ERROR: E_UNKNOWN Error in file /var/www/pendarnet/_dizi.php at line 12: Undefined array key 1
سریال پزشک دهکده 0 - پندار
   

یک پزشک در پی اتفاقی سر از بیمارستانی در یک سوی دیگر شهر، در یک دهکده در می‌آورد.


سریال روابط انسانی و حرفه‌‌ای را در هم می‌آمیزد و هر بار سراغ یک ماجرای تازه هم می‌رود.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
ERROR: E_UNKNOWN Error in file /var/www/pendarnet/_dizi_episodes.php at line 26: Undefined array key 1
ERROR: E_UNKNOWN Error in file /var/www/pendarnet/_dizi_episodes.php at line 40: Undefined array key 1