غلام پور نام پدر ابوالقاسم داراي 157 راي
1926 _آقاي سيدمجيد موسويان احمدابادي نام پدر مصطفي داراي 157 راي
1927 _آقاي ميلاد باري پور نام پدر جمشيد داراي 157 راي
1928 _آقاي علي طهماسبي ساري قيه نام پدر فرامرز داراي 157 راي
1929 _آقاي عليرضا فرخي نام پدر على اصغر داراي 157 راي
1930 _آقاي غلامرضا ابوعلي نام پدر جابر داراي 157 راي
1931 _آقاي عباس ضابطي نام پدر حسين داراي 157 راي
1932 _آقاي حسن عارف پور نام پدر محمد داراي 156 راي
1933 _آقاي محمدرضا رضائي نام پدر امير هوشنگ داراي 156 راي
1934 _آقاي سعيد ياوري نيا نام پدر عزت الله داراي 156 راي
1935 _آقاي محمدرضا ابوالفضلي علي آبادي نام پدر غلام حسين داراي 156 راي
1936 _آقاي مهدي گلستان جو نام پدر احمد داراي 156 راي
1937 _آقاي مجتبي اميري نام پدر نجف علي داراي 156 راي
1938 _آقاي محسن امين نام پدر صفرعلى داراي 156 راي
1939 _آقاي رئوف كاوياني نام پدر محمدمهدي داراي 156 راي
1940 _آقاي علي تفضلي هرندي نام پدر محمود داراي 156 راي
1941 _خانم نفيسه خوزنيني نام پدر محمد داراي 155 راي
1942 _آقاي حسين آزاديان نام پدر خيام داراي 155 راي
1943 _آقاي سيدمحمد ميراسماعيلي نام پدر سيدخليل داراي 155 راي
1944 _آقاي نيما نوروزي نام پدر بهرام داراي 155 راي
1945 _خانم بي بي سادات ميراسمعيلي نام پدر سيداکبر داراي 154 راي
1946 _آقاي علي صادقي نام پدر غلامحسين داراي 154 راي
1947 _آقاي قاسم غيبي نام پدر كاظم داراي 154 راي
1948 _آقاي فرج اله مؤمني زاده نام پدر كرمعلي داراي 154 راي
1949 _آقاي مجتبي بهرامي نام پدر محمدرضا داراي 154 راي
1950 _خانم زهرا فاتحي پيكاني نام پدر محمد داراي 154 راي
1951 _آقاي علي اصغر حمزه گودرزي نام پدر محمدجعفر داراي 153 راي
1952 _آقاي مجتبي حيدري نام پدر على محمد داراي 153 راي
1953 _آقاي حميدرضا معظمي نام پدر نصرت اله داراي 153 راي
1954 _آقاي محمدعلي نوري آل آقا نام پدر خشايار داراي 153 راي
1955 _آقاي كاظم ملاباقري نام پدر حسين داراي 152 راي
1956 _آقاي ميلاد انصاري نام پدر منصور داراي 152 راي
1957 _آقاي محسن عمادي الله ياري نام پدر حسين داراي 152 راي
1958 _آقاي محسن طهراني منفرد نام پدر عيسى داراي 152 راي
1959 _آقاي محسن احمدي نام پدر حمزه على داراي 152 راي
1960 _آقاي ناصر مهران فرد نام پدر اسداله داراي 151 راي
1961 _آقاي محمدحسن حائري مهريزي نام پدر علي داراي 151 راي
1962 _آقاي احمد كرمي نام پدر على اکبر داراي 151 راي
1963 _خانم فريبا نبوي طهراني فر نام پدر على داراي 151 راي
1964 _آقاي ابوذر پوراديب نام پدر رحمت اله داراي 150 راي
1965 _آقاي اميراحمد مؤمني ها نام پدر علي داراي 149 راي
1966 _آقاي كيومرث ركني نام پدر رحمن داراي 149 راي
1967 _آقاي دانيال كامران خو نام پدر محب اله داراي 149 راي
1968 _خانم نسرين بايرامي توسنلو نام پدر ابراهيم داراي 148 راي
1969 _آقاي غلامرضا درگي نام پدر حجت داراي 148 راي
1970 _آقاي آرش عرب ماركده نام پدر احمد داراي 148 راي
1971 _آقاي احمد گردون پيرائي نام پدر علي اكبر داراي 147 راي
1972 _آقاي سيدعليرضا اميدوارمعصومي نام پدر سيد مجتبي داراي 147 راي
1973 _خانم فاطمه هادي ورنامخواستي نام پدر مطلب محمد داراي 146 راي
1974 _آقاي رامين اوتاد نام پدر عليرضا داراي 146 راي
1975 _آقاي ميلاد شوشتريها نام پدر تقي داراي 146 راي
1976 _آقاي مهدي خورسندليه چاك نام پدر محمدرضا داراي 145 راي
1977 _آقاي محمدجواد ملكي محمودآبادي نام پدر حسن داراي 145 راي
1978 _آقاي مسعود سياه تيري نام پدر محمد داراي 145 راي
1979 _آقاي حجت اله قاجار نام پدر اکبر داراي 145 راي
1980 _آقاي محمدتقي قاسم زاده نام پدر زين العابدين داراي 145 راي
1981 _آقاي اميرفؤاد محسني نام پدر جمشيد داراي 145 راي
1982 _آقاي مسعود ارباب نام پدر محمدآقا داراي 145 راي
1983 _آقاي مصطفي وحيد نام پدر محمد داراي 145 راي
1984 _آقاي ناصر فريبرزيان طهراني نام پدر محمود داراي 145 راي
1985 _آقاي آرش اويسي برهاني نام پدر داريوش داراي 144 راي
1986 _آقاي قدير فرزانه نام پدر سالم داراي 144 راي
1987 _آقاي محمد حسين نام پدر حسين داراي 144 راي
1988 _آقاي مصطفي پارساي جميل نام پدر غلام رضا داراي 144 راي
1989 _آقاي ميلاد محمدنتاج نام پدر محمد حسن داراي 143 راي
1990 _آقاي محسن سيدعباسي نام پدر علي محمد داراي 143 راي
1991 _خانم منيژه ارباب سير نام پدر محمدجعفر ارباب سير داراي 143 راي
1992 _آقاي نيما صادقزاده ديمان نام پدر رسول داراي 143 راي
1993 _خانم نارنج الهيارزاده نام پدر محمدحسن داراي 142 راي
1994 _آقاي ميلاد خرمي نام پدر برزو داراي 142 راي
1995 _آقاي مرتضي عزيزي علويجه نام پدر اكبر داراي 142 راي
1996 _آقاي عليرضا كبيري نام پدر اكبر داراي 142 راي
1997 _آقاي مهدي قلندر نام پدر حسين داراي 142 راي
1998 _آقاي حميدرضا كرمي نام پدر محمد داراي 142 راي
1999 _آقاي رحمت اله خسروي نام پدر حسن داراي 141 راي
2000 _آقاي سيامك رضائي معصوم نام پدر احمد داراي 141 راي
2001 _آقاي امير معين نميني نام پدر كاظم داراي 140 راي
2002 _آقاي پيمان تبليغي نام پدر علي آقا داراي 140 راي
2003 _آقاي امين صارمي نام پدر سياوش داراي 140 راي
2004 _آقاي حميدرضا دامرودي نام پدر اسماعيل داراي 140 راي
2005 _آقاي مسعود باباخاني نام پدر ولى داراي 140 راي
2006 _آقاي ياسر صبيحي لكي نام پدر الهويردي داراي 140 راي
2007 _آقاي بهروز بيگي زاده نام پدر الفت داراي 139 راي
2008 _آقاي عبدالله كرمي نام پدر مرحمت الله داراي 139 راي
2009 _آقاي حميدرضا باريكاني نام پدر نصراله داراي 138 راي
2010 _آقاي كاوه عزيزي نام پدر محمد داراي 138 راي
2011 _آقاي فريدون رضائي نام پدر محمد داراي 137 راي
2012 _آقاي محمدرضا ابريلوزاده نام پدر ابوالفضل داراي 136 راي
2013 _آقاي محمدجواد غلامي نام پدر محمدتقي داراي 136 راي
2014 _آقاي اسمعيل محمدي زاده هلق نام پدر ستار داراي 136 راي
2015 _آقاي مسعود امان اللهي درچه نام پدر مرتضي داراي 136 راي
2016 _خانم سيده حميده شيخ الاسلام نوري نام پدر سيدمجتبي داراي 135 راي
2017 _آقاي محسن محمدباقرزاده اوچ ايولر نام پدر عين اله داراي 135 راي
2018 _آقاي سبحان غفارزاده الماس نام پدر قدرت داراي 134 راي
2019 _آقاي سيداحمد خردمند نام پدر سيد امان اله داراي 134 راي
2020 _آقاي احمد محمديان نام پدر على اکبر داراي 133 راي
2021 _آقاي عزيز نوريان نام پدر امير اصلان داراي 133 راي
2022 _آقاي مهدي دولتي باشاري نام پدر محمد داراي 133 راي
2023 _خانم معصومه پرتوي زاده بنام نام پدر غلامعلى داراي 132 راي
2024 _آقاي محمد خانجاني نام پدر قاسم داراي 132 راي
2025 _آقاي عزت اله محمدغفوري نام پدر محمد رضا داراي 132 راي
2026 _آقاي سعيد محمودي نام پدر عزيز محمد داراي 132 راي
2027 _آقاي عليرضا فرخي نام پدر محمد داراي 132 راي
2028 _خانم اكرم رفيعي نيسياني نام پدر محمدعلى داراي 131 راي
2029 _آقاي عبدالوهاب باباخاني نام پدر داود داراي 131 راي
2030 _آقاي ميلاد مشهدي رجبعلي اصفهاني نام پدر حسن داراي 131 راي
2031 _خانم حديث ملاشاهي نام پدر احمدعلي داراي 131 راي
2032 _آقاي هادي باقري طرقي نام پدر رضا داراي 131 راي
2033 _خانم جميله محققي نام پدر يدالله داراي 131 راي
2034 _آقاي مهدي عربستاني نام پدر كمال داراي 131 راي
2035 _آقاي مصطفي مرادي نام پدر على محمد داراي 130 راي
2036 _خانم صغري فردي نقلاني نام پدر عزيز داراي 130 راي
2037 _آقاي حامد بريماني نام پدر علي داراي 130 راي
2038 _خانم سيمين حاجي پورساردوئي نام پدر غلامرضا داراي 130 راي
2039 _آقاي سجاد سيبي نام پدر على اصغر داراي 130 راي
2040 _آقاي علي اصغر مهرابي ماهاني نام پدر عباس داراي 130 راي
2041 _آقاي مهدي صديقي القناب نام پدر کريم داراي 129 راي
2042 _خانم مارياسادات مقدسي نام پدر سيدكريم داراي 129 راي
2043 _آقاي محمدمهدي سرفراز نام پدر محمد داراي 129 راي
2044 _آقاي محمدهادي افشاري ابرغان نام پدر بهروز داراي 129 راي
2045 _آقاي فرشيد موقرمقدم نام پدر عبدالحسين داراي 129 راي
2046 _آقاي بيژن بهبودي تنورلوئي نام پدر داود داراي 129 راي
2047 _آقاي جواد گلستاني فر نام پدر محمد على داراي 128 راي
2048 _آقاي حامد بنكداراصفهاني نام پدر غلام عباس داراي 128 راي
2049 _آقاي شهرام شه بخش نام پدر محمدنبي داراي 128 راي
2050 _آقاي ميلاد امين ذبيحي نام پدر اصغر داراي 128 راي
2051 _آقاي مهدي به فرشت نام پدر داوود داراي 128 راي
2052 _خانم آيسا اسدي راوري نام پدر عباس داراي 128 راي
2053 _آقاي محسن معجزي نام پدر علي داراي 127 راي
2054 _آقاي محمد زماني اميرذكريا نام پدر بشير داراي 127 راي
2055 _آقاي محمد اصلاني نام پدر عبدالعلي داراي 127 راي
2056 _آقاي هدايت غلامي نام پدر اسمعيل داراي 126 راي
2057 _آقاي محمدجواد ارداني نام پدر غلامرضا داراي 126 راي
2058 _آقاي محمدرضا جعفري كرمجگان نام پدر محمود داراي 126 راي
2059 _آقاي ناصر شيخ حسني نام پدر نظرعلى داراي 126 راي
2060 _آقاي مهدي عليزاده لداري نام پدر رضاعلي داراي 125 راي
2061 _آقاي وحيد اسمعيل پور نام پدر محمد على داراي 125 راي
2062 _آقاي سيدمحمدرضا ميبدي نام پدر سيد علي داراي 125 راي
2063 _آقاي سروش اكبرزاده نام پدر ابراهيم داراي 125 راي
2064 _آقاي اقبال اشرفي شهني نام پدر نبى خون داراي 124 راي
2065 _آقاي محمد عسگري نظري زاده نام پدر قاسم داراي 124 راي
2066 _آقاي علي حيدرزاده بنام نام پدر صمد داراي 124 راي
2067 _آقاي پيمان زابلي زاده نام پدر محمدامير داراي 124 راي
2068 _آقاي حسين سيف اللهي نام پدر علي اصغر داراي 124 راي
2069 _آقاي ميثم گل كار نام پدر محسن داراي 123 راي
2070 _آقاي رجب عبدي آذرخانقاه نام پدر اسمعلى داراي 123 راي
2071 _آقاي اميد زينالي ملايوسفي نام پدر خليل داراي 123 راي
2072 _آقاي سيدمحمدتقي غروي رام نام پدر جعفر داراي 123 راي
2073 _آقاي فرزاد صيرفي زاده نام پدر جبار داراي 122 راي
2074 _آقاي امير رجبي فقيهي نام پدر کاظم داراي 122 راي
2075 _آقاي سيدعلي اوسط نوراشرف الدين نام پدر سيدگل بابا داراي 122 راي
2076 _آقاي مازيار پاس بخش نام پدر حبيب اله داراي 122 راي
2077 _آقاي احمد اتابكي مهر نام پدر مصطفي داراي 122 راي
2078 _آقاي اسماعيل برات نام پدر نبى داراي 122 راي
2079 _آقاي ايمان هاشمي شريف آباد نام پدر مسعود داراي 120 راي
2080 _آقاي مجيد توكلي قرخبلاغ نام پدر محمد على داراي 120 راي
2081 _آقاي حسين شريعت پناهي نام پدر سيد اسدالله داراي 120 راي
2082 _آقاي سيامك اسلامي نام پدر رضا داراي 119 راي
2083 _آقاي محمدحسين صالح بيك نام پدر ماشااله داراي 119 راي
2084 _آقاي يوسف قنبرپور نام پدر محرم داراي 119 راي
2085 _آقاي محمدرضا دهقاني نام پدر امير داراي 119 راي
2086 _آقاي كاميار نوريان شميراني نام پدر محمد رضا داراي 119 راي
2087 _آقاي رضا خاكي راوندي نام پدر عباس داراي 118 راي
2088 _آقاي امير افسردير نام پدر محمدرضا داراي 118 راي
2089 _آقاي سيداحمد ميرباقري فيروزآباد نام پدر سيد محمد داراي 118 راي
2090 _آقاي پيمان گلي نام پدر فريدون داراي 117 راي
2091 _آقاي سيدمحمد كوشش نام پدر سيدعلي داراي 117 راي
2092 _آقاي اميررضا پوردان نام پدر ابراهيم داراي 117 راي
2093 _آقاي سهراب اميريان نام پدر بهزاد داراي 117 راي
2094 _خانم سيده فريبا صفي وند نام پدر ميرآقا داراي 116 راي
2095 _آقاي امير خلفي نام پدر محمدعلى داراي 116 راي
2096 _آقاي محمود زنجانيان نام پدر محمد داراي 116 راي
2097 _آقاي فرهنگ قدياني نام پدر مصطفي داراي 115 راي
2098 _آقاي مهدي حمامي آذري نام پدر محمد تقى داراي 115 راي
2099 _آقاي ابوالفضل رهنماهزاوهء نام پدر اکبر داراي 115 راي
2100 _آقاي جعفر هاشمي پور نام پدر محمدعلى داراي 115 راي
2101 _خانم شروين باقري بي صفر نام پدر علي داراي 115 راي
2102 _آقاي حيدر اميري نام پدر على اکبر داراي 115 راي
2103 _آقاي مصطفي مالوكي خانيكي نام پدر ابراهيم داراي 114 راي
2104 _آقاي عباسعلي محمدي نام پدر غلامرضا داراي 114 راي
2105 _آقاي محمدعلي وارسته گوگه نام پدر بيگعلى داراي 113 راي
2106 _آقاي عليرضا زماني نوري نام پدر علي اصغر داراي 113 راي
2107 _آقاي حامد محمديوسف نام پدر محمدحسين داراي 113 راي
2108 _آقاي امير محمودي يگانه نام پدر علي اصغر داراي 113 راي
2109 _آقاي محسن ايگدر نام پدر علي اكبر داراي 113 راي
2110 _خانم آذر عطيه صفت نام پدر محمود داراي 112 راي
2111 _آقاي حامد سليل الذاكرين نام پدر اصغر داراي 112 راي
2112 _آقاي حميدرضا كوهساري نام پدر مختار داراي 112 راي
2113 _آقاي محمدصادق عزيزي قناد نام پدر جابر داراي 111 راي
2114 _آقاي رضا اسكندرزاده ثابت نام پدر حميد داراي 111 راي
2115 _خانم مهرگان پورميرزالنگرودي نام پدر محمود داراي 111 راي
2116 _آقاي ميلاد قاري حيدري نام پدر عليرضا داراي 111 راي
2117 _آقاي عباس عباسي آذر نام پدر حسن داراي 111 راي
2118 _خانم سيده سمانه غفاراف نام پدر سيدمحمد داراي 110 راي
2119 _آقاي هومن درخشانيان نام پدر كيومرث داراي 109 راي
2120 _آقاي سيدحسن ميربشري گلرودباري نام پدر سيدسالار داراي 109 راي
2121 _آقاي دانش محمداميني نام پدر سلطانعلي داراي 109 راي
2122 _آقاي اميرحسين عمادي نام پدر علي اصغر داراي 108 راي
2123 _خانم ثمانه محمودآبادي نام پدر محمدباقر داراي 108 راي
2124 _آقاي شمسعلي مصلح نام پدر هزار آقا داراي 108 راي
2125 _آقاي رضا هنجي نام پدر محمد داراي 107 راي
2126 _خانم اكرم عبدالرحيمي نام پدر محمدقربان داراي 106 راي
2127 _آقاي محمدعيسي انصاري فرد نام پدر صفرعلى داراي 106 راي
2128 _آقاي راميار بلوكباشي نام پدر علي اصغر داراي 106 راي
2129 _آقاي داود عبدي زاده نام پدر جعفر داراي 106 راي
2130 _آقاي حميد عرفاني مطلق نام پدر فتح على داراي 106 راي
2131 _آقاي مجيد كمال نام پدر حسين داراي 105 راي
2132 _آقاي محمدرضا اطميناني نام پدر حسين داراي 105 راي
2133 _آقاي محمدامين كوهستاني نام پدر عبدالعلي داراي 105 راي
2134 _آقاي سيدمحمدرضا رضوي فرد نام پدر سيدعباس داراي 105 راي
2135 _آقاي مهدي ذوالفقاري نام پدر عباس داراي 103 راي
2136 _آقاي محمدحسن عباسي نام پدر محمدرضا داراي 103 راي
2137 _آقاي يوسف بگمحمدساوجبلاغي نام پدر معرفت داراي 103 راي
2138 _آقاي حسين نوراله خاني نام پدر لطفعلي داراي 103 راي
2139 _آقاي اميرسامان حنيفي نام پدر على اکبر داراي 103 راي
2140 _آقاي محمدرضا مظفري بابادي نام پدر نصراله داراي 103 راي
2141 _آقاي احمدعلي رحماني نام پدر فرج اله داراي 103 راي
2142 _آقاي سعيد لله زاده نام پدر ابولقاسم داراي 103 راي
2143 _آقاي امين كمال آبادي نام پدر مهدی داراي 102 راي
2144 _آقاي مهدي گليجاني مقدم نام پدر طاهر داراي 102 راي
2145 _آقاي اسماعيل ايماني شه پناه نام پدر آقامعلى داراي 101 راي
2146 _آقاي حبيب مزروعي نام پدر صفر داراي 101 راي
2147 _آقاي ماشااله حيدري مقدم نام پدر احمدبيکح داراي 100 راي
2148 _آقاي محمد رجبيه شايان نام پدر صمد داراي 100 راي
2149 _خانم مريم ملك زاده چالشتري نام پدر بهرام داراي 100 راي
2150 _آقاي يونس نظيفي چرندابي نام پدر اکبر داراي 100 راي
2151 _آقاي بابك معيني نام پدر سهراب داراي 100 راي
2152 _آقاي ابراهيم اكبري نژاد نام پدر صيدعلى داراي 100 راي
2153 _آقاي محمدرضا غفاري طرقي نام پدر عباس داراي 100 راي
2154 _خانم گيتي ظهوريان نام پدر صفرعلى داراي 100 راي
2155 _آقاي حميدرضا عباسي ارجمند نام پدر محسن داراي 99 راي
2156 _آقاي غلامرضا كمالي رهبر نام پدر اكبر داراي 99 راي
2157 _آقاي محمد بوالحسني نام پدر امين الله داراي 98 راي
2158 _آقاي محمدرضا خاموش چشم نام پدر محمود داراي 97 راي
2159 _آقاي وحيد كريم مقدم نام پدر عباس داراي 97 راي
2160 _آقاي ساسان رمزي پور نام پدر ابراهيم خليل داراي 97 راي
2161 _آقاي حميدرضا محمديان دوگاهه نام پدر سبزعلي داراي 97 راي
2162 _آقاي حميدرضا پورحسيني نام پدر ابراهيم داراي 96 راي
2163 _آقاي مجيد معصومي اصفهاني نام پدر عباس داراي 96 راي
2164 _آقاي عرفان خسرويان چم پيري نام پدر محمدرضا داراي 96 راي
2165 _آقاي آرش غارورياني نام پدر محمود داراي 96 راي
2166 _آقاي منوچهر عباس زاده توري نام پدر غلامعلى داراي 96 راي
2167 _آقاي فرشاد شهني نژاد نام پدر عيدي محمد داراي 96 راي
2168 _آقاي محمدحسين ابريشمي كاشاني نام پدر احمد داراي 96 راي
2169 _آقاي مهدي فرشيدي نام پدر مهرداد داراي 95 راي
2170 _آقاي علي حيات نيا نام پدر زرعلى داراي 95 راي
2171 _آقاي اميررضا بيگ وردي نام پدر فضل اله داراي 94 راي
2172 _خانم عاتكه موسوي نسل خامنه نام پدر سيدعلي اصغر داراي 94 راي
2173 _آقاي امير صفاري طاهري نام پدر عليرضا داراي 94 راي
2174 _آقاي احمد كهربائي نام پدر على اکبر داراي 93 راي
2175 _خانم مريم حسينخاني سيلاخور نام پدر عباس داراي 93 راي
2176 _آقاي فرشاد سيدحسيني نوجوكامبري نام پدر سيد رضا داراي 93 راي
2177 _خانم اعظم شكاري شهرك نام پدر حميد داراي 93 راي
2178 _آقاي امير حسين خاني اصل نام پدر رضا داراي 92 راي
2179 _آقاي سيدعبدالمجيد يحيوي نام پدر سيدمحمدصادق داراي 92 راي
2180 _آقاي محسن نوراله خاني نام پدر لطفعلي داراي 92 راي
2181 _آقاي فرزان عرفان منش نام پدر اسمعلي داراي 91 راي
2182 _آقاي نيما ناميان نام پدر كريم داراي 91 راي
2183 _خانم ايراندخت اكبري كره ناب نام پدر اسرافيل داراي 91 راي
2184 _آقاي محمد غضنفري نام پدر عليرضا داراي 91 راي
2185 _آقاي بهمن گل چين نام پدر جعفر داراي 90 راي
2186 _آقاي حجت كرماني نام پدر غلامحسين داراي 90 راي
2187 _آقاي سعيد حبيبي داويجاني نام پدر ناصر داراي 90 راي
2188 _آقاي اكبر نقوي نام پدر على داراي 90 راي
2189 _آقاي محمد پريشان مهجوري نام پدر علي اكبر داراي 89 راي
2190 _آقاي سعيد محمدحسيني نام پدر سلام اله داراي 89 راي
2191 _آقاي محمدحسين معدنڃي نام پدر ابراهيم داراي 88 راي
2192 _آقاي محمد طراقيان پور نام پدر شعبان داراي 88 راي
2193 _آقاي محمدرضا رحمانيان نام پدر محسن داراي 88 راي
2194 _آقاي شهاب پاك شكاراسطلخي نام پدر اسمعيل داراي 88 راي
2195 _آقاي امين مقيمي نام پدر محمدقاسم داراي 88 راي
2196 _آقاي محمود محسني راد نام پدر علي داراي 87 راي
2197 _آقاي حسين بزله نام پدر احمد داراي 87 راي
2198 _آقاي مرتضي عباسي نهوجي نام پدر جعفر داراي 87 راي
2199 _آقاي حميد بشكوه نام پدر عليرضا داراي 87 راي
2200 _آقاي سيدمنصور موسوي سوها نام پدر سيد مسلم داراي 86 راي
2201 _آقاي علي اصغر خوش بين نام پدر غلامعلى داراي 86 راي
2202 _خانم زهرا صفياري جعفرآباد نام پدر نصرت داراي 85 راي
2203 _آقاي حسين فياضيان نام پدر عليرضا داراي 85 راي
2204 _آقاي سيدمهدي موسي كاظمي محمدي نام پدر سيد مرتضى داراي 85 راي
2205 _آقاي علي سحري مقدم نام پدر کاظم داراي 84 راي
2206 _آقاي عليرضا ميرآبادي نژاد نام پدر علي داراي 83 راي
2207 _آقاي حسين قديانلو نام پدر صفر داراي 83 راي
2208 _آقاي سيدسعيد رأوفي نام پدر سيدعباس داراي 83 راي
2209 _آقاي مهدي محمدي چاهكي نام پدر داود داراي 82 راي
2210 _آقاي فوأد عرفاني نام پدر رضا داراي 82 راي
2211 _آقاي محمدامين كيان ارثي نام پدر اسدالله داراي 81 راي
2212 _آقاي علي مراد موسي پور نام پدر على جبار داراي 81 راي
2213 _آقاي عليرضا ميرزاهاشم چگني نام پدر جهانگير داراي 81 راي
2214 _آقاي اكبر يعقوب زاده نام پدر حسين داراي 81 راي
2215 _آقاي مجيد فرخي حاجي آباد نام پدر معصومعلي داراي 80 راي
2216 _آقاي داريوش داروئي نام پدر غلامرضا داراي 80 راي
2217 _آقاي خسرو مرادحاصلي نام پدر علي اصغر داراي 80 راي
2218 _آقاي علي ميرزايان نام پدر حسين داراي 79 راي
2219 _آقاي جواد مهرپورلايقي نام پدر عليرضا داراي 79 راي
2220 _خانم ربابه ميرصمدي اشكلني نام پدر محمد داراي 79 راي
2221 _آقاي اكبر ملك زاده چالشتري نام پدر بهرام داراي 79 راي
2222 _آقاي محسن يوسفي قصابسرائي نام پدر حسن داراي 78 راي
2223 _خانم فريده كول آبادي نام پدر غلامرضا داراي 78 راي
2224 _آقاي حبيب اله تاجيك اسمعيلي نام پدر فتح اله داراي 78 راي
2225 _آقاي داود غفاراف نام پدر محمد داراي 78 راي
2226 _آقاي مرتضي داروئي نام پدر غلامرضا داراي 77 راي
2227 _آقاي هادي شيري قوجه بيگلو نام پدر على داراي 77 راي
2228 _خانم قدسي فرهوش نام پدر على داراي 75 راي
2229 _آقاي بابك برملائي نام پدر رحيم داراي 75 راي
2230 _آقاي خسرو قاسمي كجاني نام پدر محمد داراي 75 راي
2231 _آقاي محمود اماميان دهقي نام پدر سيد مهدی داراي 74 راي
2232 _آقاي مرتضي ميانجيان نام پدر محمد باقر داراي 74 راي
2233 _آقاي ناصر قزلگڃلي نام پدر ولي اله داراي 74 راي
2234 _آقاي حميد كيواني مجد نام پدر جعفر داراي 74 راي
2235 _آقاي شهيد جادري نام پدر جاسم داراي 73 راي
2236 _آقاي اسماعيل غفارزاده نام پدر يدالله داراي 72 راي
2237 _خانم مهتاب صادقي خرم دشتي نام پدر محمد داراي 72 راي
2238 _آقاي مهدي كريمي زنجاني اصل نام پدر محمود داراي 72 راي
2239 _خانم سيده اشرف نبوره نام پدر سيدجواد داراي 72 راي
2240 _آقاي اسمعيل عباسي چالشتري نام پدر ابراهيم داراي 72 راي
2241 _آقاي عباسعلي فضلي نام پدر محمدعلى داراي 72 راي
2242 _خانم سيده آزاده صفربگلو نام پدر سيدعلى داراي 71 راي
2243 _آقاي رضا امين غفوري نام پدر حميد داراي 70 راي
2244 _آقاي حسينعلي بني شاه آبادي نام پدر على اکبر داراي 70 راي
2245 _آقاي مهدي فرهنگي ونيق نام پدر بيوك داراي 69 راي
2246 _آقاي شهريار حيدرآبادي نام پدر يداله داراي 69 راي
2247 _آقاي مصطفي نصراصفهاني نام پدر عبدالحسين داراي 69 راي
2248 _آقاي محمدرضا گلرنگ رهبر نام پدر حسن داراي 68 راي
2249 _آقاي سعيد اولاديان نام پدر محمود داراي 68 راي
2250 _آقاي عمار مقيمي نام پدر محمدقاسم داراي 67 راي
2251 _آقاي حسين شمسياني نام پدر اسدالله داراي 67 راي
2252 _آقاي رضا سورانى يانڃشمه نام پدر عباسقلي داراي 65 راي
2253 _آقاي وحيد كيواني مجد نام پدر جعفر داراي 65 راي
2254 _آقاي جمشيد بايرامي مرني نام پدر شاه ويردی داراي 65 راي
2255 _آقاي علي طاهري ميرقائد نام پدر ميرزاولي داراي 65 راي
2256 _آقاي حسين گل صنم لو نام پدر على اکبر داراي 65 راي
2257 _آقاي وحيد درخش احمدي نام پدر سعيد داراي 64 راي
2258 _خانم شهرزاد حيدرخدائي نام پدر رشيد داراي 64 راي
2259 _خانم سعادت عارف پور نام پدر قهرمان داراي 63 راي
2260 _آقاي عليرضا كرمي ميرآبادي نام پدر محمدتقي داراي 63 راي
2261 _آقاي منوچهر رضائي حاجي دهي نام پدر اسمعيل داراي 62 راي
2262 _آقاي نصير عظيمي زوارهء نام پدر مصطفى داراي 62 راي
2263 _آقاي محمدعباس بيك نوه سي نام پدر جمشيد داراي 61 راي
2264 _آقاي جاويد قربان اوغلي نام پدر على بالا داراي 61 راي
2265 _آقاي عبدالرضا اسدي قنبري نام پدر جعفر داراي 61 راي
2266 _آقاي رجبعلي رحمتي گركاني نام پدر محمد داراي 61 راي
2267 _آقاي داود علي بابائي قمي نام پدر محمد داراي 59 راي
2268 _آقاي حمزه خامه چيان نام پدر محمدرضا داراي 59 راي
2269 _آقاي آرش غلام نتاج نام پدر احمد داراي 59 راي
2270 _آقاي بهروز بينشيان نام پدر اکبر داراي 58 راي
2271 _آقاي ايمان جراح باشي نام پدر رضا داراي 57 راي
2272 _آقاي ابراهيم خانيكي نام پدر حسين داراي 57 راي
2273 _آقاي محمدمهدي انتشاري نام پدر حسن داراي 57 راي
2274 _آقاي وحيد اصفهاني آتش بيك نام پدر ناصر داراي 56 راي
2275 _آقاي شهرام احمدي نياتابش نام پدر رحيم داراي 56 راي
2276 _آقاي ابوالحسن كتابي فرد نام پدر رحمن داراي 55 راي
2277 _آقاي سيدسعيدرضا ميرافضل نام پدر سيد نعمت اله داراي 55 راي
2278 _آقاي علي سيف پورابوالحسني نام پدر على اکبر داراي 55 راي
2279 _آقاي خدايار سعيدوزيري نام پدر پرويز داراي 54 راي
2280 _آقاي محمد محمدحسني نام پدر ولي اله داراي 53 راي
2281 _آقاي حميدرضا يحيوي حاجي آقا نام پدر اصغر داراي 53 راي
2282 _آقاي علي نجفي نيازارع نام پدر آيت اله داراي 52 راي
2283 _آقاي رضا معصوميان نام پدر محمد داراي 52 راي
2284 _آقاي مهدي عرفاني امامي نام پدر علي داراي 52 راي
2285 _آقاي اميرحسن شادنوش نام پدر نصرت الله داراي 52 راي
2286 _آقاي مهدي فرهودي نام پدر محمود داراي 51 راي
2287 _آقاي همايون كتيبه نام پدر حسينعلى داراي 50 راي
2288 _آقاي سيدمهرزاد سرمدراد نام پدر مير حبيب داراي 49 راي
2289 _آقاي محمد طهماسبي جورشري نام پدر حسن على داراي 48 راي
2290 _آقاي مهرداد فريدطالب نيا نام پدر محمد داراي 46 راي
2291 _آقاي بهمن صالحي جاويد نام پدر هاشم داراي 46 راي
2292 _آقاي ميرحسين فرهنگي نام پدر ميرکريم داراي 44 راي
2293 _آقاي اميرپيمان خسروي آزاد نام پدر مجيد داراي 43 راي
2294 _آقاي يحيي موافق قديرلي نام پدر محمد داراي 41 راي
2295 _آقاي مرتضي احمدي وشنوئي نام پدر مجيد داراي 39 راي
2296 _آقاي احمد پيراكند نام پدر داود داراي 38 راي
2297 _آقاي شهاب الدين متاجي كجوري نام پدر شمس الدين داراي 38 راي
2298 _آقاي اميرعلي زعيمي تل ماران نام پدر ولي داراي 38 راي
2299 _آقاي محمد صمصام سخيراوي نام پدر عباس داراي 37 راي
2300 _آقاي عبدالناصر ميرچي نام پدر قنبر على داراي 34 راي
2301 _خانم نصرت ملاقاسم قمصري نام پدر ماشاالله داراي 34 راي
2302 _آقاي حسين محمدابراهيم خان ابري نام پدر على داراي 33 راي
2303 _آقاي علي نورابنجار نام پدر محمد داراي 33 راي
2304 _آقاي داريوش محمدي تختمشلو نام پدر مراتب داراي 31 راي
2305 _آقاي آرش گروئيان نام پدر عباسعلي داراي 28 راي
2306 _آقاي مسعود محمودي لفوت نام پدر علي داراي 25 راي
2307 _آقاي منصور صادقي مال اميري نام پدر عليار داراي 24 راي
2308 _آقاي آيت اله رضائي نودهي نام پدر عزت اله داراي 23 راي
2309 _آقاي اميررضا مروج فرشي نام پدر علي محمد داراي 21 راي
2310 _آقاي مجيد غفارخورزني نام پدر مصطفي داراي 16 راي
2311 _آقاي حسن مهرجردي نام پدر عبدالله داراي 10 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول
شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
فرماندار شهرستان تهران

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربیننده‌های امروز