📸 قایق‌های کاغذی رنگی در پردیس هنرهای زیبا      


قایق‌های کاغذی رنگی در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

به یاد کیان پیر فلک و شعار "زن زندگی آزادی" بر روی دیوار 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

چهره‌های مرتبط