سریال روزهای خوب قسمت چهار 4

تماس تلفنی غافلگیرکننده سلما در راه بازگشت به وان او را مجبور به انتخاب مهم می کند.

خانواده ای که برای صرف صبحانه برای جشن آشتی میهران با علیا گرد هم آمده بودند، از اخبار سلما گیج می شوند.

در حالی که سلما تلاش می کند دوباره در استانبول روی پاهای خود بایستد، کیمت از حکیم به شهرداری شکایت می کند و باعث ایجاد زنجیره ای از اتفاقات خنده دار می شود که هم برای او و هم برای حکیم دردسر ایجاد می کند.

با ناپدید شدن لیلیم کوچولو، مسیرهای آلتان، آتاکان، فوسون، فیاض، کیمت و حتی حکیم از هم عبور می کنند.

میهران و سلما که به دنبال لیلیم نینجای کوچولو هستند، هر چند نمی توانند به خود اعتراف کنند، به هم نزدیک تر می شوند.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.