این سریال زندگی و عشق های چهار زن مختلف را دنبال می کند که بهترین دوستان هستند!


کاراکترهایی که در مقابل فشارهای خانوادگی و اجتماعی از اهداف خود دست نمی کشند، امیدی را به مخاطب القا می کنند.


زندگی این چهار زن که تحت هر شرایطی از یکدیگر حمایت می کنند، با یک خبر غیرمنتظره که دریافت خواهند کرد، زیر و رو می شود.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.