تانر مخترع جوانی است که در شهر کوچکی به نام گدلی در وسط دریاچه زندگی می کند. تانر و پسرعموهایش ویسل و رمضان سال ها رویای ساختن هواپیما را در سر می پروراندند و سرانجام موفق به ساخت آن شدند و در عین حال موفق شدند شرکتی را متقاعد کنند که هواپیمای آنها را ببیند و روی آن سرمایه گذاری کند. شرکت تصمیم گرفت یک مهندس را به شهر بفرستد. این مهندس نام شگفت انگیزی بود. یار دوران کودکی او دیلک.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.