این سریال مبارزه دو جوان از ملیت های مختلف را برای دستیابی به غیرممکن به خاطر عشق خود در اسکوپیه دنبال می کند.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.