Loading Posts...

نمایندگی مایکروسافت در ایران ؟

نمایندگی مایکروسافت در ایران ؟

خبرهایی منتشر شده  است درباره اینکه نماینده شرکت مایکروسافت در ایران شروع به کار کرده است و قرار است موبایل‌‌های این شرکت را در ایران به فروش برساند.

عکسهایی که از آن منتشر شده است شعبه فروش شرکت «پارس سامتل» را نشان میدهد.

خبری از نام سامتل در میان سایتهای رسمی مرتبط با مایکروسافت نیست.

هنوز شعبههای اروپایی و یا آمریکایی این شرکت مشهور نرمافزاری و سختافزاری، این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده است.

در حال حاضر شعبه برندهای خارجی مثل کیافسی و مانند آن در ایران وجود دارد که رسمی بودن آن محل سوال است.

این عکسها مغازهای در بازار موبایل ایران را نشان میدهد.642763_388 642764_792 642765_548

Leave a Comment